Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

Komisja Europejska - Komunikat prasowy

Połączenia przedsiębiorstw: Komisja zatwierdza przejęcie Scripps przez Discovery pod pewnymi warunkami oraz odrzuca wniosek polskiego organu ochrony konkurencji o odesłanie sprawy

Bruksela, 6 lutego 2018 r.

Komisja Europejska zatwierdziła na podstawie rozporządzenia UE w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw proponowane przejęcie Scripps przez Discovery (oba podmioty są globalnymi przedsiębiorstwami medialnymi z siedzibą w USA). Decyzja jest uzależniona od pełnego wypełnienia zobowiązań zaproponowanych przez Discovery.

Discovery i Scripps dostarczają podstawowe kanały płatnej telewizji dystrybutorom telewizyjnym na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Spółka Scripps jest szczególnie aktywna na rynku brytyjskim, na którym wspólnie z BBC prowadzi UKTV, a także w Polsce, gdzie posiada grupę medialną TVN nabytą w 2015 r.

W toku postępowania wyjaśniającego Komisja stwierdziła, że:

  • w Zjednoczonym Królestwie zgłoszona koncentracja nie powodowałaby problemów w zakresie konkurencji, ponieważ obszary działalności obu przedsiębiorstw nakładają się w niewielkim stopniu;
  • w Polsce planowana koncentracja mogłaby doprowadzić do zwiększenia siły przetargowej spółki Discovery wobec dystrybutorów telewizyjnych w związku z nabyciem niektórych kanałów, które są szczególnie ważne dla proponowanych przez nich podstawowych pakietów telewizji płatnej. Za stację o kluczowym znaczeniu dla detalicznych ofert telewizyjnych uznano w szczególności stację TVN24 – flagowy kanał informacyjny telewizji TVN" W następstwie transakcji spółka Discovery miałaby możliwość oraz zachętę do udzielania licencji na korzystanie z całego swojego portfela kanałów telewizyjnych. Pozwoliłoby to jej na podwyższenie stosowanych opłat licencyjnych ze stratą dla polskich konsumentów i konkurencji na polskim rynku.

 

Proponowane środki zaradcze

Aby odpowiedzieć na zastrzeżenia Komisji dotyczące konkurencji, spółka Discovery zobowiązała się, że będzie udostępniać kanał TVN24 i związany z nim kanał TVN24 Bis obecnym i przyszłym dystrybutorom telewizyjnym w Polsce za rozsądną cenę ustalaną poprzez odniesienie do porównywalnych umów. Zobowiązanie to będzie obowiązywać przez okres 7 lat.

Komisja doszła do wniosku, że proponowana transakcja – zmieniona w sposób ujęty w zobowiązaniach – nie budzi obaw co do naruszenia zasad konkurencji. Decyzja Komisji jest warunkowa i uzależniona od pełnego wypełnienia zobowiązań.

 

Odrzucenie wniosku o odesłanie sprawy

Równolegle Komisja odrzuciła wniosek Polski o odesłanie sprawy do polskiego organu ochrony konkurencji w celu dokonania oceny w świetle polskiego prawa konkurencji.

Przepis art. 9 ust. 2 lit. a) rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw umożliwia Komisji skierowanie danej sprawy do państwa członkowskiego pod warunkiem, że wpływ na konkurencję jest ograniczony do rynku krajowego. Przy podejmowaniu decyzji o skierowaniu sprawy do danego państwa członkowskiego na podstawie art. 9 ust. 2 lit. a) Komisja bierze pod uwagę w szczególności, który organ jest właściwszy do rozpoznania sprawy. Komisja stwierdziła, że z uwagi na duże doświadczenie w ocenie przypadków w sektorze mediów, a także potrzebę zapewnienia spójności w stosowaniu przepisów dotyczących kontroli łączenia przedsiębiorstw w tym sektorze w całym EOG, Komisja jest właściwszym organem do zajęcia się tą sprawą. Komisja stwierdziła również, że obawy dotyczące naruszenia zasad konkurencji przez przedmiotową transakcję zostały w pełni rozwiązane poprzez przyjęcie zobowiązań.

W związku z tym Komisja odrzuciła powyższy wniosek.

 

Przedsiębiorstwa i produkty

Discovery jest globalnym przedsiębiorstwem medialnym z siedzibą w USA, produkującym filmy i programy dokumentalne, a także programy sportowe (takie jak Eurosport) i korzystającym z wielu różnych platform dystrybucji, w tym platform telewizji płatnej i ogólnodostępnej, a także szeregu platform dystrybucji cyfrowej na całym świecie.

Scripps jest globalnym przedsiębiorstwem medialnym z siedzibą w USA produkującym przede wszystkim programy dotyczące domu, żywności, podróży i inne powiązane programy.

 

Przepisy i procedury dotyczące kontroli łączenia przedsiębiorstw

Transakcję zgłoszono Komisji w dniu 8 grudnia 2017 r.

Komisja ma obowiązek przeprowadzania oceny połączeń i nabyć przedsiębiorstw, których wysokość obrotów przekracza określony próg (zob. art. 1 rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw), a także zapobiegania koncentracjom, które mogłyby znacząco zakłócać skuteczną konkurencję na terenie EOG lub na znacznej jego części.

Zdecydowana większość zgłaszanych połączeń przedsiębiorstw nie stwarza problemów w zakresie konkurencji i – po rutynowej kontroli – jest zatwierdzana. Od chwili zgłoszenia transakcji Komisja ma zasadniczo 25 dni roboczych na podjęcie decyzji o jej zatwierdzeniu (etap I) lub o wszczęciu szczegółowego postępowania wyjaśniającego (etap II).

Więcej informacji można znaleźć na stronie Komisji poświęconej konkurencji, w ogólnodostępnym rejestrze spraw, pod numerem sprawy M.8665.

 

IP/18/670

Kontakty z mediami:

Zapytania od obywateli: Serwis Europe Direct – tel. [ 00 800 67 89 10 11 ] lub e-mail


Side Bar