Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europska komisija - Priopćenje za tisak

Komisija izvijestila o napretku globalnih obveza u pogledu održivog urbanog razvoja

Bruxelles, 9. veljače 2018.

Na Svjetskom urbanom forumu u Maleziji danas Komisija daje pregled svega što je postignuto u okviru triju obveza koje su EU i njegovi partneri preuzeli prije 15 mjeseci.

Znatan je napredak postignut u okviru triju obveza predstavljenih na UN-ovoj konferenciji Habitat III. u listopadu 2016. kako bi se iskoristila moć brze urbanizacije. Suradnja među gradovima sada se uspješno provodi na više kontinenata, poduzeti su važni koraci za utvrđivanje jedinstvene definicije gradova na svjetskoj razini, a EU je provedbom svojeg Plana za gradove zauzeo vodeći položaj u svijetu u pogledu urbanog razvoja.

Povjerenica za regionalnu politiku Corina Creţu prisustvuje Svjetskom urbanom forumu u Maleziji te je izjavila: „Kao i u borbi protiv klimatskih promjena, EU je spreman preuzeti vodeću ulogu u stvaranju čistih, sigurnih i uspješnih gradova u cijelom svijetu. Europa i njezini partneri brzo ostvaruju rezultate povezane sa spomenute tri konkretne obveze, čime se pridonosi oblikovanju gradova sutrašnjice.”

Te tri obveze pridonose provedbi Programa održivog razvoja do 2030. i Pariškog sporazuma te su dio Novog programa za gradove, koji je također predstavljen prije 15 mjeseci. Svaka od spomenutih obveza ima svoje područje primjene, očekivana postignuća i rezultate. U nastavku predstavljamo postignuća od kraja 2016.

Predanost izradi Novog programa za gradove na temelju Plana EU-a za gradove

Na temelju Plana EU-a za gradove već su sastavljena tri akcijska plana od njih 12: o urbanom siromaštvu, integraciji migranata i kvaliteti zraka. Ti akcijski planovi uključuju preporuke u pogledu politika, dobre prakse i projekte koji se mogu ponoviti u EU-u i diljem svijeta. Očekuje se da će svi akcijski planovi biti provedeni do kraja 2018.

Osim tematskih akcijskih planova, i sama metodologija Plana EU-a za gradove može potaknuti reforme načina na koji se upravlja gradovima u svijetu. Ona daje zajedničku osnovu za sve gradove, poduzeća, nevladine organizacije i predstavnike država članica i institucija EU-a te integriran i uravnotežen pristup održivom urbanom razvoju.

Predanost razvoju globalne, usklađene definicije gradova

Kako bi se olakšalo praćenje, utvrđivanje referentnih vrijednosti te, naposljetku, donošenje politika, važno je da se u cijelom svijetu primjenjuje ista definicija gradova. Ta će definicija u ožujku 2019. biti predstavljena UN-u, a EU na njoj radi u suradnji s Organizacijom UN-a za hranu i poljoprivredu (FAO), Organizacijom za gospodarsku suradnju i razvoj (OECD) te Svjetskom bankom.

Komisija je dosad prikupila procjene razina urbanizacije za svaku zemlju svijeta te je omogućila slobodan pristup tim podacima kako bi se olakšala usporedba s nacionalnim definicijama. U povodu Svjetskog urbanog foruma Komisija preko svojeg Zajedničkog istraživačkog centra objavljuje bazu podataka o urbanim središtima u svijetu. U toj se bazi nalaze podaci o svih 10 000 urbanih središta u cijelom svijetu. Riječ je o najvećem i najcjelovitijem dosad objavljenom skupu podataka o gradovima.

Trenutačno se u 20 zemalja provodi anketa putem koje se prikupljaju povratne informacije o globalnoj definiciji. U 12 zemalja u tijeku su pilot-projekti za usporedbu globalne definicije s nacionalnima te za procjenu razlika. Tijekom 2018. Komisija i njezini partneri radit će na besplatnom internetskom alatu koji će zemljama pomoći da ispitaju tu definiciju na svojem državnom području.

Predanost jačanju suradnje među gradovima u području održivog urbanog razvoja[1]

Međunarodna urbana suradnja EU-a (IUC) pokrenuta je 2016. kao potpora preuzetim obvezama i razvoju izravne suradnje među gradovima u cijelom svijetu.

Trenutačno u okviru tog programa ima 35 parova, odnosno ukupno 70 gradova (35 iz EU-a i 35 izvan EU-a). Među njima su Frankfurt (Njemačka) i Yokohama (Japan), zatim Bologna (Italija) i Austin (SAD) te Almada (Portugal) i Belo Horizonte (Brazil). U svim se partnerstvima radi na lokalnim akcijskim planovima u pogledu zajedničkih gradskih prioriteta, primjerice pristupa vodi, prometa ili zdravlja, te se razmjenjuju znanje i najbolje prakse kako bi se postigli zajednički ciljevi.

Na Svjetskom urbanom forumu objavljen je novi poziv za stvaranje najmanje 25 novih parova. Gradovi se mogu prijaviti na internetu do 9. ožujka.

Dodatne informacije:

Svjetski urbani forum

Konferencija HABITAT III

Urbana politika EU-a

Platforma za urbane podatke Zajedničkog istraživačkog centra

Portal regija (Territorial Dashboard) Zajedničkog istraživačkog centra

 

 

[1] Preuzeta obveza odnosi se na gradove u Argentini, Brazilu, Čileu, Kolumbiji, Meksiku, Peruu, Kanadi, Kini, Indiji, Japanu, Sjedinjenim Američkim Državama i Europskoj uniji.

IP/18/662

Osobe za kontakt s medijima:

Upiti građana: Europe Direct telefonom na 00 800 67 89 10 11 ili e-poštom


Side Bar