Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija - Paziņojums presei

Migrācijas pārvaldība – Komisija pieliek punktu patvēruma reformas bloķēšanai

Briselē, 2018. gada 4. decembrī

Pirms Eiropadomes decembra sanāksmes Komisija aicina dalībvalstis un Eiropas Parlamentu nostiprināt ievērojamo līdz šim panākto progresu, pieņemot atlikušos reformu priekšlikumus.

Pateicoties ES visaptverošajai pieejai migrācijas jautājumiem, rezultāti tiek gūti visās jomās, proti, ir panākta ciešāka sadarbība ar partnervalstīm, ārējās robežas tiek labāk aizsargātas un ir ieviesti efektīvāki instrumenti migrācijas pārvaldībai ES iekšienē. Tā kā neatbilstīgas ieceļošanas apmērs ir sarucis līdz pirmskrīzes līmenim, tagad ir laiks novērst atlikušās nepilnības. Operatīvajā līmenī jāturpina darbs gan ārējā, gan iekšējā mērogā, un dalībvalstīm un Eiropas Parlamentam būtu raiti jāpabeidz ES patvēruma sistēmas reforma un – jo īpaši – līdz Eiropas Parlamenta vēlēšanām nākamajā gadā jāpieņem tie 5 priekšlikumi, par kuriem ir panākta vispārēja politiska vienošanās.

Komisijas priekšsēdētāja pirmais vietnieks Franss Timmermanss sacīja: "Savienības visaptverošā pieeja migrācijas pārvaldības jomā sniedz taustāmus rezultātus. Pēc četriem gadiem tagad ir svarīgi nostiprināt šo visaptverošo pieeju, pārejot no reaģējošām ad hoc darbībām uz to, lai pabeigtu reformas ceļā uz ilgtspējīgu, nākotnes prasībām atbilstošu migrācijas un patvēruma sistēmu. Visu dalībvalstu interesēs to var izdarīt un tas būtu jāizdara pirms Eiropas Parlamenta vēlēšanām."

Augstā pārstāve un Komisijas priekšsēdētāja vietniece Federika Mogerīni teica: "ES ārējā politika migrācijas jomā sniedz rezultātus. Pateicoties mūsu partnerībām, mēs esam palīdzējuši vairāk nekā 34 000 cilvēku brīvprātīgi atgriezties savās mājās, esam snieguši reintegrācijas palīdzību un no Lībijas esam evakuējuši vairāk nekā 2000 bēgļu tālākai pārmitināšanai. Mēs turpināsim darbu, lai aizsargātu grūtībās nonākušus migrantus un kopā ar Apvienoto Nāciju Organizāciju un Āfrikas Savienību izbeigtu aizturēšanas sistēmu Lībijā. Mēs stiprinām sadarbību Vidusjūras rietumdaļas maršrutā, Sāhelā un Āfrikas ragā, lai iegrožotu cilvēku kontrabandu, novērstu migrācijas pamatcēloņus un izveidotu likumīgas ieceļošanas iespējas. Ar partnerību palīdzību mēs apliecinām, ka ir iespējams humānā veidā kopīgi pārvaldīt migrāciju.

Migrācijas, iekšlietu un pilsonības komisārs Dimitris Avramopuls teica: “Šobrīd, kad ir pagājuši četri gadi, mēs esam labāk nekā jebkad agrāk sagatavoti, lai aizsargātu mūsu ārējās robežas un gan ES iekšienē, gan ārpus tās risinātu migrācijas izraisītās problēmas. Ir pienācis laiks nostiprināt atlikušos pamatelementus visaptverošā migrācijas, robežu un patvēruma sistēmā, kas ir piemērota ilgtermiņa vajadzībām. Pastāvīgi mainīgs ģeopolitiskais konteksts mums rāda, ka mēs nevaram gaidīt, lai reaģētu, bet gan, ka mums jau tagad jābūt sagatavotiem nākotnei.”

Eiropas Savienība atkal un atkal ir pierādījusi, ka spēj risināt jaunas migrācijas problēmas, kolīdz tās rodas. Šodien publiskotajā ziņojumā ir aplūkots, kā ES nerimstoši strādā, lai pārvaldītu migrāciju visos tās aspektos – no ārējām darbībām līdz robežu pārvaldībai un iekšējiem pasākumiem.

Ārējā dimensija – partnerības, kas panāk rezultātus

Izmantojot integrētu, visu maršrutu apverošu pieeju, ES un tās dalībvalstis ir panākušas būtisku progresu neatbilstīgas migrācijas novēršanā un migrantu kontrabandas apkarošanā. Pēc ES un Turcijas paziņojuma pieņemšanas Vidusjūras austrumdaļas maršrutā ieradušos personu skaits ir sarucis par 97 % un pašlaik ir par 90 % mazāks salīdzinājumā ar kulmināciju 2015. gadā. Vidusjūras centrālās daļas maršrutā (sk. faktu lapu) neatbilstīgas migrācijas plūsmas ir samazinātas par 80 %. Gandrīz 34 000 personu saņēma palīdzību, lai no Lībijas un Nigēras brīvprātīgi atgrieztos savās izcelsmes valstīs, savukārt no Lībijas ir evakuēti vairāk nekā 2000 cilvēku tālākai pārmitināšanai. Lai uzlabotu sadarbību atgriešanas un atpakaļuzņemšanas jomā, kopš 2016. gada ir panāktas 6 jaunas vienošanās (ar Afganistānu, Gvineju, Bangladešu, Etiopiju, Gambiju un Kotdivuāru), kā rezultātā to kopējais skaits ir 23. Vienlaikus tiek strādāts pie tā, lai nodrošinātu likumīgas ieceļošanas iespējas un pārmitināšanu – kopš 2015. gada ES shēmu ietvaros ir pārmitināti vairāk nekā 44 000 personu. Cīņa pret cilvēku kontrabandas tīkliem virzās uz priekšu – EUNAVFOR MED operācijas SOPHIA ietvaros kopš 2015. gada ir aizturēts 151 aizdomās turēts kontrabandists, savukārt kopīgās izmeklēšanas grupas darbības rezultātā Nigērā ir arestēta 221 persona. Lai novērstu migrācijas pamatcēloņus, ir ieviesti inovatīvi finansēšanas instrumenti, proti, izmantojot ES Trasta fondu Āfrikai, ir mobilizēti vairāk nekā 4 miljardi eiro, savukārt saskaņā ar ārējo investīciju plānu ir pieņemti 12 garantijas instrumenti 800 miljonu eiro apmērā. Virzoties uz priekšu, tā pati integrētā pieeja tiks izmantota attiecībā uz Vidusjūras rietumdaļas maršrutu (sk. faktu lapu), kur migrācijas plūsmas ir palielinājušās; darbs tiks pastiprināts Vidusjūras centrālās daļas maršrutā, un tiks pieliktas lielākas pūles, lai pabeigtu pašreizējās sarunas par atpakaļuzņemšanu un labāk izmantotu esošo kārtību.

Stingrāka robežu pārvaldība

Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūra ir centrālais elements ES darbā, kura mērķis ir atbalstīt dalībvalstis ārējo robežu aizsardzībā. Septembrī Komisija ierosināja vēl vairāk pastiprināt Eiropas Robežu un krasta apsardzi un nodrošināt aģentūru ar pastāvīgu korpusu ar 10 000 robežsargu (sk. faktu lapu), lai gādātu par to, ka dalībvalstis vienmēr var rēķināties ar pilnīgu ES operatīvo atbalstu. Komisija aicina Eiropas Parlamentu un dalībvalstis pieņemt reformu pirms Eiropas Parlamenta vēlēšanām nākamajā gadā. Turklāt rezultātus sāk uzrādīt ES darbs pie jaunu, sadarbspējīgu informācijas apmaiņas sistēmu izveides robežu un drošības jomā. Pašlaik tiek pabeigti vairāki pasākumi, tostarp Eiropas ceļošanas informācijas un atļauju sistēma (ETIAS), uzlabojumi vīzu informācijas sistēmā (VIS) un Šengenas informācijas sistēmā (SIS), kā arī ieceļošanas/izceļošanas sistēmas izveide attiecībā uz trešo valstu pilsoņiem. Ņemot vērā centienus, kas ieguldīti ārējo robežu pārvaldības uzlabošanā, kā arī to, ka šo centienu rezultātā ir samazinājies ieceļojošo personu skaits, Komisija uzskata, ka ir pienācis laiks atcelt dažu dalībvalstu kopš 2015. gada ieviestās pagaidu kontroles pie iekšējām Šengenas robežām. Šodien publicētie jaunākie dati (sk. faktu lapu) apstiprina, ka Šengenas zonai joprojām ir spēcīgs sabiedrības atbalsts un ka eiropieši to uzskata par vienu no galvenajiem ES sasniegumiem.

Iekšējie pasākumi – ES patvēruma noteikumu reformas pabeigšana

Lai gan joprojām jāpanāk kompromiss par dažiem ES patvēruma sistēmas reformas elementiem, kopumā ir gūts ievērojams progress – no Komisijas sākotnējiem 7 priekšlikumiem 5 ir gatavi pieņemšanai (Kvalifikācijas regula, Uzņemšanas nosacījumu direktīva, regula par Eiropas Patvēruma aģentūru, Eurodac regula un Savienības pārmitināšanas sistēmas regula). Kaut arī priekšlikumi ir daļa no plašākas reformas, katrs no tiem pats par sevi dod konkrētu labumu, un raita to pieņemšana radītu redzamas izmaiņas ikdienā. Attiecībā uz Patvēruma procedūras regulu jāatzīmē, ka Padomei līdz gada beigām būtu jāpieņem sava sarunu nostāja un jāsāk sarunas ar Eiropas Parlamentu. Virzība uz priekšu tagad jāpanāk arī attiecībā uz Dublinas regulu, kas ir nākotnes vajadzībām atbilstošas patvēruma sistēmas neatņemams elements. Komisija ir apņēmusies strādāt pie tā, lai panāktu kompromisu, kas nodrošina pilnīgu solidaritāti un atbalstu dalībvalstīm, kuras saskaras ar spiedienu, un vienlaikus nepieļauj sekundāro kustību un sistēmas ļaunprātīgu izmantošanu. Balsoties uz pieredzi, kas vasaras gaitā gūta saistībā ar ad hoc risinājumiem, tagad varētu ieviest pagaidu kārtību, kurā ieskicēti jaunas Dublinas regulas pamatelementi; šāda pagaidu kārtība kalpotu kā pārejas posms līdz jaunās Dublinas regulas spēkā stāšanās brīdim.

Konteksts

Eiropas Komisija 2015. gada 13. maijā Eiropas programmā migrācijas jomā ierosināja tālejošu stratēģiju, kuras mērķis bija novērst tūlītējās problēmas saistībā ar notiekošo krīzi, kā arī nodrošināt Eiropas Savienībai instrumentus, lai vidējā termiņā un ilgtermiņā labāk pārvaldītu migrāciju šādās jomās: neatbilstīga migrācija, robežas, patvērums un likumīga migrācija.

Šodien publiskotajā paziņojumā ir izklāstīts, kas paveikts kopš 2015. gada maija, kā arī ziņots par progresu, īstenojot Eiropas programmu migrācijas jomā un Komisijas politisko ceļvedi virzībai uz visaptverošu nolīgumu par migrāciju, ar kuru Komisija nāca klajā 2017. gada decembrī

Papildinformācija

Paziņojums – Migrācijas pārvaldība visos aspektos

Pielikums

Eirobarometrs par Šengenas zonu

INFORMATĪVS PAZIŅOJUMS – Globālais pakts par migrāciju – jautājumi un atbildes

Faktu lapas:

Vidusjūras rietumdaļas maršruts

Vidusjūras centrālās daļas maršruts

Kopējas Eiropas patvēruma sistēmas reforma –

 

IP/18/6627

Kontakti presei:

Sabiedrībai: informatīvais dienests Europe Direct tālrunis 00 800 67 89 10 11 vai e-pasts


Side Bar