Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise - Tisková zpráva

Řízení migrace: Komise vyzývá k posunu v reformě azylového systému

Brusel 4. prosince 2018

Před prosincovým zasedáním Evropské rady vyzývá Komise členské státy a Evropský parlament, aby přijaly projednávané reformní návrhy, a tím stvrdily významný pokrok, kterého bylo dosud dosaženo.

Komplexní přístup EU k migraci přináší výsledky ve všech směrech: prohloubila se spolupráce s partnerskými zeměmi, zlepšila se ochrana vnějších hranic a jsou k dispozici účinnější nástroje pro řízení migrace v rámci EU. Počet případů nelegálního překročení hranice se snížil na úroveň před krizí a nyní nastal čas vyřešit zbývající nedostatky. Práce musí pokračovat na operativní – ať už vnější, či vnitřní – úrovni. Členské státy a Evropský parlament by měly urychleně dokončit reformu azylového systému EU. Zejména je třeba před volbami do Evropského parlamentu v příštím roce přijmout pět návrhů, u nichž existuje široká politická dohoda.

První místopředseda Komise Frans Timmermans prohlásil: „Komplexní přístup Unie k řízení migrace přináší hmatatelné výsledky. Po čtyřech letech je nyní nezbytné tento přístup konsolidovat a přejít od reakcí ad hoc k dokončení reforem usilujících o udržitelný a na budoucnost připravený migrační a azylový systém. Mohlo a mělo by k tomu dojít před volbami do Evropského parlamentu. Je to v zájmu všech členských států.“

Vysoká představitelka a místopředsedkyně Komise Federica Mogheriniová dodala: „Vnější politiky EU v oblasti migrace přinášejí výsledky. Prostřednictvím našich partnerství a v rámci podpory na reintegraci jsme pomohli více než 34 000 lidí vrátit se dobrovolně do svých domovů. Kromě toho jsme evakuovali přes 2 000 uprchlíků z Libye pro účely dalšího přesídlení. Budeme se nadále zasazovat o ochranu migrantů, kteří v oblasti uvízli, a ve spolupráci s OSN a Africkou unií budeme usilovat o to, aby systém zadržování migrantů v Libyi skončil. Posilujeme spolupráci v západním Středomoří, v oblasti Sahelu a Afrického rohu s cílem postupovat proti převaděčství, řešit základní příčiny migrace a nabízet legální cesty. Prostřednictvím partnerství společně ukazujeme, že postupovat při řízení migrace humánním způsobem je možné.“

Komisař pro migraci, vnitřní věci a občanství Dimitris Avramopoulos uzavírá: „Po čtyřech letech jsme lépe než kdy předtím schopni chránit naše vnější hranice a řešit migrační výzvy v EU i mimo ni. Nadešel čas k dlouhodobé konsolidaci zbývajících stavebních prvků komplexního systému v oblasti migrace, hranic a azylu. Neustále se vyvíjející geopolitická situace nám ukazuje, že nemůžeme čekat na to, až budeme muset reagovat, ale že musíme být připraveni na budoucnost již nyní.“

Evropská unie opakovaně prokázala, že je schopna řešit nově se objevující problémy v oblasti migrace. Dnešní zpráva se zabývá tím, jak EU soustavně usiluje o řízení migrace ve všech jejích aspektech – od vnější činnosti přes správu hranic až po interní opatření.

Vnější rozměr: partnerství, která přinášejí výsledky

Prostřednictvím integrovaného a celostního přístupu dosáhla EU a její členské státy významného pokroku v oblasti předcházení nelegální migraci a boje proti převaděčství migrantů. Na trase přes východní Středomoří se po vydání prohlášení EU a Turecka počet příchozích snížil o 97 % a oproti roku 2015, kdy jejich počet dosahoval maximálních hodnot, je jich v současnosti o 90 % méně. Na trase přes centrální Středomoří (viz informativní přehled) byly nelegální migrační toky sníženy o 80 %. Téměř 34 000 osob obdrželo pomoc k dobrovolnému návratu z Libye a Nigeru do svých domovských zemí. Z Libye pak bylo evakuováno více než 2 000 lidí za účelem jejich dalšího přesídlení. V zájmu lepší spolupráce v oblasti navracení a zpětného přebírání osob bylo od roku 2016 sjednáno šest nových dohod (s Afghánistánem, Guineou, Bangladéšem, Etiopií, Gambií a Pobřežím slonoviny), čímž se jejich celkový počet zvýšil na 23. Souběžně s tím se vynakládá úsilí na zajištění legálních cest a přesídlování: od roku 2015 bylo v rámci systémů EU přesídleno více než 44 000 osob. Pokračuje boj proti převaděčským sítím: v rámci operace EU NAVFOR MED SOPHIA bylo od roku 2015 zadrženo 151 osob podezřelých z převaděčství a  díky práci společného vyšetřovacího týmu v Nigeru bylo zatčeno 221 osob. S cílem řešit hlavní příčiny migrace byly zavedeny inovativní nástroje financování: v rámci svěřenského fondu EU pro Afriku byly uvolněny více než 4 miliardy eur a v rámci plánu vnějších investic bylo přijato 12 záručních nástrojů v hodnotě 800 milionů eur. V zájmu dalšího pokroku se použije stejný integrovaný přístup i na západní Středomoří (viz informativní přehled), kde se migrační toky zvyšují. Činnost v oblasti centrálního Středomoří bude konsolidována a zintenzivní se úsilí o završení probíhajících jednání o readmisních dohodách a lepším využívání stávajících dohod.

Posílená správa hranic

Ústřední roli v rámci unijní podpory členských států při ochraně vnějších hranic hraje Evropská agentura pro pohraniční a pobřežní stráž. S cílem zajistit, aby se členské státy mohly kdykoli spolehnout na plnou operační podporu EU, navrhla Komise v září další posílení Evropské pohraniční a pobřežní stráže s tím, že agentuře by měl být k dispozici stálý sbor 10 000 příslušníků pohraniční stráže (viz informativní přehled). Komise vyzývá Evropský parlament a členské státy k přijetí této reformy ještě před volbami do Evropského parlamentu v příštím roce. Kromě toho začínají přinášet výsledky i snahy EU o zavedení nových interoperabilních systémů pro výměnu informací o hranicích a bezpečnosti. V současné době se dokončuje řada opatření včetně evropského systému pro cestovní informace a povolení (ETIAS), zlepšení Vízového informačního systému (VIS) a Schengenského informačního systému (SIS) a zřízení systému vstupu/výstupu pro občany ze zemí mimo EU. S ohledem na úsilí o zlepšení správy vnějších hranic a z toho vyplývající snížení počtu příchozích se Komise domnívá, že nastal čas zrušit dočasné kontroly na vnitřních schengenských hranicích, které některé členské státy provádějí od roku 2015. Nové číselné údaje (viz informativní přehled), které byly dnes zveřejněny, potvrzují, že schengenský prostor se u veřejnosti nadále těší velké podpoře a že jej Evropané vnímají jako jeden z hlavních úspěchů EU.

Vnitřní opatření: dokončení reformy pravidel EU v oblasti azylu

Přestože u některých prvků reformy azylového systému EU dosud nebylo dosaženo dohody, došlo z hlediska celého balíčku k výraznému pokroku a pět z původních sedmi návrhů Komise je připravených k přijetí (kvalifikační nařízení, směrnice o podmínkách přijímání, nařízení o Agentuře EU pro azyl, nařízení o Eurodacu, nařízení o rámci Unie pro znovuusídlování). Všechny jednotlivé návrhy, ačkoli jsou součástí širší reformy, mají jasný přínos samy o sobě a rychlé přijetí každého z nich by mělo v praxi jednoznačně kladný dopad. Pokud jde o nařízení o azylovém řízení, měla by Rada do konce roku přijmout svůj vyjednávací postoj a zahájit jednání s Evropským parlamentem. Posunout se je nyní třeba i v otázce dublinského nařízení, neboť jde o nepostradatelný prvek azylového systému, který obstojí i v budoucnu. Komise je odhodlána usilovat o nalezení kompromisu, který zajistí plnou solidaritu a podporu členským státům, které jsou pod tlakem, a který zároveň zabrání druhotným pohybům a zneužívání systému. Na základě zkušeností získaných v průběhu léta s řešeními ad hoc by mohla do vstupu nového dublinského nařízení v platnost sloužit jako překlenovací opatření momentálně stanovená dočasná ujednání, která základní prvky budoucího dublinského nařízení předjímají.

Souvislosti

Dne 13. května 2015 Evropská komise navrhla prostřednictvím evropského programu pro migraci rozsáhlou strategii, jak řešit bezprostřední problémy probíhající krize a jak vybavit EU nástroji pro lepší řízení migrace ve střednědobém a dlouhodobém horizontu v oblastech nelegální migrace, hranic, azylu a legální migrace.

Dnešní sdělení informuje o vývoji od května 2015 a o pokroku dosaženém při plnění evropského programu pro migraci a plánu Komise na dosažení komplexní dohody o migraci, který byl předložen v prosinci 2017

Další informace

Sdělení: Řízení migrace ve všech jejích aspektech

Eurobarometr o Schengenu

Zpráva: Globální pakt o migraci – otázky a odpovědi

Informativní přehledy:

Trasa přes západní Středomoří

Trasa přes centrální Středomoří

Reforma společného evropského azylového systému

 

IP/18/6627

Kontaktní osoby:

Pro veřejnost: služba Europe Direct , tel 00 800 67 89 10 11 nebo e-mail


Side Bar