Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos - pranešimas spaudai

Migracijos valdymas. Komisija ragina liautis vilkinti prieglobsčio reformą

Briuselis, 2018 m. gruodžio 4 d.

Rengdamasi gruodžio mėn. Europos Vadovų Tarybai, Komisija ragina valstybes nares ir Europos Parlamentą pasinaudoti padaryta didele pažanga kuriant perspektyvią migracijos valdymo sistemą ir priimti dar nepriimtus pasiūlymus dėl reformos.

ES visapusiškas požiūris į migraciją pasiteisino visais aspektais: glaudesnis bendradarbiavimas su šalimis partnerėmis, geriau apsaugotos išorės sienos ir veiksmingesnės migracijos valdymo ES viduje priemonės. Neteisėtai atvykstančių asmenų skaičiui sumažėjus iki prieš krizę buvusio lygio, dabar pats metas ištaisyti likusius trūkumus. Darbas turi būti tęsiamas operatyviniu lygmeniu, tiek išorėje, tiek viduje, o valstybės narės ir Europos Parlamentas turėtų skubiai užbaigti ES prieglobsčio reformą ir visų pirma iki kitais metais vyksiančių Europos Parlamento rinkimų priimti 5 pasiūlymus, dėl kurių iš esmės pasiektas politinis susitarimas.

Pirmasis Komisijos pirmininko pavaduotojas Fransas Timmermansas teigė: „Sąjungos visapusiškas požiūris į migracijos valdymą duoda matomų rezultatų. Praėjus ketveriems metams, dabar yra svarbu šį visapusišką požiūrį įtvirtinti pereinant nuo reaktyvaus ad hoc atsako prie reformų užbaigimo siekiant sukurti tvarią ir perspektyvią migracijos ir prieglobsčio sistemą. Tai gali ir turėtų būti padaryta iki Europos Parlamento rinkimų visų valstybių narių naudai.“

Vyriausioji įgaliotinė ir Komisijos pirmininko pavaduotoja Federica Mogherini kalbėjo: „ES išorės politika migracijos srityje duoda rezultatų. Naudodamiesi partnerystės ryšiais padėjome daugiau kaip 34 000 žmonių savanoriškai grįžti namo ir suteikėme jiems reintegracijos pagalbą, taip pat evakavome daugiau kaip 2 000 pabėgėlių iš Libijos, kad jie būtų perkelti kitur. Tęsime savo darbą bendradarbiaudami su Jungtinėmis Tautomis ir Afrikos Sąjunga, kad apsaugotume sunkioje padėtyje atsidūrusius migrantus ir panaikintume sulaikymo sistemą Libijoje. Stipriname bendradarbiavimą ties vakarinės Viduržemio jūros dalies krantais, Sahelyje ir Somalio pusiasalyje siekdami apriboti neteisėtą žmonių gabenimą, išspręsti pagrindinių migracijos priežasčių problemą ir nustatyti teisėtus atvykimo būdus. Naudodamiesi partnerystės ryšiais rodome, kad veikiant kartu migraciją galima valdyti humaniškai.

Už migraciją, vidaus reikalus ir pilietiškumą atsakingas Europos Komisijos narys Dimitris Avramopoulos pridūrė: „Praėjus ketveriems metams mes esame labiau nei bet kada pasirengę saugoti savo išorės sienas ir spręsti migracijos problemas ES viduje ir už jos ribų. Atėjo laikas visam laikui įtvirtinti likusius visapusiškos migracijos, sienų ir prieglobsčio sistemos elementus. Nuolat besikeičiančios geopolitinės aplinkybės rodo, kad negalime delsti reaguoti, bet jau dabar turime būti pasirengę ateičiai.“

ES ne kartą įrodė galinti išspręsti naujas migracijos problemas joms iškilus. Šiandieninėje ataskaitoje apžvelgiama, kaip ES nuolat deda pastangas valdyti visus migracijos aspektus – pradedant išorės veiksmais ir sienų valdymu ir baigiant vidaus priemonėmis.

Išorės aspektas. Partnerystės, kurios pasiteisina

ES ir jos valstybės narės, taikydamos integruotą visą maršrutą apimantį požiūrį, padarė didelę pažangą siekdamos užkirsti kelią neteisėtai migracijai ir kovodamos su neteisėtu migrantų gabenimu. Po ES ir Turkijos pareiškimo rytinės Viduržemio jūros regiono dalies maršrute atvykstančių asmenų skaičius sumažėjo 97 proc. ir šiandien jis yra 90 proc. mažesnis nei 2015 m. pasiektas didžiausias skaičius. Centrinės Viduržemio jūros regiono dalies maršrute (žr. Informacijos suvestinę) neteisėti srautai sumažėjo 80 proc. Beveik 34 000 žmonių iš Libijos ir Nigerio buvo padėta savanoriškai grįžti į savo buveinės šalis, o daugiau kaip 2 000 žmonių buvo evakuota iš Libijos siekiant juos perkelti toliau. Siekiant pagerinti bendradarbiavimą grąžinimo ir readmisijos klausimais, nuo 2016 m. sudaryti 6 nauji susitarimai (su Afganistanu, Gvinėja, Bangladešu, Etiopija, Gambija ir Dramblio Kaulo Krantu) ir jų dabar jau yra 23. Tuo pačiu metu vykdomas darbas siekiant užtikrinti teisėtus patekimo kelius ir perkėlimą į ES, o nuo 2015 m. pagal ES programas į ES perkelta daugiau kaip 44 000 asmenų. Daroma pažanga kovojant su neteisėto žmonių gabenimo tinklais – EUNAVFOR MED operacijos SOPHIA metu nuo 2015 m. sulaikyti 151 įtariami neteisėtai žmones gabenę asmenys, o jungtinė tyrimų grupė, veikdama Nigeryje, sulaikė 221 asmenį. Siekiant spręsti pagrindinių priežasčių klausimą nustatytos novatoriško finansavimo priemonės, į ES pagalbos Afrikai patikos fondą sutelkta daugiau kaip 4 mlrd. EUR ir pagal Išorės investicijų planą patvirtinta 12 garantinių priemonių, kurių vertė – 800 mln. EUR. Ateityje toks pats integruotas požiūris bus taikomas vakarinės Viduržemio jūros dalies regionui (žr. Informacijos suvestinę), kuriame srautai auga; bus stiprinama veikla centrinės Viduržemio jūros regiono dalies maršrute ir dedama daugiau pastangų siekiant užbaigti vykstančias derybas dėl readmisijos ir geriau pasinaudoti esamais susitarimais.

Griežtesnis sienų valdymas

Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūra yra ES veiklos, kuria remiamos valstybės narės saugant išorės sienas, esminė dalis. Rugsėjo mėn. Komisija pasiūlė labiau sustiprinti Europos sienų ir pakrančių apsaugos pajėgas ir skirti agentūrai nuolatines 10 000 sienos apsaugos pareigūnų pajėgas (žr. Informacijos suvestinę) siekiant užtikrinti, kad valstybės narės galėtų pasikliauti visuomet ES teikiama operatyvine parama. Komisija ragina Europos Parlamentą ir valstybes nares patvirtinti reformą iki kitais metais vyksiančių Europos Parlamento rinkimų. Be to, ES veikla kuriant naujas, sąveikias keitimosi sienų ir saugumo informacija sistemas pradeda duoti rezultatų. Šiuo metu baigiama rengti keletą priemonių, įskaitant Europos kelionių informacijos ir leidimų sistemą (ETIAS), tobulinama Vizų informacinė sistema (VIS) ir Šengeno informacinė sistema (SIS), taip pat kuriama atvykimo ir išvykimo sistema ne ES piliečiams. Atsižvelgdama į pastangas siekiant pagerinti išorės sienų valdymą ir dėl jų sumažėjusį atvykstančių asmenų skaičių Komisija mano, jog atėjo laikas panaikinti laikiną Šengeno erdvės vidaus sienų kontrolę, kurią kai kurios valstybės narės taiko nuo 2015 m. Šiandien paskelbti nauji skaičiai (žr. Informacijos suvestinę) patvirtina, kad visuomenė ir toliau aktyviai remia Šengeno erdvę ir europiečiai ją laiko vienu iš pagrindinių ES laimėjimų.

Vidaus priemonės. ES prieglobsčio taisyklių reformos užbaigimas

Nors dar reikia kompromiso dėl kai kurių ES prieglobsčio sistemos reformos elementų, apskritai padaryta didelė pažanga ir 5 iš 7 pradinių Komisijos pasiūlymų yra parengti priimti (Priskyrimo reglamentas, Priėmimo sąlygų direktyva, Europos prieglobsčio agentūros reglamentas, EURODAC reglamentas, Sąjungos lygmens perkėlimo į ES sistemos reglamentas). Kaip platesnės reformos dalis kiekvienas atskiras pasiūlymas turi aiškios naudos, todėl juos greitai priėmus būtų pasiekta apčiuopiamų rezultatų. Kalbant apie Prieglobsčio suteikimo tvarkos reglamentą, Taryba iki metų pabaigos turėtų priimti savo derybinę poziciją ir pradėti derybas su Europos Parlamentu. Dabar taip pat reikia nuspręsti dėl tolesnių veiksmų dėl Dublino reglamento, kuris yra neatsiejama perspektyvios prieglobsčio sistemos dalis. Komisija yra pasiryžusi siekti kompromiso, kuriuo būtų užtikrintas visiškas solidarumas ir parama spaudimą patiriančioms valstybėms narėms kartu užkertant kelią antriniam judėjimui ir piktnaudžiavimui sistema. Remiantis vasarą įgyta patirtimi taikant ad hoc sprendimus, dabar galėtų būti sudaryti laikini susitarimai, kurie vėliau taptų būsimo Dublino reglamento esminiais elementais ir kurie būtų kaip pereinamojo laikotarpio priemonės iki naujojo Dublino reglamento įsigaliojimo.

Pagrindiniai faktai

2015 m. gegužės 13 d. Europos Komisija pasiūlė plataus užmojo strategiją, grindžiamą Europos migracijos darbotvarke. Strategijos tikslas – spręsti su dabartine krize susijusias neatidėliotinas problemas ir užtikrinti, kad ES galėtų geriau valdyti migraciją vidutiniu ir ilguoju laikotarpiu neteisėtos migracijos, sienų, prieglobsčio ir teisėtos migracijos srityse.

Šiandienos komunikate išdėstomi nuo 2015 m. gegužės mėn. įvykę pokyčiai ir aptariama pažanga įgyvendinant Europos migracijos darbotvarkę ir Komisijos politines veiksmų gaires, kuriomis siekiama visapusiško susitarimo dėl migracijos ir kurios paskelbtos 2017 m. gruodžio mėn. 

Daugiau informacijos

Komunikatas. Migracijos valdymas ir visi jo aspektai

Priedas

„Eurobarometro“ apklausa dėl Šengeno erdvės

Informacinis pranešimas. Pasaulinis susitarimas dėl migracijos. Klausimai ir atsakymai

Informacijos suvestinės:

Vakarinės Viduržemio jūros regiono dalies maršrutas

Centrinės Viduržemio jūros regiono dalies maršrutas

Bendros Europos prieglobsčio sistemos reforma.

 

IP/18/6627

Žiniasklaidai:

Visuomenei: Europe Direct , tel. 00 800 67 89 10 11 e. paštas


Side Bar