Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

Et Europa, der beskytter: Kommissionen opfordrer til en fortsat indsats for at bekæmpe menneskehandel

Bruxelles, den 4. december 2018

Kommissionen fremlægger i dag anden rapport om de fremskridt, der er gjort i bekæmpelsen af menneskehandel.

På grundlag af status over de foranstaltninger, der er truffet siden 2015, belyser rapporten de vigtigste tendenser i menneskehandelen og skitserer de tilbageværende udfordringer, som EU og medlemsstaterne bør behandle som en prioritet.

Kommissæren med ansvar for migration, indre anliggender og medborgerskab, Dimitris Avramopoulos, udtalte: "Den rapport, der fremlægges i dag, viser, at kun ved gennem en fælles indsats mod menneskehandel kan vi beskytte mod og i sidste ende forhindre denne handel. Selvom der er sket fremskridt på nogle områder, er det absolut nødvendigt at sætte en stopper for straffrihedskulturen for gerningsmænd og udnyttere. De omfattende oplysninger om praksis på nationalt og tværnationalt plan, der er indeholdt i dagens rapport, viser vejen frem, og Kommissionen er parat til at yde enhver tænkelig støtte".

EU's koordinator for bekæmpelse af menneskehandel, Myria Vassiliadou, udtalte: "Konklusionerne i denne anden rapport er opmuntrende, men giver samtidig anledning til bekymring. Der er nået mange mål, men vores endelige mål skal fortsat være at afskaffe den form for forbrydelse fuldt ud, for det skylder vi ofrene. Vi råder på EU-plan over en lang række værktøjer, der kan gennemføres fuldt ud og sikre, at ingen ofre forsat er usynlige."

Af rapporten fremgår det, at der EU i 2015-2016 blev registreret 20 532 mænd, kvinder og børn som ofre for menneskehandel. Det faktiske tal er dog sandsynligvis betydeligt større, da mange ofre fortsat ikke opdages. Kvinder og piger er fortsat mest udsat for menneskehandel (68 %), mens børn udgør 23 % af de registrerede ofre. Menneskehandel med henblik på seksuel udnyttelse er stadig den mest udbredte form (56 %) efterfulgt af menneskehandel med henblik på udnyttelse som arbejdskraft (26 %). Omfanget af retsforfølgelse og domfældelse er med indberetning af 5 979 retsforfølgninger og 2 927 domfældelser lavt, og der er kun rapporteret 18 domme for bevidst brug af ydelser leveret af ofre for menneskehandel. I rapporten henvises der også til, at der er en stigning i menneskehandelen i medlemsstaterne, og at den er målrettet yngre ofre og personer med handicap. Brugen af internettet og de sociale medier til at rekruttere ofre og den forhøjede risiko for menneskehandel i forbindelse med migration nævnes også. 

Selvom der i sammenhæng med det grænseoverskridende samarbejde (gennem den fælles indsats, der ydes af Europol og Eurojust) er sket visse forbedringer, er fænomenet stadig i udvikling. Derfor opstiller Kommissionen en række prioriterede områder, som medlemsstaterne skal fokusere på, for at bekæmpe handel med mennesker effektivt:

  •  Forbedret dataindsamling: Medlemsstaterne bør forbedre deres optegnelser og registrering af data, især om køn, alder, udnyttelsesformer, ofrenes og gerningsmændenes nationalitet samt om bistand og beskyttelse
  • Bekæmpelse af straffrihedskulturen: EU-lovgivningen giver allerede mulighed for at gøre det strafbart bevidst at anvende de ydelser, som ofre for menneskehandel leverer, og Kommissionen opfordrer medlemsstaterne til at gennemføre disse bestemmelser i deres nationale love
  • Fremme af en koordineret reaktion: Medlemsstaterne skal fortsat styrke det tværnationale retshåndhævelsessamarbejde og det retlige samarbejde og samtidig fremme samarbejdet med tredjelande
  • Sikring af domstolsprøvelse for ofrene: Medlemsstaterne tilskyndes til at give national lovgivning virkning, således at det sikres, at der foreligger værktøjer til tidlig identifikation af ofre, og gives adgang til erstatning og fremme af passende uddannelse og kapacitetsopbygning for relevante fagfolk.

Siden offentliggørelsen af første fremskridtsrapport har Kommissionen taget talrige skridt til at bekæmpe menneskehandel vil fortsat støtte medlemsstaterne i deres indsats gennem finansiel støtte og operationelle foranstaltninger.

Baggrund

Menneskehandel er en overtrædelse af de grundlæggende rettigheder og er udtrykkeligt forbudt i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder. EU's direktiv om bekæmpelse af menneskehandel, der blev vedtaget i 2011, fremlægger en offercentreret, kønsspecifik og børnerettet tilgang til bekæmpelse af menneskehandel og fastsætter ufravigelige bestemmelser til beskyttelse af og støtte til ofre og om forebyggelse og retsforfølgelse af denne strafbare handling. Ifølge direktivet skal medlemsstaterne rapportere til EU-koordinatoren for bekæmpelse af menneskehandel, som på sin side bidrager til Kommissionens halvårlige statusrapport.

Den 4. december 2017 offentliggjorde Kommissionen en meddelelse om sine prioriterede foranstaltninger for bekæmpelse af menneskehandel. Dagens rapport indeholder en opdatering af de tiltag, der er truffet på grundlag af denne meddelelse, og konklusionerne vil indgå i den videre gennemførelse af meddelelsen. Den indeholder endvidere en opdateret fremstilling af anvendelsen af EU's bestemmelser om opholdstilladelser til ofre for menneskehandel (direktiv 2004/81/EF). 

Yderligere oplysninger

Anden rapport fra Kommissionen om de fremskridt, der er gjort i bekæmpelsen af menneskehandel (2018)

Arbejdsdokument fra Kommissionens tjenestegrene

Undersøgelse: Dataindsamling om menneskehandel i EU

Kommissionens websted: Together against trafficking in human beings

 

IP/18/6639

Pressehenvendelser:

Borgerhenvendelser: Europe Direct på tlf. 00 800 67 89 10 11 eller pr. mail


Side Bar