Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska - Komunikat prasowy

Komisja przedstawia pakiet działań po to, by kwestia dziedzictwa kulturowego pozostała wśród priorytetów programu politycznego

Bruksela, 7 grudnia 2018 r.

Zamykając Europejski Rok Dziedzictwa Kulturowego 2018 na konferencji #EuropeForCulture w Wiedniu, Komisja zwróciła dziś uwagę na szereg działań dotyczących dziedzictwa kulturowego.

W trakcie Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego 2018 ponad 6,2 mln osób wzięło udział w ponad 11 700 wydarzeniach zorganizowanych w 37 krajach. Aby zapewnić trwały wpływ europejskiego roku także po 2018 r. Komisja przedstawiła dzisiaj 60 działań związanych z promocją i ochroną dziedzictwa kulturowego w dłuższej perspektywie.

Tibor Navracsics, komisarz ds. edukacji, kultury, młodzieży i sportu, powiedział: Jestem dumny, że Europejski Rok Dziedzictwa Kulturowego dotarł do milionów ludzi w Europie i poza jej granicami. Musimy teraz zadbać o to, by podtrzymywać spuściznę po nim – ponieważ dziedzictwo kulturowe to nie tylko przeszłość: ma ono kluczowe znaczenie w budowaniu spójnej i odpornej Europy na przyszłość. Europejskie ramy działania na rzecz dziedzictwa kulturowego stanowią zbiór inicjatyw, których celem jest zapewnienie jak najlepszego wykorzystania dziedzictwa kulturowego w pobudzaniu wzrostu gospodarczego, budowaniu silnych społeczności i wzmacnianiu relacji z naszymi partnerami na całym świecie.

Przyjęte przez Komisję w maju br. ramy ogłoszono w Europejskiej agendzie kultury w dobie globalizacji świata. Przewidują one konkretne działania mające spowodować rzeczywistą zmianę w sposobie naszego korzystania z europejskiego dziedzictwa kulturowego, jego ochrony i promocji.

Ramy dzielą działania na pięć obszarów tematycznych. Działania te będą prowadzone w ciągu najbliższych dwóch lat i obejmą na przykład:

1. Dziedzictwo kulturowe na rzecz Europy sprzyjającej włączeniu społecznemu: udział i dostęp dla wszystkich

Komisja Europejska rozpocznie w 2019 r. projekt #WeareEuropeForCulture. Będą z niego finansowane efemeryczne wystawy w przestrzeni publicznej, zwracające uwagę na osobiste historie i przedmioty, które mają związek z dziedzictwem kulturowym. Celem projektu jest dotarcie do osób, które zwykle mają mniejszy kontakt z dziedzictwem kulturowym.

2. Dziedzictwo kulturowe na rzecz zrównoważonej Europy: inteligentne rozwiązania na rzecz spójnej społecznie i zrównoważonej przyszłości

Europejska Stolica Inteligentnej Turystyki to nowa unijna inicjatywa nagradzająca innowacyjną i inteligentną turystykę w europejskich miastach. W 2019 r. tytuł ten będą nosić Helsinki i Lyon. Dzięki nagrodzie ma powstać platforma współpracy pokazująca sukcesy europejskich miast.

3. Dziedzictwo kulturowe na rzecz odpornej Europy: ochrona zagrożonego dziedzictwa

Od 2019 r. Wspólne Centrum Badawcze Komisji opracuje nowatorskie podejście do wspierania modernizacji istniejących budynków zabytkowych w ramach projektu iRESIST+. Celem jest pomoc we wzmocnieniu odporności konstrukcji budynków w przypadku trzęsienia ziemi i poprawie ich energooszczędności.

4. Dziedzictwo kulturowe na rzecz innowacyjnej Europy: mobilizowanie wiedzy i prac badawczych

UE będzie nadal wspierać rozwój specjalistycznych umiejętności i kompetencji oraz poprawiać zarządzanie wiedzą i transfer wiedzy w sektorze dziedzictwa kulturowego, w tym w ramach programu Erasmus+. Celem jest określenie umiejętności, w przypadku których istnieje obawa, że całkowicie zaginą, zebranie danych statystycznych, określenie profili zawodowych i opracowanie założeń koncepcyjnych podnoszenia świadomości i przyciągania młodych ludzi do zawodów związanych z dziedzictwem.

5. Dziedzictwo kulturowe na rzecz tworzenia silniejszych partnerstw globalnych: zacieśnianie współpracy międzynarodowej

W ramach programu „Horyzont 2020” UE tworzy międzynarodową sieć na rzecz innowacji i dyplomacji w dziedzinie dziedzictwa kulturowego. Wiedza ekspercka UE pomoże państwom trzecim chronić dziedzictwo kulturowe przez szkolenia i wspierać tworzenie innowacyjnych, dostosowanych do potrzeb rozwiązań dla różnych obszarów (kraje objęte europejską polityką sąsiedztwa, Ameryka Łacińska, Afryka, Azja). 

Nowa aplikacja służąca do odkrywania skarbów kultury

W dniach 6–7 grudnia br. w ramach konferencji #EuropeForCulture Komisja przedstawia również swoją nową aplikację mobilną „Cultural Gems” i wręcza specjalną nagrodę eTwinning w dziedzinie dziedzictwa kulturowego. Zwycięskimi projektami są „Monumental Europe” i „MATH 3.0 Amazing Trip through History”, które umożliwiły uczącym się odkrywanie dziedzictwa kulturowego Europy za pomocą projektów międzykulturowych opartych na współpracy.

Cultural Gems” to platforma dla lokalnych społeczności w mniejszych i większych miastach pozwalająca pokazać ukryte skarby kultury. Odwiedzającym i mieszkańcom oferuje ona możliwość odkrywania kulturalnych i kreatywnych miejsc leżących poza głównym szlakiem. Łatwą w użyciu interaktywną mapę, koncentrującą się na kulturze i kreatywności połączono z elementami gry, aby zaangażować użytkowników. Aplikacja ta odtwarza Monitor miast kultury i kreatywności zainicjowany przez Komisję w 2017 r. Monitor porównuje i ocenia wyniki 168 miast w 30 krajach europejskich przy wykorzystaniu danych ilościowych i jakościowych. Zarówno Monitor, jak i aplikację mobilną opracowała wewnętrzna służba naukowa Komisji, Wspólne Centrum Badawcze, w celu wspierania lokalnych decydentów politycznych w wykorzystywaniu kultury do wspierania innowacji, tworzenia miejsc pracy i spójności społecznej.

Kontekst

Celem tego jedynego w swoim rodzaju roku tematycznego Komisji Junckera było zwiększenie świadomości społecznego i gospodarczego znaczenia europejskiego dziedzictwa kulturowego. Pierwsze w historii Europejskie ramy działania na rzecz dziedzictwa kulturowego będą kierować teraz działaniami na rzecz promowania i ochrony dziedzictwa na najbliższe dwa lata, przede wszystkim za pośrednictwem polityk i programów UE. Ramy te mogą być również źródłem inspiracji dla regionów i miast lub organizacji i sieci dziedzictwa kulturowego, które chcą rozwijać swoje działania. Przygotowano je w drodze wymiany poglądów państw członkowskich UE, Parlamentu Europejskiego, organizacji społeczeństwa obywatelskiego, podmiotów działających w dziedzinie kultury oraz organizacji międzynarodowych, takich jak Rada Europy i UNESCO.

Dodatkowe informacje:

Europejskie ramy na rzecz dziedzictwa kulturowego

Zestawienie informacji na temat Europejskich ram na rzecz dziedzictwa kulturowego

Broszura informacyjna na temat uruchomienia aplikacji „Cultural Gems”

Notatka prasowa na temat aplikacji „Cultural Gems”

IP/18/6661

Kontakty z mediami:

Zapytania od obywateli: Serwis Europe Direct – tel. [ 00 800 67 89 10 11 ] lub e-mail


Side Bar