Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия - Съобщение за медиите

Комисията представя начини за допълнително укрепване на глобалната роля на еврото

Брюксел, 5 декември 2018 r.

С оглед на предстоящото заседание на Европейския съвет и срещата на върха на държавите от еврозоната през декември, Комисията представя действия за укрепване на ролята на еврото в един променящ се свят.

В своята реч за състоянието на Съюза през септември 2018 г. председателят Юнкер подчерта стратегическото значение на еврото и необходимостта да се гарантира, че единната валута може да изпълнява пълноценно своята роля на международната сцена. С подкрепата на предстоящите решения за укрепване на европейския Икономически и паричен съюз, за завършване на банковия съюз и за постигане на напредък по съюза на капиталовите пазари, еврото се нуждае от развиване на своята глобална роля и пълно отразяване на политическата, икономическата и финансовата тежест на еврозоната. За тази цел днес Комисията представя в съобщение ползите от такова укрепване на международната роля на еврото за ЕС и за международната финансова система и предлага инициативи за засилване на ролята на единната валута. Като част от тези усилия Комисията прие препоръка относно международната роля на еврото в областта на енергетиката за насърчаване на по-широкото използване на еврото в този стратегически сектор.

Заместник-председателят Валдис Домбровскис, отговарящ за еврото и социалния диалог, заяви: „Еврото е млада, но успешна парична единица. Време е за еврото да разработи в допълнителна степен своята глобална роля. Еврото следва да отразява политическата, икономическата и финансовата тежест на еврозоната и да подкрепя един балансиран, основан на правила международен политически и икономически ред. Днешните предложения поставят началото на пътуване, което може да бъде успешно само със съвместните усилия от страна на ЕС, държавите членки, участниците на пазара и други участници.“

Мигел Ариас Канете, комисар на ЕС по въпросите на климата и енергетиката, добави: „ЕС е най-големият вносител на енергия в света със среден внос от 300 милиарда евро и разполага с отворен и конкурентен вътрешен пазар. Укрепването на международната роля на еврото в областта на инвестициите в енергетиката и търговията ще помогне за намаляване на риска от прекъсване на доставките и насърчаване на автономността на европейските предприятия. Следователно може да допринесе значително за постигане на нашата цел да се гарантира сигурността на доставките в енергийния съюз.“

Комисарят за икономическите и финансовите въпроси, данъчното облагане и митническия съюз Пиер Московиси заяви: По-широкото използване на еврото в глобалната икономика носи значителен потенциал за по-добра защита на европейските граждани и предприятия срещу външни шокове и за подобряване на устойчивостта на международната финансова и парична система. Поради това напредъкът по завършването на Икономическия и паричен съюз е необходим не само за насърчаване на вътрешния растеж и стабилност. Той представлява важен проект за укрепване на автономността на Европа в един глобализиран свят“.

Насърчаването на международната роля на еврото е част от ангажимента на Европа за отворена, многостранна, основана на правила световна икономика и търговия. Това идва в момент, в който последните световни тенденции, появата на нови икономически сили, наред с развитието на нови технологии, подпомагат потенциалния преход към по-диверсифицирана и многополюсна система от няколко световни валути.

Решението за използване на дадена валута в крайна сметка се взема от участниците на пазара и целта не е да се намесваме в търговската свобода или да ограничаваме избора. Въпреки това засилването на ролята на еврото ще помогне за подобряване на устойчивостта на международната финансова система, като предостави на пазарните оператори в целия свят допълнителен избор и направи международната икономика по-малко уязвима на сътресения. Във вътрешен план това ще позволи също на Европейския съюз да подобри защитата на своите граждани и предприятия, да поддържа своите ценности и да отстоява интересите си в определянето на глобалните въпроси в съответствие с основавано на правила многостранно сътрудничество. По-широкото използване на еврото би намалило разходите и рисковете за европейските предприятия, както и би довело до по-ниски лихвени проценти, плащани от домакинствата.

Инициативи за засилване на ролята на еврото

  • завършване на европейския Икономически и паричен съюз, банковия съюз и съюза на капиталовите пазари. Приети са само седем от 40-те ключови предложения на Комисията до съзаконодателите в тези области;
  • допълнителни мерки за насърчаване на задълбочен европейски финансов сектор, включително по-силни европейски финансови пазарни инфраструктури; солидни референтни показатели за лихвените проценти и интегрирана система за незабавни плащания в ЕС;
  • инициативи, свързани с международния финансов сектор: продължаващо сътрудничество между централните банки с оглед запазване на финансовата стабилност; увеличаване на дела на дълговите инструменти, деноминирани в евро и емитирани от европейски предприятия; насърчаване на икономическата дипломация за популяризиране на употребата на еврото и осигуряване на техническа помощ за подобряване на достъпа до системата за плащания в евро за чуждестранни субекти, особено в контекста на Европейския план за външни инвестиции.

По-широко използване на еврото в основни стратегически сектори

Комисията също така призовава държавите членки да насърчават по-широкото използване на еврото в стратегически сектори. Независимо от положението си на големи купувачи и големи производители, европейските предприятия все още търгуват в щатски долари на основни стратегически пазари, често дори помежду си. Това излага предприятията на валутни и политически рискове, като например едностранни решения, които пряко засягат деноминираните в долари сделки. В този контекст днес Комисията прие препоръка за насърчаване на по-широкото използване на еврото в международните енергийни споразумения и сделки. Това ще позволи на европейските предприятия да се възползват от по-голяма автономност и да се финансират сами с намалена експозиция към съдебни производства, заведени от юрисдикции на трети държави. Така ще бъде подкрепена целта на ЕС за изграждане на енергиен съюз, който осигурява безопасни, устойчиви и достъпни енергийни доставки.

Комисията също така ще стартира поредица от целеви консултации със заинтересованите лица и ще докладва относно резултатите от тях през лятото на 2019 г.

  • Комисията ще започне консултация за пазарния потенциал за по-широко използване на деноминирани в евро сделки в областта на нефта, рафинираните продукти и природния газ.
  • В сферата на суровините (метали и минерали) и селскостопанските хранителни продукти Комисията ще се консултира със заинтересованите страни за намиране на начини за увеличаване на търговията, деноминирана в евро.
  • Ще бъде стартирана консултация и за проучване на евентуални действия за насърчаване на използването на еврото в транспортно-производствения сектор.

Комисията приканва лидерите да обсъдят международната роля на еврото по време на декемврийското заседание на Европейския съвет и срещата на върха на държавите от еврозоната.

Контекст

В речта си за състоянието на Съюза от 2018 г. председателят Юнкер набеляза редица политики за стимулиране на използването на еврото като международна валута: „След едва двадесет и една години съществуване и въпреки гласовете, вещаещи неговия край по целия път до днес, еврото вече е с богата история. Еврото се превърна във втората най-използвана валута в света. 60 държави обвързват по един или друг начин своята валута с еврото. Но трябва да направим повече, за да позволим на единната ни валута да изпълнява пълноценно своята роля на световната сцена.“

Днес еврото е втората по важност международна валута. Близо 340 милиона европейски граждани използват ежедневно евро банкноти и монети в 19-те държави — членки на еврозоната. Около 60 държави в света използват, ще използват или са свързали своите парични единици към еврото. Еврото е широко приета валута за международни плащания и значителен дял от международните резерви на чуждестранните централни банки и емитирането на дългови инструменти на международните пазари са в евро.

Около 36 % от стойността на международните сделки са били фактурирани или платени в евро през 2017 г. Еврото представлява около 20 % от международните резерви на чуждестранните централни банки. Това е повече отколкото дела на еврозоната в световния брутен вътрешен продукт (БВП).

Обществената подкрепа за еврото винаги е била голяма в ЕС, особено в страните, които вече използват еврото. Европейците определят еврото като един от основните символи на Европейския съюз. То донесе видими и много практически ползи за европейските домакинства, предприятия и правителства: стабилни цени, по-ниски трансакционни разходи, повече прозрачност и конкуренция на пазарите и увеличена търговия. Това улеснява пътуванията и живота в чужбина, води до понижаване на лихвените проценти и защитава спестяванията. 

Десет години след като финансовата криза разтърси света, структурата на Икономическия и паричен съюз на Европа бе значително подсилена, но са необходими още много усилия. Като се основава на визията, изложена в доклада на петимата председатели от юни 2015 г. и допълнително разработена в документите за размисъл относно задълбочаването на Икономическия и паричен съюз и бъдещето на финансите на ЕС от пролетта на 2017 г., Европейската комисия определи пътна карта за задълбочаване на Икономическия и паричен съюз. Засилването на международната роля на еврото е както логично продължение, така и нова стъпка в тази цялостна програма, разработена през последните четири години.

За повече информация

Информационна бележка: Към укрепване на международната роля на еврото

Информационен документ: Комисията представя начини за допълнително укрепване на глобалната роля на еврото

Съобщение: Към укрепване на международната роля на еврото

Препоръка относно международната роля на еврото в областта на енергетиката

Еврозона

Банков съюз

Съюз на капиталовите пазари

Следете съобщенията на заместник-председателя на Комисията Домбровскис в Twitter: @VDombrovskis

Следете съобщенията на комисар Ариас Канете в Twitter: @MAC_europa

Следете съобщенията на комисар Московиси в Twitter: @pierremoscovici

IP/18/6643

Лица за контакти с медиите:

Въпроси на граждани: Europe Direct на телефон 00 800 67 89 10 11 или на електронния адрес на информационната служба


Side Bar