Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon - Pressiteade

Rände haldamine: komisjoni kutsub üles lõpetama varjupaigareformiga viivitamise

Brüssel, 4. detsember 2018

Komisjon kutsub enne detsembris toimuvat Euroopa Ülemkogu liikmesriike ja Euroopa Parlamenti üles kindlustama tehtud märkimisväärseid edusamme, võttes vastu menetlemisel olevad reformiettepanekud.

ELi terviklik rände lähenemisviis annab tulemusi kõigis valdkondades: parem koostöö partnerriikidega, parem välispiiride kaitse ja tulemuslikumad vahendid ELis rände haldamiseks. Nüüd, kui ebaseaduslike sisserändajate arv on langenud kriisieelsele tasemele, on õige aeg kõrvaldada allesolevad puudused. Tuleb jätkata operatiivset tegutsemist ELis ja sellest väljaspool. Liikmesriigid ja Euroopa Parlament peaksid kiiresti ellu viima ELi varjupaigareformi ning eelkõige võtma enne järgmise aasta Euroopa Parlamendi valimisi vastu viis ettepanekut, milles on jõutud üldisele poliitilisele kokkuleppele.

Esimene asepresident Frans Timmermans ütles: „Liidu terviklik rände haldamise lähenemisviis annab märgatavaid tulemusi. Nüüd, kui möödunud on neli aastat, on ülioluline kindlustada see terviklik lähenemisviis ning asendada reageeriv ja sihtotstarbeline tegevus jätkusuutliku ning tulevikukindla rände ja varjupaigasüsteemi reformidega. Seda saab ja tuleks teha enne Euroopa Parlamendi valimisi, kuna see on kõigi liikmesriikide huvides.“

Kõrge esindaja ja komisjoni asepresident Federica Mogherini sõnas: „ELi rändealane välispoliitika annab tulemusi. Oma partnerluste abil oleme aidanud rohkem kui 34 000 inimesel vabatahtlikult koju tagasi pöörduda ja andnud neile abi taasintegreerumisel ning evakueerinud Liibüast üle 2000 pagulase, et nad ümber asustada. Jätkame lõksu jäänud rändajate kaitsmist, et kõrvaldada koostöös ÜRO ja Aafrika Liiduga Liibüa kinnipidamissüsteem. Tugevdame koostööd Vahemere lääneosas, Sahelis ja Aafrika Sarve piirkonnas, et takistada smugeldamist, tegeleda rände algpõhjustega ja tagada seaduslikud võimalused Euroopasse pääsemiseks. Näitame oma partnerluste abil, et saame koos rännet inimlikult hallata.

Rände, siseasjade ja kodakondsuse volinik Dimitris Avramopoulos ütles: „Nelja aasta möödudes on meil paremad vahendid kui kunagi varem, et kaitsta oma välispiiri ja tegeleda rändeprobleemidega ELis ja sellest väljaspool. On aeg kindlustada pikaajalise ning tervikliku rände-, piirivalve- ja varjupaigasüsteemi ülejäänud alustalad. Pidevalt muutuva geopoliitilise olukorra tõttu ei saa me jääda ootama, et reageerida, vaid peame olema tulevikuks valmis juba praegu.“

EL on korduvalt tõendanud, et ta suudab tulla toime uute tekkivate rändeprobleemidega. Tänases aruandes kirjeldatakse ELi pidevat tööd rände haldamise kõigis valdkondades – alates välispiiri kaitsest kuni välispiiri haldamise ja sisemeetmeteni.

Välismõõde: tulemuslikud partnerlused

EL ja selle liikmesriigid on teinud ebaseadusliku rände vältimisel ja rändajate smugeldamise vastases võitluses suuri edusamme tervikliku, kogu rändeteed hõlmava lähenemisviisi abil. Vahemere idaosa rändetee kaudu saabujate arv vähenes pärast ELi-Türgi avaldust 97% ja on praegu 90% väiksem kui tipptasemel 2015. aastal. Vahemere keskosa rändeteel (vt teabeleht) on ebaseaduslikke rändevoogusid vähendatud 80% võrra. Peaaegu 34 000 inimest said abi, et pöörduda vabatahtlikult Liibüast või Nigerist tagasi oma koduriiki, ja Liibüast on evakueeritud rohkem kui 2000 inimest, et nad ümber asustada. Tagasisaatmise ja tagasivõtu alase koostöö parandamiseks on alates 2016. aastast sõlmitud kuus täiendavat kokkulepet (Afganistani, Guinea, Bangladeshi, Etioopia, Gambia ja Côte d'Ivoire'iga), mille tulemusena on neid nüüd kokku 23. Samal ajal tehakse tööd, et tagada seaduslikud rändevõimalused ja ümberasustamine ning alates 2015. aastast on ELi kavade raames ümber asustatud rohkem kui 44 000 inimest. Tehakse edusamme smugeldamisvõrgustike vastases võitluses. EUNAVFOR MED Sophia on alates 2015. aastast kinni pidanud 151 smugeldamises kahtlustatavat ja ühise uurimisrühma tegevuse tulemusena on Nigeris arreteeritud 221 inimest. On loodud innovatiivsed rahastamisvahendid rände algpõhjustega tegelemiseks: Aafrika jaoks mõeldud hädaolukorra usaldusfondi kaudu on kasutusele võetud rohkem kui 4 miljardit eurot ja välisinvesteeringute kava raames on võetud vastu 12 tagatisvahendit, mille väärtus on 800 miljonit eurot. Edaspidi kasutatakse sama integreeritud lähenemisviisi Vahemere lääneosas (vt teabeleht), kus rändevood on suurenenud, tugevdatakse Vahemere keskosas võetavaid meetmeid ning suurendatakse jõupingutusi läbirääkimisetapis olevate tagasivõtulepingute sõlmimiseks ja olemasolevate kokkulepete paremaks kasutamiseks.

Tugevam piirihaldus

Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Amet on määrava tähtsusega, et EL saaks aidata liikmesriikidel kaitsta oma välispiire. Septembris tegi komisjon ettepaneku veelgi tugevdada Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Ametit ja anda ametile 10 000 piirivalveametnikust koosnev alaline korpus (vt teabeleht), et tagada liikmesriikidele alati ELi täielik operatiivne tugi. Komisjon kutsub Euroopa Parlamenti ja liikmesriike üles võtma reform vastu enne järgmisel aastal toimuvaid Euroopa Parlamendi valimisi. Lisaks sellele hakkab tulemusi andma ELi töö uute koostalitlusvõimeliste piiri- ja julgeolekuteabe vahetamise süsteemide loomiseks. Praegu viiakse lõpule mitut meedet, sealhulgas ELi reisiinfo ja -lubade süsteem (ETIAS), viisainfosüsteemi (VIS) ja Schengeni infosüsteemi (SIS) täiendused ning riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemi loomine kolmandate riikide kodanike jaoks. Võttes arvesse välispiiri paremaks haldamiseks võetud meetmeid ja selle tulemusena vähenenud saabujate arvu, on komisjon seisukohal, et on õige aeg kõrvaldada Schengeni sisepiiridel ajutine piirikontroll, mille teatavad liikmesriigid võtsid kasutusele alates 2015. aastast. Täna avaldatud uued näitajad (vt teabeleht) kinnitavad, et üldsuse toetus Schengeni alale on jätkuvalt suur ja eurooplased peavad seda üheks ELi peamistest saavutustest.

ELi sisesed meetmed: ELi varjupaigaeeskirjade reformi lõpuleviimine

Kuigi ELi varjupaigareformi puhul on veel vaja teha teatavaid kompromisse, on sellega üldiselt tehtud märkimisväärseid edusamme, kusjuures vastuvõtmiseks on valmis komisjoni algsest seitsmest ettepanekust viis (miinimumnõuete määrus, vastuvõtutingimuste direktiiv, Euroopa Liidu Varjupaigaameti määrus, Eurodaci määrus ja liidu ümberasustamisraamistiku määrus). Iga ettepanek on küll osa ulatuslikust reformist, kuid annab ka ise selgeid eeliseid, ning nende kiire vastuvõtmine tooks kohapeal kaasa märkimisväärse muutuse. Varjupaigamenetluse määruse puhul peaks nõukogu võtma aasta lõpuks vastu oma läbirääkimisseisukoha ja alustama läbirääkimisi Euroopa Parlamendiga. Nüüd tuleb leida viis, kuidas teha edusamme Dublini määrusega, mis on tulevikukindla varjupaigasüsteemi ülioluline osa. Komisjon proovib leida kompromissi, millega tagatakse täielik solidaarsus surve all olevate liikmesriikidega ja antakse neile täielikku toetust, vältides samal ajal teisest rännet ja süsteemi kuritarvitamist. Tuginedes suve jooksul sihtotstarbeliste meetmete võtmisel omandatud kogemustele, võiks kuni uue Dublini määruse jõustumiseni rakendada ajutist korda, mis hõlmab tulevase Dublini määruse eeldatavaid põhielemente.

Taustteave

13. mail 2015 esitas Euroopa Komisjon Euroopa rände tegevuskava raames ulatusliku strateegia ettepaneku, et lühemas perspektiivis lahendada jätkuvast kriisist tingitud probleemid ning keskmises ja pikemas perspektiivis võimaldada ELil edukamalt hallata rännet ebaseadusliku rände, piiride, varjupaiga ja seadusliku rände valdkonnas.

Tänases teatises kirjeldatakse alates 2015. aasta maist toimunud muutusi ja antakse aru edusammudest, mida on tehtud Euroopa rände tegevuskava raames ja tervikliku rändekokkuleppe saavutamiseks vastavalt 2017. aasta detsembris esitatud komisjoni poliitilisele tegevuskavale. 

Lisateave

Teatis: Rände igakülgne haldamine

Lisa

Schengeni ala käsitlev Eurobaromeetri uuring

TEABEKIRI: Üleilmne rännet käsitlev kokkulepe – küsimused ja vastused

Teabelehed:

Vahemere lääneosa rändetee

Vahemere keskosa rändetee

Euroopa ühise varjupaigasüsteemi reformimine

 

IP/18/6627

Kontaktandmed ajakirjanikele:

Kontaktandmed üldsuse jaoks: Europe Direct (tel 00 800 67 89 10 11 ; e-post)


Side Bar