Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska - Komunikat prasowy

Zarządzanie migracjami: Komisja chce odblokować reformę systemu azylowego

Bruksela, 4 grudnia 2018 r.

W kontekście grudniowego posiedzenia Rady Europejskiej Komisja wzywa państwa członkowskie i Parlament Europejski do przyjęcia oczekujących wniosków dotyczących reform, aby skonsolidować dotychczasowy znaczny dorobek w tej dziedzinie.

Kompleksowe podejście UE do kwestii migracji daje konkretne rezultaty we wszystkich obszarach. Są to: ściślejsza współpraca z krajami partnerskimi; lepiej chronione granice zewnętrzne oraz skuteczniejsze narzędzia zarządzania migracją wewnątrz UE. W związku z tym, że liczba osób przybywających nielegalnie spadła do poziomu sprzed kryzysu, nadszedł czas, aby zająć się pozostałymi niedociągnięciami. Prace na szczeblu operacyjnym należy kontynuować zarówno w wymiarze zewnętrznym, jak i wewnętrznym, a państwa członkowskie i Parlament Europejski powinny szybko zakończyć unijną reformę w dziedzinie azylu, a przed przyszłorocznymi wyborami do Parlamentu Europejskiego przyjąć w szczególności 5 wniosków, co do których istnieje szerokie porozumienie polityczne.

Pierwszy wiceprzewodniczący Frans Timmermans powiedział: Kompleksowe podejście Unii do zarządzania migracjami przynosi wymierne rezultaty. Po upływie czterech lat ważne jest, aby to kompleksowe podejście skonsolidować. Musimy odejść od jednorazowych środków, które pozwalają nam reagować na poszczególne sytuacje. Dlatego trzeba zakończyć reformy przez utworzenie trwałego i przyszłościowego systemu migracji i azylu. Można –- i trzeba – dokonać tego, w interesie wszystkich państw członkowskich, przed wyborami do Parlamentu Europejskiego.

Wysoka przedstawiciel/wiceprzewodnicząca Federica Mogherini stwierdziła: Polityka zewnętrzna UE w zakresie migracji przynosi efekty. Dzięki naszym partnerstwom, przy wykorzystaniu pomocy w zakresie reintegracji, pomogliśmy ponad 34 tys. osób dobrowolnie wrócić do domu, i ewakuowaliśmy z Libii ponad 2 tys. uchodźców celem dalszego przesiedlenia. Będziemy nadal dokładać wysiłków, aby chronić zablokowanych migrantów i wspólnie z Organizacją Narodów Zjednoczonych i Unią Afrykańską położyć kres systemowi przetrzymywania w Libii. Wzmacniamy współpracę w zachodniej części regionu Morza Śródziemnego, w regionie Sahelu i Rogu Afryki, aby ograniczyć przemyt, zwalczać podstawowe przyczyny migracji i stworzyć legalne drogi migracji. Dzięki partnerstwom możemy wykazać, że – przy wspólnych staraniach –zarządzanie migracją w sposób humanitarny jest możliwe.

Komisarz do spraw migracji, spraw wewnętrznych i obywatelstwa, Dimitris Avramopoulos, powiedział: Po upływie czterech lat jesteśmy lepiej niż kiedykolwiek wyposażeni do chronienia naszych granic zewnętrznych i rozwiązywania problemów związanych z migracją w UE i poza jej granicami. Nadszedł czas skonsolidować nasze podejście i zająć się pozostałymi elementami, aby utworzyć kompleksowy i przyszłościowy system migracji, azylowy i ochrony granic. Stale zmieniający się kontekst geopolityczny pokazuje, że nie możemy czekać i reagować, ale już teraz musimy być gotowi na przyszłość.

UE udowodniła po raz kolejny, że jest w stanie sprostać nowym wyzwaniom związanym z migracją. W dzisiejszym sprawozdaniu przeanalizowano wszystkie aspekty migracji, nad którymi UE stale pracuje w ramach swojego konceptu zarządzania nią – począwszy od działań zewnętrznych przez zarządzanie granicami, aż po środki wewnętrzne.

Wymiar zewnętrzny: partnerstwa, które przynoszą rezultaty

Dzięki zintegrowanemu podejściu obejmującemu cały szlak migracyjny, UE i jej państwa członkowskie osiągnęły znaczne postępy w zapobieganiu migracji nieuregulowanej i w zwalczaniu przemytu migrantów. Po wejściu w życie oświadczenia UE-Turcja liczba osób przybywających wzdłuż szlaku wschodniośródziemnomorskiego spadła o 97 proc. a obecnie utrzymuje się na poziomie o 90 proc. niższym niż w szczytowym okresie 2015 r. Liczba nieuregulowanych przepływów wzdłuż szlaku środkowośródziemnomorskiego (zob. zestawienie informacji) spadła o 80 proc. Blisko 34 tyś. osób otrzymało pomoc przy dobrowolnym powrocie z Libii i Nigru do swojego kraju pochodzenia, a ponad 2 tyś. osób ewakuowano z Libii w celu dalszego przesiedlenia. Aby poprawić współpracę w zakresie powrotów i readmisji od 2016 r. uzgodniono 6 nowych porozumień (z Afganistanem, Gwineą, Bangladeszem, Etiopią, Gambią, Wybrzeżem Kości Słoniowej), co daje łączną liczbę 23 takich porozumień. Równolegle trwają prace nad stworzeniem legalnych dróg i kontynowaniem przesiedleń. Od 2015 r. przesiedlono w ramach programów UE ponad 44 tyś. osób. Trwa walka z sieciami przemytników. Od 2015 r. w ramach operacji EUNAVFOR MED SOPHIA zatrzymano 151 osób podejrzanych o przemyt, wynikiem działań wspólnego zespołu dochodzeniowo-śledczego było 221 aresztowań. Wprowadzono innowacyjne instrumenty finansowe, aby wyeliminować pierwotne przyczyny tego zjawiska. W ramach funduszu powierniczego UE dla Afryki uruchomiono ponad 4 mld EUR, a w ramach Planu inwestycji zewnętrznych przyjęto 12 instrumentów gwarancji o wartości 800 mln EUR. Takie samo zintegrowane podejście będzie następnie stosowane w zachodniej części Morza Śródziemnego (zob. zestawienie informacji), gdzie przepływy wzrastają. Prace prowadzone wzdłuż szlaku środkowośródziemnomorskiego będą konsolidowane. Intensyfikowane będą wysiłki na rzecz zakończenia trwających negocjacji w sprawie readmisji oraz lepszego wykorzystania istniejących rozwiązań.

Wzmocnione zarządzanie granicami

Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej jest obecnie w centrum działań UE mających na celu wspieranie państw członkowskich w ochronie granic zewnętrznych. We wrześniu Komisja zaproponowała dalsze wzmocnienie Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej i wyposażenie Agencji w stałą służbę składającą się z 10 tyś. funkcjonariuszy straży granicznej (zob. zestawienie informacji). Ma to gwarantować, że państwa członkowskie będą mogły w każdej chwili liczyć na pełne wsparcie operacyjne ze strony UE. Komisja wzywa Parlament Europejski i państwa członkowskie do przyjęcia reformy przed przyszłorocznymi wyborami do Parlamentu Europejskiego. Działania UE w zakresie tworzenia nowych interoperacyjnych systemów wymiany informacji na temat granic i bezpieczeństwa zaczynają przynosić rezultaty. Finalizowane są obecnie liczne środki, w tym: europejski system zezwoleń na podróż i informacji o podróży (ETIAS), usprawnienia wizowego systemu informacyjnego (VIS) oraz Systemu Informacyjnego Schengen (SIS) oraz tworzenie systemu wjazdu/wyjazdu dla obywateli państw trzecich. W związku z wysiłkami podjętymi na rzecz poprawy zarządzania granicami zewnętrznymi i związanego z tym zmniejszenia liczby osób przybywających, Komisja uważa, że nadszedł czas, aby znieść tymczasowe kontrole na wewnętrznych granicach Schengen ustanowione przez niektóre państwa członkowskie od 2015 r. Opublikowane dzisiaj nowe dane (zob. zestawienie informacji) potwierdzają, że strefa Schengen nadal cieszy się silnym wsparciem publicznym i jest postrzegana przez Europejczyków jako jedno z głównych osiągnięć UE.

Działania wewnętrzne: ukończenie reformy unijnych przepisów azylowych

Chociaż nadal trzeba znaleźć kompromis w odniesieniu do niektórych elementów unijnej reformy azylowej osiągnięto już postępy w zakresie całego pakietu: 5 z 7 pierwotnych wniosków Komisji jest gotowych do przyjęcia. (rozporządzenie o kwalifikowaniu, dyrektywa w sprawie warunków przyjmowania, rozporządzenie w sprawie Agencji Unii Europejskiej ds. Azylu, rozporządzenie Eurodac, rozporządzenie w sprawie unijnych ram przesiedleń). Mimo że poszczególne wnioski są częścią szeroko zakrojonej reformy, każdy z nich wnosi własną wartość dodaną, a szybkie zakończenie prac nad nimi miałoby pozytywny wpływ na sytuację w terenie. Jeżeli chodzi o rozporządzenie w sprawie procedury azylowej Rada powinna do końca roku przyjąć stanowisko negocjacyjne i rozpocząć negocjacje z Parlamentem Europejskim. Obecnie należy również znaleźć rozwiązanie w sprawie rozporządzenia dublińskiego, które jest niezbędnym elementem przyszłościowego systemu azylowego. Komisja zobowiązała się wypracować kompromis, który zapewni pełną solidarność z państwami członkowskimi znajdującymi się pod presją i wsparcie dla nich, a jednocześnie pozwoli zapobiegać wtórnym przepływom i nadużyciom systemu. W oparciu o wnioski, jakie można wyciągnąć z zastosowanych w lecie jednorazowych rozwiązań, już teraz można by ustanowić tymczasowe rozwiązania wprowadzające główne elementy przyszłego rozporządzenia dublińskiego aż do czasu wejścia w życie nowego rozporządzenia dublińskiego.

Kontekst

W dniu 13 maja 2015 r. Komisja Europejska zaproponowała w Europejskim programie w zakresie migracji zakrojoną na szeroką skalę strategię, której celem jest sprostanie najpilniejszym wyzwaniom trwającego obecnie kryzysu, a także wyposażenie UE w narzędzia służące do lepszego zarządzania migracją w perspektywie średnio- i długoterminowej w dziedzinie nieuregulowanej migracji, granic, azylu i legalnej migracji.

W dzisiejszym komunikacie przedstawiono rozwój sytuacji od maja 2015 r. i postępy poczynione w kierunku osiągnięcia kompleksowego porozumienia w sprawie migracji w ramach Europejskiego programu w zakresie migracji i przedstawionego w grudniu 2017 r. planu politycznego Komisji. 

Dodatkowe informacje:

Komunikacja: Zarządzanie wszystkimi aspektami migracji

Załącznik

Eurobarometr na temat Schengen

NOTATKA PRASOWA: Global Compact w sprawie migracji – pytania i odpowiedzi

Zestawienia informacji:

Szlak zachodniośródziemnomorski

Szlak środkowośródziemnomorski

Reforma wspólnego europejskiego systemu azylowego:

 

IP/18/6627

Kontakty z mediami:

Zapytania od obywateli: Serwis Europe Direct – tel. [ 00 800 67 89 10 11 ] lub e-mail


Side Bar