Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia - Tlačová správa

Dohoda o obchode medzi EÚ a Japonskom zrejme nadobudne platnosť už vo februári 2019

Brusel 12. december 2018

Európska komisia uvítala, že Európsky parlament dal dnes zelenú dohode o hospodárskom partnerstve a dohode o strategickom partnerstve medzi EÚ a Japonskom.

Dohoda o obchode, ktorú Komisia dojednala, je prvou dohodou vôbec, ktorá sa výslovne zmieňuje o Parížskej dohode o zmene klímy. Vznikne vďaka nej zóna otvoreného obchodovania pre 635 miliónov ľudí, na ktorú bude pripadať takmer tretina celosvetového HDP. Dohoda o strategickom partnerstve je historicky prvou dvojstrannou rámcovou dohodou medzi EÚ a Japonskom.

Predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker v tejto súvislosti uviedol: „Prešlo takmer pol tisícročia od nadviazania prvých obchodných stykov medzi Európanmi a Japonskom. Dohoda o hospodárskom partnerstve medzi EÚ a Japonskom posunie po nadobudnutí platnosti vzájomné obchodné, politické i strategické vzťahy na úplne novú úroveň. Oceňujem dnešné hlasovanie Európskeho parlamentu, ktoré potvrdilo jednoznačné posolstvo Európy: spolu s blízkymi partnermi a priateľmi, akým je Japonsko, budeme aj naďalej obhajovať otvorené, vzájomne výhodné obchodovanie založené na pravidlách. Nepôjde len o slová či dobré úmysly. Táto dohoda vskutku prinesie značné a hmatateľné výhody pre spoločnosti a občanov v Európe i v Japonsku.“

Dnešné kladné hlasovanie nadviazalo na obdobné rozhodnutie národného zhromaždenia Japonska, a parlamentná ratifikácia dohody sa tak u oboch partnerov úspešne zavŕšila. Otvára to cestu k tomu, aby dohoda nadobudla platnosť 1. februára 2019. Od tej chvíle budú môcť európske spoločnosti, poľnohospodári, pracovníci a spotrebitelia využívať výhody jednoduchšieho a rýchlejšieho obchodu medzi Úniou a Japonskom.

Komisárka pre obchod Cecilia Malmströmová dodala: „Dnešné hlasovanie Parlamentu ma nesmierne potešilo. Naše hospodárske partnerstvo s Japonskom, teda najväčšia obchodná zóna, aká kedy bola dojednaná, sa čoskoro stane skutočnosťou. Bude to znamenať nesporný prínos pre naše spoločnosti, poľnohospodárov, poskytovateľov služieb a iné subjekty. S týmto prínosom úzko súvisí záväzok oboch strán dodržiavať najprísnejšie normy v prospech našich pracovníkov, spotrebiteľov a životného prostredia. Pre EÚ a všetkých zástancov otvoreného a spravodlivého systému medzinárodného obchodovania je to dobrá správa.

Na základe tejto dohody o hospodárskom partnerstve medzi EÚ a Japonskom sa zruší veľká väčšina ciel vo výške 1 miliardy EUR, ktoré každoročne zaplatia spoločnosti z EÚ vyvážajúce do Japonska. Povedie tiež k odstráneniu viacerých dlhodobých regulačných prekážok postihujúcich napríklad vývoz automobilov. Zároveň sa vďaka nej japonský trh so 127 miliónmi spotrebiteľov otvorí hlavným poľnohospodárskym výrobkom vyvážaným z EÚ a rozšíria sa aj príležitosti pre vývoz z EÚ v celom rade ďalších odvetví. Táto dohoda utuží spoluprácu medzi Európou a Japonskom v mnohých oblastiach. Obe strany v nej opätovne potvrdzujú spoločný záväzok v oblasti udržateľného rozvoja a po prvý raz do nej zahrnuli konkrétny záväzok týkajúci sa Parížskej dohody o zmene klímy.

Hlavné prvky dohody o hospodárskom partnerstve

Táto dohoda predovšetkým:

  • odstraňuje clá na viaceré druhy syrov, ako napríklad gouda a čedar (ktoré sú v súčasnosti vo výške takmer 30 %), ako aj na vývoz vína (v súčasnosti zaťažený v priemere 15 % clom),
  • umožňuje EÚ výrazne zvýšiť vývoz hovädzieho mäsa a vytvára ďalšie príležitosti na vývoz výrobkov z bravčového mäsa,
  • zaručuje v Japonsku ochranu viac ako 200 vysoko kvalitných tradičných európskych potravinárskych špecialít s tzv. zemepisným označením a takisto ochranu vybraných japonských zemepisných označení v EÚ,
  • odstraňuje clá na priemyselné výrobky v odvetviach, v ktorých je EÚ mimoriadne konkurencieschopná, napríklad v odvetví výroby kozmetiky, chemických látok, textilu a odievania,
  • zaväzuje Japonsko k dodržiavaniu medzinárodných noriem pre automobily, v dôsledku čoho sa nesmierne zjednoduší vývoz automobilov z EÚ do Japonska,
  • otvára trhy so službami, najmä pokiaľ ide o finančné služby, elektronický obchod, telekomunikácie a dopravu,
  • zaručuje európskym spoločnostiam prístup na rozsiahle trhy verejného obstarávania v 54 veľkých japonských metropolách, odstraňuje prekážky brániace verejnému obstarávaniu v hospodársky dôležitom odvetví železničnej dopravy.

Dohoda obsahuje aj ucelenú kapitolu o obchode a udržateľnom rozvoji; nastavuje veľmi prísne normy v oblasti práce, bezpečnosti, ochrany životného prostredia a ochrany spotrebiteľa; posilňuje záväzky EÚ a Japonska v oblasti udržateľného rozvoja a zmeny klímy a v plnom rozsahu zaručuje služby vo verejnom záujme. Jej súčasťou je aj kapitola venovaná malým a stredným podnikom (MSP). Jej význam je o to väčší, že viac ako 78 % súčasných vývozcov do Japonska predstavujú menšie podniky.

V súvislosti s ochranou údajov EÚ a Japonsko 17. júla uzavreli rokovania o vzájomnej primeranosti, ktorých výsledok dopĺňa dohodu o hospodárskom partnerstve. Cieľom rozhodnutia o primeranosti je navzájom uznávať svoje systémy ochrany osobných údajov za „rovnocenné“. Umožní sa tým bezpečný tok údajov medzi EÚ a Japonskom, čím vznikne najväčší priestor bezpečného toku údajov na svete.

Dohoda o strategickom partnerstve ako prostriedok na ešte užšiu spoluprácu

Japonsko aj Únia sú pevnými zástancami demokracie, základných slobôd, ochrany ľudských práv, voľného a otvoreného obchodu, multilateralizmu a poriadku založeného na pravidlách. Japonsko je dlhodobo strategickým partnerom Európskej únie a jej dôležitým spojencom na medzinárodnej scéne.

Dohoda o strategickom partnerstve povedie k ďalšiemu prehlbovaniu vzťahov medzi EÚ a Japonskom, zintenzívneniu dialógu v oblasti zahraničnej a bezpečnostnej politiky a spoločnému úsiliu o riešenie rôznorodých globálnych, regionálnych aj dvojstranných záležitostí v určitých oblastiach. V dohode sa opätovne potvrdzujú spoločné hodnoty a všeobecné zásady, o ktoré sa opiera partnerstvo EÚ a Japonska, vrátane ľudských práv, demokracie, multilateralizmu a právneho štátu.

„Japonsko je krajina, s ktorou už veľmi úzko spolupracujeme. Dnešné hlasovania umožnia naše partnerstvo časom ešte utužiť. Japonsko je kľúčovým partnerom EÚ na mnohostranných fórach. Vďaka našej novej dohode budeme môcť v mnohých oblastiach spolupracovať ešte užšie a intenzívnejšie nadväzovať kontakty medzi obyvateľmi našich krajín, a to v záujme občanov EÚ aj Japonska“, uviedla vysoká predstaviteľka Federica Mogheriniová.

Dohoda o strategickom partnerstve podnieti intenzívnejší dialóg a spoluprácu medzi Európskou úniou a Japonskom v otázkach spoločného záujmu, ku ktorým patrí zahraničná a bezpečnostná politika, prepojiteľnosť, zmeny klímy, životné prostredie, energetika, otázky kybernetickej bezpečnosti, zamestnanosť a sociálne veci a medziľudské kontakty. 

Harmonogram dohôd a ďalšie kroky

Rokovania o dohode o strategickom partnerstve a dohode o hospodárskom partnerstve sa začali v roku 2013 a k podpisu oboch dohôd došlo na summite EÚ a Japonska 17. júla 2018.

Obe komory japonského národného zhromaždenia ratifikovali dohodu o hospodárskom partnerstve postupne 29. novembra a 8. decembra. Po dnešnom súhlasnom hlasovaní Európskeho parlamentu už nič nebráni tomu, aby sa dohoda o obchode uzavrela a nadobudla platnosť. Očakáva sa, že zvyšné formality sa vykonajú v náležitom čase, aby dohoda mohla nadobudnúť platnosť 1. februára 2019.

Pokiaľ ide o dohodu o strategickom partnerstve, tú musia ratifikovať aj členské štáty EÚ, aby mohla nadobudnúť platnosť. Veľká časť dohody sa však môže predbežne vykonávať už začiatkom roka 2019.

Ďalšie informácie

MEMO k dohode o hospodárskom partnerstve

Osobitné webové sídlo obsahujúce tematické prehľady, text obchodnej dohody, svedectvá vývozcov a interaktívnu mapu podnikov EÚ vyvážajúcich do Japonska

PREHĽAD o dohode o strategickom partnerstve

IP/18/6749

Kontaktné osoby pre médiá:

Pre verejnosť: Europe Direct telefonicky na čísle 00 800 67 89 10 11 alebo e-mailom


Side Bar