Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

Migrationshantering: EU-kommissionen säger att asylreformen måste fortsätta

Bryssel den 4 december 2018

Inför Europeiska rådets möte i december uppmanar EU-kommissionen medlemsländerna och Europaparlamentet att konsolidera de betydande framsteg som redan gjorts genom att anta de återstående reformförslagen.

EU:s övergripande migrationsstrategi ger resultat på alla fronter: fördjupat samarbete med partnerländer, bättre skydd av de yttre gränserna, och effektivare verktyg för att hantera migrationen inom EU. Antalet irreguljära flyktingar har nu sjunkit till samma nivåer som före krisen och därför är det nu dags att åtgärda de brister som återstår. Arbetet måste fortsätta på operativ nivå, både externt och internt, och EU-länderna och Europaparlamentet bör snabbt genomföra resten av EU:s asylreform. De bör i synnerhet anta de fem förslag där det finns bred politisk enighet före nästa års Europaval.

– EU:s heltäckande migrationsstrategi ger tydliga resultat, säger EU-kommissionens vice ordförande Frans Timmermans. Efter fyra år måste den nu konsolideras. Vi måste gå från att reagera på enskilda händelser till att slutföra de reformer som ska ge oss ett framtidssäkrat migrations- och asylsystem. Detta arbete kan och bör slutföras före Europavalen och det ligger i alla EU-länders intresse.

– EU:s externa politik för migration ger resultat, säger EU:s utrikesrepresentant Federica Mogherini. Genom våra partnerskap har vi hjälpt över 34 000 personer att frivilligt återvända till sina hemländer, med återanpassningsstöd. Vi har också evakuerat över 2 000 flyktingar från Libyen för vidarebosättning. Vi kommer att fortsätta vårt arbete för att skydda strandsatta migranter och få bort systemet med frihetsberövanden i Libyen i samarbete med FN och Afrikanska unionen. Vi håller på att stärka samarbetet i västra Medelhavsområdet, i Sahelområdet och på Afrikas horn för att stoppa människosmuggling, angripa migrationens grundorsaker och tillhandahålla lagliga vägar till Europa. Genom partnerskap visar vi att det är möjligt att hantera migrationen på ett humant sätt tillsammans.

– Nu fyra år senare är vi bättre utrustade än någonsin för att skydda våra yttre gränser och klara migrationsutmaningar inom och utanför EU, säger EU:s migrationskommissionär Dimitris Avramopoulos. Nu är det dags att konsolidera de återstående byggstenarna i ett heltäckande migrations- och asylsystem som kan fungera långsiktigt. Den snabba geopolitiska utvecklingen visar att vi inte kan vänta med att agera utan måste bereda oss för framtiden redan nu.

EU har alltid visat sig klara av de nya migrationsutmaningar som uppstått. Dagens rapport visar att EU hela tiden arbetar med alla aspekter av migrationen – från utrikespolitiska åtgärder och gränsförvaltning till inre åtgärder.

Den yttre dimensionen: Partnerskap som ger resultat

Genom en integrerad strategi som omfattar alla delar av färdvägarna har stora framsteg uppnåtts av EU och medlemsländerna när det gäller förebyggande av irreguljär migration och bekämpande av migrantsmuggling. Längs den östra Medelhavsrutten minskade antalet flyktingar med 97 % efter uttalandet från EU och Turkiet och siffran är fortfarande 90 % lägre än 2015, då trycket var som högst. Längs den centrala Medelhavsrutten (se faktablad) har de irreguljära strömmarna minskat med 80 %. Nästan 34 000 personer har fått bistånd för att frivilligt återvända till sina hemländer från Libyen och Niger, medan fler än 2 000 personer har evakuerats från Libyen för vidarebosättning. För att förbättra samarbetet om återvändande och återtagande har sex nya överenskommelser ingåtts sedan 2016 (med Afghanistan, Guinea, Bangladesh, Etiopien, Gambia och Elfenbenskusten), vilket innebär totalt 23 stycken sådana. Samtidigt pågår hela tiden arbetet med att säkerställa lagliga rutter och vidarebosättning, och fler än 44 000 personer har fått vidarebosättning inom ramen för EU:s system sedan 2015. Kampen mot nätverk för människosmuggling går framåt, och insatsen Eunavfor Med Sophia har gripit 151 misstänkta smugglare sedan 2015 samtidigt som den gemensamma utredningsgruppens arbete i Niger har lett till 221 gripanden. För att åtgärda migrationens grundorsaker har innovativa finansieringsinstrument införts, och över 4 miljarder euro har mobiliserats inom EU:s förvaltningsfond för nödåtgärder i Afrika. Dessutom har tolv garantiverktyg värda 800 miljoner euro antagits inom ramen för den externa investeringsplanen. Samma integrerade strategi kommer att tillämpas i västra Medelhavsområdet (se faktablad) där migrationen ökar. Arbetet i det centrala Medelhavsområdet kommer att konsolideras, och man kommer att intensifiera ansträngningarna för att slutföra pågående förhandlingar om återtagande och bättre utnyttja befintliga arrangemang.

Stärkt gränsförvaltning

Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån är navet i EU:s arbete för att hjälpa EU-länderna att skydda EU:s yttre gränser. I september föreslog EU-kommissionen att Europeiska gräns- och kustbevakningen skulle stärkas ytterligare och att byrån skulle få en fast styrka med 10 000 gränsvakter (se faktablad). Detta ska säkerställa att EU-länderna alltid kan förlita sig på fullständigt operativt stöd från EU. EU-kommissionen uppmanar Europaparlamentet och EU-länderna att anta reformen före Europavalen nästa år. Dessutom börjar EU:s arbete med att inrätta nya interoperabla system för utbyte av gräns- och säkerhetsinformation ge resultat. Ett antal åtgärder håller för närvarande på att slutföras, bl.a. EU-systemet för reseuppgifter och resetillstånd (Etias) samt förbättringar av informationssystemet för viseringar (VIS) och Schengens informationssystem (SIS) samt inrättandet av ett in- och utresesystem för tredjelandsmedborgare. Mot bakgrund av de insatser som gjorts för att förbättra förvaltningen av de yttre gränserna och det minskade antalet migranter som kommer till EU, anser EU-kommissionen att det nu är dags att avskaffa de tillfälliga gränskontroller inom Schengenområdet som några EU-länder införde 2015. Nya siffror som läggs fram i dag (se faktablad) bekräftar att Schengenområdet har fortsatt starkt stöd hos allmänheten och ses som en av EU:s största framgångar.

Inre åtgärder: Slutförande av reformeringen av EU:s asylbestämmelser

Fortfarande krävs kompromisser om några delar av EU:s asylreform, men generellt sett har betydande framsteg gjorts. Fem av EU-kommissionens ursprungliga sju förslag är färdiga att antas (skyddsgrundsförordningen, direktivet om mottagningsvillkor , förordningen om Europeiska unionens asylbyrå, Eurodacförordningen, förordningen om en unionsram för vidarebosättning). Även om de enskilda förslagen ingår i en omfattande reform har vart och ett av dem ett klart mervärde, och ett snabbt antagande av dem skulle förbättra läget avsevärt ute på fältet. När det gäller förordningen om asylförfaranden bör rådet anta sin förhandlingsposition före årets utgång och inleda förhandlingarna med Europaparlamentet. Man måste hitta ett sätt att komma vidare med Dublinförordningen, som är en oundgänglig del av ett asylsystem för framtiden. EU-kommissionen vill verka för en kompromiss som säkerställer fullständig solidaritet och stöd till EU-länder med högt tryck, men samtidigt förhindrar sekundära förflyttningar och missbruk av systemet. Baserat på erfarenheterna av de improviserade lösningar som använts under sommaren skulle tillfälliga arrangemang avseende de viktigaste delarna av en framtida Dublinförordning kunna införas i väntan på att den nya Dublinförordningen träder i kraft.

Bakgrund

Den 13 maj 2015 föreslog EU-kommissionen i den europeiska migrationsagendan en omfattande strategi för att klara av den pågående flyktingkrisens omedelbara utmaningar och ge EU de verktyg som unionen behöver för att hantera migrationen bättre på medellång och lång sikt när det gäller irreguljär migration, gränser, asyl och laglig migration.

I dagens meddelande redogör kommissionen för utvecklingen sedan maj 2015 och rapporterar om framstegen med den europeiska migrationsagendan och EU-kommissionens politiska färdplan för en överenskommelse om en hållbar migrationspolitik som lades fram i december 2017

Läs mer

Meddelande: Hantering av alla aspekter av migration

Bilaga

Eurobarometer om Schengen

Information: The Global Compact on Migration – Questions and Answers

Faktablad:

Västra Medelhavsrutten

Centrala Medelhavsrutten

Reform av det gemensamma europeiska asylsystemet:

 

IP/18/6627

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar