Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon - Pressiteade

Euroopa Komisjon tutvustab meetmeid, mille eesmärk on hoida kultuuripärandiküsimusi poliitilises päevakorras tähtsal kohal

Brüssel, 7. detsember 2018

Euroopa Komisjon tutvustas täna Viinis toimuval kultuuripärandiaasta 2018 #EuropeForCulture lõppkonverentsil suurt hulka kultuuripärandiga seotud meetmeid.

Euroopa kultuuripärandiaasta 2018 jooksul osales 37 riigis korraldatud rohkem kui 11 700 üritusel üle 6,2 miljoni inimese. Selleks et tagada Euroopa aasta kestev mõju ka pärast 2018. aastat, tutvustas komisjon täna 60 meedet, mille eesmärk on edendada ja kaitsta kultuuripärandit pikema aja jooksul.

Hariduse, kultuuri, noorte ja spordi volinik Tibor Navracsics lausus: „Olen uhke selle üle, et Euroopa kultuuripärandiaasta on edukalt jõudnud miljonite inimesteni kogu Euroopas ja kaugemal. Nüüd on meil vaja tagada, et selle aasta mõju jääks kestma, sest lisaks mineviku talletamisele on kultuuripärandil tähtis roll ka ühtekuuluva ja vastupanuvõimelise Euroopa ülesehitamisel. Euroopa kultuuripärandi tegevusraamistik hõlmab mitmesuguseid algatusi, et kasutada kultuuripärandit võimalikult hästi ära majanduskasvu hoogustamiseks, tugevate kogukondade loomiseks ning suhete tugevdamiseks meie partneritega kogu maailmas.“

Kultuuripärandi tegevusraamistik oli ette nähtud Euroopa kultuurivaldkonna tegevuskavas, mille komisjon võttis vastu maikuus, ning see sisaldab konkreetseid meetmeid, mis aitavad tõeliselt muuta seda, kuidas saame Euroopa kultuuripärandit nautida, kaitsta ja edendada.

Kultuuripärandi tegevusraamistiku meetmed jaotuvad viide valdkonda. Neid meetmeid rakendatakse järgmise kahe aasta jooksul ja need hõlmavad näiteks järgmist:

1. Kultuuripärand ja kaasav Euroopa. Osalemisvõimalus ja juurdepääs kõigile.

2019. aastal algatab Euroopa Komisjon projekti #WeareEuropeForCulture. Selle raames rahastatakse avalikus ruumis korraldatavaid ajutisi näitusi, kus tutvustatakse inimeste isiklikke lugusid ja esemeid, millel on seos kultuuripärandiga. Eesmärk on jõuda inimesteni, kes tavaliselt kultuuripärandiga väga kokku ei puutu.

2. Kultuuripärand ja kestlik Euroopa. Arukad lahendused ühtekuuluva ja jätkusuutliku tuleviku jaoks.

Euroopa aruka turismi pealinna valimine on ELi uus algatus, millega tunnustatakse uuenduslikku ja arukat turismi Euroopa linnades. 2019. aastal kannavad seda tiitlit Helsingi ja Lyon. Algatus on loodud selleks, et luua Euroopa linnadele platvorm koostöö korraldamiseks ja edulugude jagamiseks.

3. Kultuuripärand ja vastupanuvõimeline Euroopa. Ohustatud pärandi kaitsmine.

Alates 2019. aastast arendab komisjoni Teadusuuringute Ühiskeskus projekti iRESIST+ raames uudset lähenemisviisi, et toetada olemasolevate ajalooliste hoonete moderniseerimist. Eesmärk on muuta hooned vastupanuvõimelisemaks maavärinate suhtes ja energiatõhusamaks.

4. Kultuuripärand ja uuenduslik Euroopa. Teadmiste ja teadusuuringute kaasamine.

EL toetab ka edaspidi erioskuste ja -pädevuse arendamist ning teadmushalduse ja teadmussiirde edendamist kultuuripärandi valdkonnas, sealhulgas programmi Erasmus+ kaudu. Eesmärk on selgitada välja kadumisohus oskused, koguda statistilisi tõendeid, määratleda kutseprofiilid ja töötada välja raamistikud, et suurendada teadlikkust ja ärgitada noori omandama kultuuripärandiga seotud elukutseid.

5. Kultuuripärand ja tihe üleilmne partnerlus. Rahvusvahelise koostöö edendamine.

EL loob programmi „Horisont 2020” raames rahvusvahelise võrgustiku kultuuripärandi alase innovatsiooni ja diplomaatiliste sidemete edendamiseks. Koolituste kaudu levitatavad ELi eksperditeadmised aitavad kolmandatel riikidel kaitsta kultuuripärandit ning töötada välja uuenduslikke ja konkreetse piirkonna (ELi naaberriigid, Ladina-Ameerika, Aafrika, Aasia) jaoks sobivaid lahendusi. 

Uus kultuuripaiku tutvustav rakendus

Komisjon tutvustab 6.–7. detsembril toimuval konverentsil #EuropeForCulture ka uut mobiilirakendust Cultural Gems (Kultuuripärlid) ja kuulutab välja kultuuripärandi e-partnerluse eriauhinna saajad. Auhinna pälvisid projektid Monumental Europe ja MATH 3.0 Amazing Trip through History, mis on võimaldanud õpilastel avastada Euroopa kultuuripärandit kultuuridevaheliste koostööprojektide kaudu.

Cultural Gems on rakendus, kus kohalikud kogukonnad saavad tutvustada oma vähetuntud kultuuripaiku. Rakendus võimaldab külastajatel ja kohalikel elanikel avastada peamistest turismimarsruutidest eemale jäävaid kultuuri- ja loomepaiku. Rakendus sisaldab lihtsasti kasutatavat interaktiivset kaarti, keskendub kultuurile ja loovusele ning on mänguline, et kaasata rohkem kasutajaid. Rakendus kasvas välja komisjoni poolt 2017. aastal käivitatud kultuuri- ja loomelinnade seireprojektist. Selle raames võrreldakse ja hinnatakse 30 Euroopa riigi 168 linna toimimist, lähtudes kvantitatiivsetest ja kvalitatiivsetest andmetest. Nii seireprojekti kui ka mobiilirakenduse on välja töötanud komisjonisisene teadustalitus Teadusuuringute Ühiskeskus ning nende eesmärk on toetada kohalikke poliitikakujundajaid kultuuripotentsiaali rakendamisel, et ergutada innovatsiooni, töökohtade loomist ja sotsiaalset ühtekuuluvust.

Taust

President Junckeri juhitava komisjoni algatatud ainulaadse teema-aasta eesmärk oli suurendada teadlikkust Euroopa kultuuripärandi sotsiaalsest ja majanduslikust tähtsusest. Esimene Euroopa kultuuripärandi tegevusraamistik suunab kahe järgmise aasta jooksul kultuuripärandi edendamist ja kaitsmist, seda peamiselt ELi poliitikameetmete ja programmide kaudu. Tegevusraamistikuga soovitakse innustada ka piirkondi ja linnu ning kultuuripärandiorganisatsioone ja -võrgustikke, kes soovivad arendada oma tegevust. Raamistiku koostamisse olid kaasatud ELi liikmesriigid, Euroopa Parlament, kodanikuühiskonna organisatsioonid, kultuurivaldkonnas tegutsejad ja rahvusvahelised organisatsioonid, nagu Euroopa Nõukogu ja UNESCO.

Lisateave

Euroopa kultuuripärandi tegevusraamistik

Euroopa kultuuripärandi tegevusraamistikku tutvustav teabeleht

Teabeleht rakenduse Cultural Gems kasutuselevõtu kohta

Märgukiri rakenduse Cultural Gems kohta

IP/18/6661

Kontaktandmed ajakirjanikele:

Kontaktandmed üldsuse jaoks: Europe Direct (tel 00 800 67 89 10 11 ; e-post)


Side Bar