Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska - Komunikat prasowy

Europa, która chroni: Komisja z zadowoleniem przyjmuje przyjęcie bardziej rygorystycznych przepisów mających na celu powstrzymanie cyberprzestępców

Strasburg, 11 grudnia 2018 r.

Parlament Europejski i Rada osiągnęły dziś porozumienie polityczne w sprawie wniosku Komisji dotyczącego zaostrzenia przepisów w zakresie zwalczania fałszowania i oszustw związanych z bezgotówkowymi środkami płatniczymi, takimi jak karty bankowe, czeki, płatności mobilne i waluty wirtualne.

Będąc ważnym elementem rozszerzonej reakcji UE na cyberprzestępczość, nowe przepisy pomogą państwom członkowskim rozprawić się z cyberprzestępcami, a jednocześnie skuteczniej pomagać ofiarom oszustw płatniczych w internecie. 

Komisarz ds. migracji, spraw wewnętrznych i obywatelstwa Dimitris Avramopoulos z zadowoleniem przyjął osiągnięcie porozumienia: Budujemy bezpieczniejszą Europę dla naszych obywateli – zarówno w internecie, jak i poza nim, i dziś wywiązujemy się z tego zobowiązania. Nowe przepisy pomogą nam w rozprawieniu się z tymi, którzy okradają naszych obywateli za pomocą oszustw internetowych, i zapewnią lepszą ochronę naszych obywateli.

Komisarz ds. unii bezpieczeństwa Julian King powiedział: Wzmocnienie czynnika odstraszającego ma kluczowe znaczenie dla walki z cyberprzestępczością – podmioty działające w sieci w złej wierze muszą wiedzieć, że spotkają je poważne konsekwencje. Dzisiejsze porozumienie daje państwom członkowskim silniejsze narzędzie do skutecznego zwalczania oszustw internetowych, a także stanowi silny czynnik zniechęcający potencjalnych cyberprzestępców.

Oszustwa i podrabianie bezgotówkowych środków płatniczych stanowią ważne źródło dochodów dla przestępczości zorganizowanej. Często umożliwiają prowadzenie innej działalności kryminalnej, takiej jak terroryzm, handel narkotykami i handel ludźmi. Nowe przepisy zwiększą zdolność państw członkowskich do odstraszania cyberprzestępców, ich ścigania i karania:

  • Rozszerzenie zakresu przestępstw: zakres przestępstw będzie od teraz obejmował transakcje niepieniężne przeprowadzane z użyciem wszelkiego rodzaju instrumentów płatniczych, czy to fizycznych, jak karty bankowe, czy wirtualnych, jak płatności mobilne. Kradzież i sprzeniewierzenie danych uwierzytelniających oraz dalsza sprzedaż i dystrybucja tych danych uwierzytelniających będą również uznawane za przestępstwo;
  • Zharmonizowane przepisy dotyczące kar: nowe przepisy wprowadzają minimalną wysokość kar w przedziale od 1 do 5 lat. Zlikwiduje to możliwość wyboru sądu ze względu na możliwość korzystniejszego rozstrzygnięcia sprawy (ang. forum shopping), na przykład gdy przestępcy wybierają jurysdykcję z łagodniejszymi karami, a także ułatwi współpracę między organami krajowymi poprzez wyjaśnienie, które rodzaje działalności uznaje się za przestępstwa;
  • Większa ochrona ofiar: ofiary oszustw bezgotówkowych będą miały teraz lepszy dostęp do informacji, porad i wsparcia w celu ograniczenia skutków kradzieży tożsamości;
  • Bliższa współpraca transgraniczna: specjalne krajowe punkty kontaktowe oraz zaangażowanie Europolu przyczynią się do poprawy wymiany informacji i współpracy transgranicznej;
  • Lepsza sprawozdawczość: instytucje finansowe i inne podmioty prywatne będą informować organy egzekwowania prawa o odnośnych przestępstwach.

Dalsze działania

Dyrektywa wymaga jeszcze formalnego przyjęcia przez Parlament Europejski i Radę. Po jej wejściu w życie państwa członkowskie będą miały 2 lata na transpozycję przepisów do prawa krajowego.

Kontekst

Nowości technologiczne, takie jak coraz częściej wykorzystywane usługi płatności przez telefon komórkowy lub waluty wirtualne, wniosły istotne zmiany w dziedzinie płatności bezgotówkowych i spowodowały wzrost oszustw internetowych. Szacuje się, że rynek przestępczy w zakresie oszustw z wykorzystaniem karty płatniczej może przynosić zysk w wysokości co najmniej 1,8 mld EUR rocznie.

Obecne przepisy dotyczące uznawania za przestępstwo oszustw przy płatnościach bezgotówkowych są określone w decyzji ramowej Rady (2001/413/JHA) z 2001 r. Okazuje się jednak, że przepisy te nie nadążają za rozwojem sytuacji na rynku i w niewystarczającym stopniu uwzględniają nowe zjawiska oraz postęp technologiczny (np. wirtualne waluty, płatności przez internet). Aby zapewnić skuteczne zniechęcanie do popełniania przestępstw przy użyciu nowych metod płatności i ich ściganie, przewodniczący Juncker zaproponował w swoim orędziu o stanie Unii z 2017 r. aktualizację obowiązujących przepisów. Dzisiejsze porozumienie w sprawie zwalczania oszustw i podrabiania bezgotówkowych środków płatniczych jest zgodne z porozumieniem osiągniętym wczoraj przez negocjatorów UE w związku z aktem ws. bezpieczeństwa cybernetycznego, umacniającym mandat Agencji UE ds. Bezpieczeństwa Cybernetycznego i ustanawiającym ramy UE w zakresie certyfikacji cyberbezpieczeństwa – kluczowych elementów rozszerzonej reakcji UE na cyberprzestępczość przedstawionej przez Komisję we wrześniu 2017 r.

Więcej informacji

Zestawienie informacji: Zwalczanie fałszowania i oszustw związanych z bezgotówkowymi środkami płatniczymi

Komunikat prasowy: Orędzie o stanie Unii w 2017 r. – cyberbezpieczeństwo: Komisja zwiększa zdolności reagowania UE na ataki cybernetyczne

Pytania i odpowiedzi: Orędzie o stanie unii 2017: Komisja zwiększa zdolności reagowania na ataki cybernetyczne

 

 

 

IP/18/6758

Kontakty z mediami:

Zapytania od obywateli: Serwis Europe Direct – tel. [ 00 800 67 89 10 11 ] lub e-mail


Side Bar