Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

Jäsenvaltiot ja komissio yhdistävät voimiaan vauhdittamaan tekoälyä Euroopassa

Bryssel 7. joulukuuta 2018

Huhtikuussa 2018 hyväksytyn tekoälystrategiansa mukaisesti komissio esittelee tänään yhdessä jäsenvaltioiden kanssa laaditun koordinoidun suunnitelman, joka koskee tekoälyn kehittämistä ja käyttöä Euroopassa.

Siinä ehdotetaan yhteisiä toimia jäsenvaltioiden, Norjan, Sveitsin ja Euroopan komission välisen yhteistyön tiivistämiseksi ja tehostamiseksi neljällä keskeisellä alalla, jotka ovat investointien lisääminen, datan saatavuuden lisääminen, kykyjen edistäminen ja luottamuksen turvaaminen. Koordinoinnin tehostaminen on olennaisen tärkeää, jotta Eurooppa voi tulla maailman johtavaksi alueeksi huipputasoisen, eettisen ja turvallisen tekoälyn kehittämisessä ja käyttöönotossa.

 

Digitaalisista sisämarkkinoista vastaava komission varapuheenjohtaja Andrus Ansip piti tätä tärkeänä askeleena: ”On mukavaa nähdä Euroopan maiden edistyvän tässä asiassa. Olemme sopineet kokoavamme yhteisvoimin dataa, jota tarvitaan tekoälyn raaka-aineeksi, esimerkiksi sellaisilla aloilla kuin terveydenhoidossa, jossa tekoälyn avulla voidaan parantaa syöpien diagnosointia ja hoitoa. Myös investointeja koordinoidaan: tavoitteena on kerätä vähintään 20 miljardia euroa yksityistä ja julkista rahoitusta vuoden 2020 loppuun mennessä. Tämä on välttämätöntä kasvun ja työpaikkojen luomiseksi. Tekoäly ei ole tavoite itsessään vaan välttämätöntä Euroopan tulevaisuudelle."

Kuten sähkö ennen, muuttaa tekoäly nyt maailmaa”, lisäsi digitaalitaloudesta ja -yhteiskunnasta vastaava komissaari Mariya Gabriel. ”Yhdessä jäsenvaltioiden kanssa lisäämme investointeja tekoälyn saamiseksi käyttöön kaikilla talouden aloilla, kehittyneiden taitojen tukemiseksi ja datan saatavuuden maksimoimiseksi. Koordinoidun toimintasuunnitelman avulla varmistetaan, että Eurooppa saa tekoälyn hyödyt kansalaisille ja yrityksille ja kilpailee maailmanlaajuisesti samalla, kun turvataan luottamus ja kunnioitetaan eettisiä arvoja.”

Jäsenvaltioiden, Norjan, Sveitsin ja komission edustajat ovat tavanneet toisiaan viimeksi kuluneiden kuuden kuukauden aikana määritelläkseen yhdessä synergioita ja yhteisiä toimia, joita tarkistetaan ja päivitetään vuosittain. Etusijalle on asetettu yleistä etua koskevia aloja, kuten terveydenhuolto, liikenne ja liikkuvuus, turvallisuus ja energia. Tapaamisten tuloksena on sovittu seuraavista toimista:

1. Maksimoidaan investoinnit kumppanuuksien avulla

Tekoälyyn tehtävät investoinnit ovat EU:ssa alhaisella tasolla ja hajanaisia verrattuna muuhun maailmaan, kuten Yhdysvaltoihin ja Kiinaan. Huhtikuussa esitetyn tekoälystrategian mukaisesti tässä suunnitelmassa tehostetaan investointien koordinointia, jonka avulla on tarkoitus lisätä synergiaa ja saavuttaa vähintään 20 miljardia euroa julkisia ja yksityisiä investointeja tekoälyä koskevaan tutkimukseen ja innovointiin vuoden 2020 loppuun mennessä ja yli 20 miljardia euroa vuodessa julkisia ja yksityisiä investointeja seuraavan vuosikymmenen ajan. Kansallisten investointien lisäksi komissio aikoo investoida vuoteen 2020 mennessä 1,5 miljardia euroa eli 70 prosenttia enemmän kuin vuosina 2014–2017. EU ehdotti seuraavaan pitkän aikavälin talousarvioon (2021–2027) vähintään 7 miljardin euron investointejaHorisontti Eurooppa - ja Digitaalinen Eurooppa-ohjelmista.

Yhteisiä toimia näiden investointitavoitteiden saavuttamiseksi ovat muun muassa seuraavat:

  • Kansalliset tekoälystrategiat Vuoden 2019 puoliväliin mennessä kaikilla jäsenvaltioilla olisi oltava käytössään omat strategiansa, joissa määritellään investointien taso ja täytäntöönpanotoimenpiteet, jotka otetaan huomioon EU:n tasolla käytävissä keskusteluissa.

  • Uusi eurooppalainen julkisen ja yksityisen sektorin tekoälykumppanuus: Tekoälyn alalla perustetaan uusi tutkimus- ja innovointikumppanuus, jonka tarkoituksena on edistää yhteistyötä tiedemaailman ja teollisuuden välillä Euroopassa sekä määritellä tekoälyä koskeva yhteinen tutkimusstrategia.

  • Uusi kasvurahasto tekoälyä varten: Komissio tukee tekoäly- ja lohkoketjualan startup-yrityksiä ja innovaattoreita niiden varhaisessa vaiheessa ja yrityksiä niiden kasvuvaiheessa.

  • Maailman johtavien tekoälykeskusten kehittäminen ja yhteenliittäminen: Euroopassa kehitetään tekoälyn huippuosaamiskeskuksia ja liitetään niitä yhteen. Maailmaluokan vertailulaitoksia perustetaan verkkoon liitetyn liikkumisen kaltaisille aloille ja tekoälyn käyttöönottoa kaikilla talouden aloilla kannustetaan digitaali-innovaatiokeskittymillä ( tänään on ilmoitettu 66 miljoonan euron tuesta robotiikkakeskittymiin). Lisäksi käynnistetään Euroopan innovaationeuvoston uusi pilottihanke, jonka puitteissa edistetään seuraavan sukupolven tekoälyteknologioita.

2. Luodaan eurooppalaisia data-avaruuksia

Tekoälyteknologian kehittämistä varten on oltava saatavilla suuria, turvallisia ja varmoja datakokonaisuuksia. Komissio perustaa yhdessä Euroopan maiden kanssa yhteisiä eurooppalaisia data-avaruuksia, jotta datan jakaminen yli rajojen sujuisi saumattomasti, helpommin ja kaikilta osin yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisesti. Erityisesti terveydenhoitoala voi hyödyntää tekoälyä: komissio tukee koordinoidusti jäsenvaltioiden kanssa sellaisen yhteisen terveystietokannan kehittämistä, johon sisältyy potilaiden luovuttamia anonymisoituja lääketieteellisiä kuvia, parantaakseen syöpädiagnooseja ja hoitoja tekoälyteknologian avulla. Vuoden 2019 puoliväliin mennessä komissio käynnistää tukikeskuksen datan jakamista varten. Keskus voi antaa käytännön neuvoja kaikille datatalouden eurooppalaisille osallistujille.

  3. Edistetään osaamista, taitoja ja elinikäistä oppimista

Osaaminen Euroopassa on olennaisen tärkeitä tekoälyn kehittämisen ja käytön kannalta, mutta EU:n jäsenvaltioilla on pulaa tieto- ja viestintätekniikan ammattilaisista. Jäsenvaltioilla ei myöskään ole tekoälyyn erikoistuneita korkea-asteen koulutusohjelmia. Tämän vuoksi komissio tukee yhdessä Euroopan maiden korkea-asteen tutkintoja tekoälyn alalla esimerkiksi kohdennetuilla apurahoilla. Lisäksi komissio jatkaa tekoälystrategiansa mukaisesti digitaalisten taitojen ja elinikäisen oppimisen tukemista koko yhteiskunnan hyväksi ja erityisesti niitä työntekijöitä silmällä pitäen, joihin tekoäly eniten vaikuttaa. Ihmiskeskeisen tekoälyn kehittämisen kannalta on myös tärkeää, että tekoäly sisällytetään muiden tieteenalojen, kuten oikeustieteen, koulutusohjelmiin. Sinisen kortin järjestelmän täysimääräinen hyödyntäminen auttaa myös pitämään korkean osaamistason tekoälyammattilaisia Euroopassa ja houkuttelemaan heitä.

4. Kehitetään eettistä ja luotettavaa tekoälyä

Tekoäly nostaa esiin uusia eettisiä kysymyksiä, esimerkiksi päätöksenteon puolueettomuudesat. Jotta voidaan saada aikaan luottamusta, mikä on välttämätöntä, jotta yhteiskunnat voivat hyväksyä tekoälyn ja käyttää sitä, koordinoidun suunnitelman tavoitteena on kehittää teknologiaa, joka kunnioittaa perusoikeuksia ja eettisiä sääntöjä. Tiedeyhteisöä, yrityksiä ja kansalaisyhteiskuntaa edustava eurooppalainen asiantuntijaryhmä on laatimassa eettisiä ohjeita tekoälyn kehittämisestä ja käytöstä. Ensimmäinen versio julkaistaan vuoden 2018 loppuun mennessä. Asiantuntijat esittävät lopullisen versionsa komissiolle maaliskuussa 2019 sen jälkeen, kun asiasta on järjestetty laaja-alainen kuuleminen eurooppalaisen tekoälyallianssin kautta. Tavoitteena on tämän jälkeen saada Euroopan eettinen lähestymistapa käyttöön maailmanlaajuisesti. Komissio avaa yhteistyön kaikille EU:n ulkopuolisille maille, jotka haluavat jakaa samat arvot.

Tausta

Komissio ehdotti Euroopan tekoälystrategiassaan, että yhdessä jäsenvaltioiden kanssa laaditaan vuoden 2018 loppuun mennessä koordinoitu tekoälysuunnitelma, jonka avulla pyritään maksimoimaan investointien vaikutus EU:n ja jäsenvaltioiden tasolla, edistämään synergioita ja yhteistyötä koko EU:ssa, vaihtamaan parhaita käytäntöjä sekä määrittelemään yhdessä tie eteenpäin sen varmistamiseksi, että EU kokonaisuudessaan voi kilpailla maailmanlaajuisesti. Koordinoitua suunnitelmaa koskeva ehdotus perustuu kaikkien jäsenvaltioiden ja Norjan allekirjoittamaan tekoälyä koskevaan yhteistyöjulistukseen, joka julkistettiin huhtikuussa 2018 järjestetyssä Digital Day -tapahtumassa. Eurooppa-neuvosto antoi sille tukensa kesäkuussa 2018.

Tänään hyväksytyssä koordinoidussa Tekoäly Euroopassa -suunnitelmassa kuvaillaan yksityiskohtaisesti toimia, jotka on tarkoitus aloittaa vuonna 2019 tai 2020, ja valmistaudutaan tulevina vuosina toteutettaviin toimiin. Koordinointia jäsenvaltioiden kanssa jatketaan ja suunnitelmaa tarkistetaan ja päivitetään vuosittain. Komission uusi tekoälypalvelu AI Watch auttaa seuraamaan tekoälyn kehittymistä Euroopassa ja koordinoidun suunnitelman toteuttamista.

Jotta suunnitelma voisi onnistua, digitaaliset sisämarkkinat ja niiden sääntelykehys on saatettava päätökseen. Jäsenvaltioiden ja Euroopan parlamentin on sovittava mahdollisimman pian kyberturvallisuutta, avointa dataa ja EU:n seuraavaa talousarviota koskevista lainsäädäntöehdotuksista, joista viimeksi mainittuun sisältyy rahoitus tutkimukseen ja innovointiin sekä tekoälyteknologioiden käyttöönottoon.

 

Lisätietoa

Coordinated plan on Artificial Intelligence (AI) Communication

Kysymyksiä ja vastauksia koordinoidusta suunnitelmasta

Tekoälyä koskeva tietosivu

Lisätietoja: 66 miljoonaa euroa robotiikkakeskittymiin

Lehdistötiedote: Tiedonanto tekoälystä Euroopassa (huhtikuu)

Lehdistötiedote: Tekoälyä käsittelevä asiantuntijaryhmä (maaliskuu)

Kysymyksiä ja vastauksia eurooppalaisesta lähestymistavasta tekoälyyn

Julkilausuma tekoälyä koskevasta yhteistyöstä

Lisää tietoa tekoälystä

IP/18/6689

Lisätietoa tiedotusvälineille:

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 67 89 10 11 tai sähköposti


Side Bar