Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия - Съобщение за медиите

Европа, която закриля: Комисията призовава за продължаване на действията за премахване на трафика на хора

Брюксел, 4 декември 2018 r.

Днес Европейската комисия представя втория си доклад относно напредъка в борбата с трафика на хора

Като се прави преглед на мерките, предприети от 2015 г. насам, в доклада се подчертават основните тенденции в трафика на хора и се очертават оставащите предизвикателства, на които ЕС и държавите членки приоритетно трябва да намерят решения.

Комисарят по въпросите на миграцията, вътрешните работи и гражданството Димитрис Аврамопулос заяви: „Днешният доклад показва, че единствено чрез съвместна работа можем да предоставяме защита срещу трафика на хора и в крайна сметка да го предотвратяваме. Въпреки напредъка в някои области съществува неотложна необходимост да се сложи край на културата на безнаказаност за извършителите и измамниците. Обширната информация относно националните и транснационалните практики, съдържаща се в представения днес доклад, показва пътя напред, а Комисията е готова да оказва подкрепа по всякакъв възможен начин“.

Координаторът на ЕС за борбата с трафика, Мирия Василиаду, заяви: „Констатациите в този втори доклад са едновременно окуражаващи и тревожни. Много бе постигнато, но крайната ни цел трябва да продължи да бъде премахването на това престъпление, защото дължим това на жертвите. На равнище на ЕС разполагаме с богат набор от инструменти, чието прилагане може да започне веднага и с които може да се гарантира, че никоя жертва няма да остане невидима“.

От доклада става ясно, че 20 532 мъже, жени и деца са били регистрирани като жертви на трафик на хора в ЕС в периода 2015—2016 г. Действителният брой обаче е значително по-висок, тъй като много жертви остават неразкрити. Жените и момичетата продължават да бъдат най-засегнати от трафика на хора (68 %), докато децата представляват 23 % от регистрираните жертви. Трафикът с цел сексуална експлоатация остава най-широко разпространената форма (56 %), следван от трафика с цел трудова експлоатация (26 %). Равнището на наказателните преследвания и осъдителните присъди е ниско, като са отчетени 5 979 наказателни преследвания и 2 927 осъдителни присъди и само 18 осъдителни присъди за умишлено ползване на услуги, предоставяни от жертви на трафик. В доклада също така се отбелязва увеличаването на вътрешния трафик на хора в държавите членки и това, че все по-често жертви са по-млади хора и лица с увреждания. Също така се отбелязва използването на интернет и социалните медии за набиране на жертви, както и повишеният риск от трафик на хора в контекста на миграцията. 

Въпреки че са постигнати известни подобрения, особено що се отнася до трансграничното сътрудничество (както е видно от съвместните усилия на Европол и Евроюст), трафикът на хора продължава да се развива. Във връзка с това Комисията очертава набор от приоритетни области, в които държавите членки да съсредоточат усилията си, за да водят ефективна борба с трафика на хора:

  •  Подобряване събирането на данни: държавите членки следва да увеличат записването и регистрирането на данни, по-специално относно пол, възраст, форми на експлоатация, гражданство на жертвите и извършителите, както и относно оказването на помощ и защита;
  • Борба с културата на безнаказаност: Определени правила на ЕС вече дават възможност за инкриминиране на лицата, които умишлено използват услуги, предоставяни от жертви на трафик, и Комисията насърчава държавите членки да въведат тези разпоредби в своето национално право;
  • Насърчаване на координирана ответна реакция: Държавите членки следва да продължат да развиват транснационалното сътрудничество в правоприлагането и в съдебната област, като същевременно насърчават сътрудничеството с трети държави;
  • Осигуряване на достъп до правосъдие за жертвите: Държавите членки се приканват да изпълнят националното законодателство, като осигурят въвеждането на инструменти за ранно идентифициране на жертвите, за достъп на жертвите до обезщетение и за насърчаване на подходящи форми на обучение и изграждане на капацитет на съответни специалисти.

След публикуването на първия доклад за напредъка Комисията предприе редица стъпки за борба с трафика на хора и ще продължи да подпомага държавите членки в техните усилия чрез финансова подкрепа и оперативни мерки.

Контекст

Трафикът на хора представлява нарушение на основните права и е изрично забранен съгласно Хартата на основните права на Европейския съюз. В приетата през 2011 г.Директива на ЕС за борба с трафика на хора се представя подход, ориентиран към жертвите, отчитащ особеностите на пола и съобразен с интересите на децата, за борба с трафика на хора, като се установяват строги разпоредби за предоставяне на защита, помощ и подкрепа на жертвите, както и за предотвратяването и наказателното преследване на това престъпление. Съгласно Директивата държавите членки трябва да докладват на координатора на ЕС за борба с трафика на хора, който от своя страна дава принос за доклада на Комисията за напредъка, изготвян на всеки две години.

На 4 декември 2017 г. Комисията публикува съобщение, в което изложи своите приоритетни действия за борба с трафика на хора. Днешният доклад включва актуална информация относно действията, предприети във връзка с това съобщение, и съдържащите се в доклада констатации ще бъдат взети предвид при по-нататъшното изпълнение на съобщението. Днешният доклад съдържа и актуална информация относно прилагането на правилата на ЕС за издаване на разрешения за пребиваване на жертви на трафик на хора (Директива 2004/81/ЕО). 

За повече информация

Втори доклад относно напредъка в борбата с трафика на хора (2018 г.)

Работен документ на службите на Комисията

Проучване: Събиране на данни относно трафика на хора в ЕС

Уебсайт на Комисията: Заедно срещу трафика на хора

 

IP/18/6639

Лица за контакти с медиите:

Въпроси на граждани: Europe Direct на телефон 00 800 67 89 10 11 или на електронния адрес на информационната служба


Side Bar