Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

Den globala satsningen på hållbar stadsutveckling går framåt

Bryssel den 9 februari 2018

Vid World Urban Forum i Malaysia i dag redogör kommissionen för vad som hittills har uppnåtts när det gäller de tre åtaganden som EU och dess partner gjorde för 15 månader sedan.

Stora framsteg har gjorts när det gäller de tre åtagandena sedan de presenterades vid FN:s Habitat III-konferens i oktober 2016, för att utnyttja potentialen i den snabba urbaniseringen. Samarbetet mellan städer i olika världsdelar blomstrar nu, viktiga framsteg har gjorts mot en gemensam internationell definition av städer och EU visar vägen mot en hållbar stadsutveckling genom det pågående genomförandet av EU-agendan för städer.

– Liksom när det gäller kampen mot klimatförändringar står EU redo att visa vägen mot rena, trygga och blomstrande städer i hela världen. EU och dess partner når snabba resultat när det gäller dessa tre åtaganden som bidrar till att forma framtidens städer, sade EU:s kommissionär för regionalpolitik Corina Creţu vid World Urban Forum i Malaysia.

De tre åtagandena bidrar till genomförandet av 2030-agendan för hållbar utveckling och Parisavtalet. De ingår i den nya agenda för städer som presenterades för 15 månader sedan. Varje åtagande gäller särskilda ämnesområden med förväntade och konkreta resultat. Följande har gjorts sedan slutet av 2016:

Åtagandet att nå målen för den nya agendan för städer genom EU:s agenda för städer

Tre av tolv handlingsplaner har redan utarbetats inom EU:s agenda för städer. De gäller fattigdom i städer, integration av migranter och luftkvalitet. Handlingsplanerna omfattar politiska rekommendationer, god praxis och projekt som kan spridas i EU och i resten av världen. Alla handlingsplaner förväntas vara slutförda i slutet av 2018.

Utöver de tematiska handlingsplanerna kan själva metoden för EU:s agenda för städer inspirera till reformer av hur städer styrs. Den jämställer städer, företag, icke-statliga organisationer och företrädare för medlemsländerna och EU-institutionerna för att åstadkomma ett integrerat och balanserat tillvägagångssätt när det gäller hållbar stadsutveckling.

Åtagandet att utforma en global, harmoniserad definition av städer

För att underlätta övervakning, jämförelser och i slutändan beslutsfattandet är det viktigt att man använder samma definition av städer i hela världen. EU har i samarbete med FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO), Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) och Världsbanken utarbetat en sådan definition, som kommer att presenteras för FN i mars 2019.

Kommissionen har fram till nu sammanställt uppskattningar av urbaniseringsgraden i varje land i världen och gett fri tillgång till dessa uppgifter för att underlätta jämförelsen med nationella definitioner. Vid World Urban Forum publicerar kommissionen via sitt gemensamma forskningscentrum en databas med uppgifter om världens städer. Den innehåller uppgifter om alla 10 000 städer runt om i världen. Det är den största och mest omfattande databas med uppgifter om städer som någonsin har offentliggjorts.

Det görs för närvarande en undersökning i 20 länder för att inhämta synpunkter på den globala definitionen. Pilotprojekt genomförs i tolv länder för att jämföra den globala definitionen med nationella definitioner och för att bedöma skillnaderna. Under 2018 kommer kommissionen och dess samarbetspartner att arbeta med ett kostnadsfritt nätverktyg som ska hjälpa länderna att prova att tillämpa denna definition.

Åtagandet att förbättra samarbetet mellan städer när det gäller hållbar stadsutveckling[1]

EU:s internationella stadssamarbete (IUC) inleddes 2016 för att stödja detta åtagande och utveckla samarbetet mellan städer runt om i världen.

Hittills har 35 stadspartnerskap bildats inom programmet, med sammanlagt 70 deltagande städer (35 i EU och 35 utanför EU). Bland dessa ingår Frankfurt (Tyskland) och Yokohama (Japan), Bologna (Italien) och Austin (USA) samt Almada (Portugal) och Belo Horizonte (Brasilien). Alla partnerskap arbetar med lokala handlingsplaner för gemensamma stadsprioriteringar, t.ex. tillgång till vatten, transporter eller hälso- och sjukvård, och delar kunskap och bästa praxis för att nå gemensamma mål.

En ny ansökningsomgång offentliggjordes vid World Urban Forum med målet att bilda minst 25 nya stadspartnerskap. Städer kan ansöka på nätet fram till och med den 9 mars.

Läs mer:

World Urban Forum

Habitat III-konferensen

EU:s stadspolitik

Gemensamma forskningscentrumets dataplattform för städer

Gemensamma forskningscentrumets Territorial Dashboard

 

 

[1] Åtagandet omfattar städer i Argentina, Brasilien, Chile, Colombia, Mexiko, Peru, Kanada, Kina, Indien, Japan, USA och EU.

IP/18/662

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar