Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия - Съобщение за медиите

Управление на миграцията: Комисията призовава за напредък по забавената реформа на системата за убежище

Брюксел, 4 декември 2018 r.

Преди заседанието на Европейския съвет през декември Комисията призовава държавите членки и Европейския парламент да консолидират постигнатия значителен напредък, като приемат оставащите предложения за реформи.

Всеобхватният подход на ЕС към миграцията носи резултати по всички фронтове: по-задълбочено сътрудничество с държавите партньори, по-добре защитени външни граници и по-ефективни инструменти за управление на миграцията вътре в ЕС. Сега, когато броят на незаконно пристигащите спадна до равнището отпреди кризата, е моментът да се обърне внимание на оставащите слабости. Работата трябва да продължи на оперативно ниво, както във външен, така и във вътрешен план, като държавите членки и Европейският парламент следва бързо да завършат реформата на ЕС в областта на убежището, и по-конкретно да приемат петте предложения, по които има широко политическо съгласие, преди изборите за Европейски парламент следващата година.

Първият заместник-председател на Комисията Франс Тимерманс заяви: „Всеобхватният подход на ЕС към миграцията носи осезаеми резултати. След четири години работа сега е важно да консолидираме този всеобхватен подход, като преминем от ответни специални действия към приключване на реформите за създаване на устойчива пригодена към бъдещите предизвикателства система за управление на миграцията и предоставяне на убежище. Това може и следва да бъде направено преди изборите за Европейски парламент и е в интерес на всички държави членки.“

Върховният представител и заместник-председател на Европейската комисия Федерика Могерини каза: „Външната политика на ЕС в областта на миграцията носи резултати. Чрез партньорствата си помогнахме на повече от 34 000 души да се завърнат доброволно по своите домове с подпомагане за реинтеграцията им, а над 2 000 бежанци бяха евакуирани от Либия с цел по-нататъшно презаселване. Заедно с Организацията на обединените нации и Африканския съюз ще продължим да работим за закрилата на блокираните мигранти и за премахването на системата на задържане в Либия. Работим за укрепване на сътрудничеството по протежение на Западното Средиземноморие, в Сахел и Африканския рог, за да ограничим контрабандата на мигранти, да намерим решения на първопричините за миграцията и за да осигурим законни пътища за миграция. С партньорствата доказваме, че съвместното управление на миграцията по хуманен начин е възможно.“

Комисарят по въпросите на миграцията, вътрешните работи и гражданството Димитрис Аврамопулос заяви: „Четири години по-късно сме подготвени по-добре от всякога да защитаваме външните си граници и да се справяме с предизвикателствата, свързани с миграцията, в рамките на ЕС и извън него. Време е да консолидираме трайно оставащите градивни елементи на всеобхватната система за управление на миграцията и границите и за предоставяне на убежище. Постоянно променящата се геополитическа обстановка показва, че не можем да чакаме, за да реагираме, а че трябва да сме готови за бъдещите предизвикателства отсега.“

ЕС доказа неколкократно, че е в състояние да посреща нови предизвикателства, свързани с миграцията, когато възникнат. В публикувания днес доклад се разглежда начинът, по който ЕС работи постоянно за управлението на миграцията във всичките ѝ аспекти — от външните действия през управлението на границите до вътрешните мерки.

Външно измерение: резултатни партньорства

Посредством интегриран подход по протежение на целия маршрут ЕС и неговите държави членки постигнаха голям напредък в предотвратяването на незаконната миграция и борбата с контрабандата на мигранти. Броят на пристигащите по маршрута през Източното Средиземноморие спадна с 97 % след изявлението на ЕС и Турция и днес е с 90% по-малък в сравнение с пика от 2015 г. Потоците от незаконни мигранти по маршрута през Централното Средиземноморие (вж. информационния документ) намаляха с 80 %. На близо 34 000 души беше оказана подкрепа да се завърнат доброволно в родните си страни от Либия и Нигер, а над 2 000 души бяха евакуирани от Либия с цел по-нататъшно презаселване. За да се подобри сътрудничеството в областта на връщането и обратното приемане, от 2016 г. насам са договорени 6 нови споразумения за обратно приемане (с Афганистан, Гвинея, Бангладеш, Етиопия, Гамбия, Кот д'Ивоар), с което споразуменията станаха общо 23. Успоредно с това се работи, за да се осигурят законни пътища за миграция и презаселване, като от 2015 г. насам благодарение на схемите на ЕС са презаселени над 44 000 души. Борбата с мрежите за контрабанда на хора бележи напредък: от 2015  насам служителите на EUNAVFOR MED операция SOPHIA са задържали 151 заподозрени контрабандисти, а работата на съвместния екип за разследване в Нигер доведе до 221 ареста. За справяне с първопричините за миграцията бяха създадени иновативни финансови инструменти, като над 4 милиарда евро бяха мобилизирани по линия на Доверителния фонд на ЕС за Африка, а 12 гаранционни инструмента на стойност 800 милиона евро бяха приети в рамките на Плана за външни инвестиции. В бъдеще същият интегриран подход ще бъде приложен към маршрута през Западното Средиземноморие (вж. информационния документ), по-който потоците се увеличават. Работата по маршрута през Централното Средиземноморие ще бъде консолидирана и ще бъдат засилени усилията за приключване на текущите преговори за обратно приемане и по-добро използване на съществуващите договорености..

Засилено управление на границите

Европейската агенция за гранична и брегова охрана е в основата на дейността на ЕС за подкрепа на държавите членки при защитата на външните граници. През септември Комисията предложи да се укрепи допълнително европейската гранична и брегова охрана и да се предостави на Агенцията постоянен корпус от 10 000 гранични служители (вж. информационния документ), за да се гарантира, че държавите членки могат да разчитат на пълна оперативна подкрепа от ЕС по всяко време. Комисията призовава Европейския парламент и държавите членки да приемат реформата преди изборите за Европейски парламент през следващата година. Освен това работата на ЕС по въвеждането на нови, оперативно съвместими системи за обмен на информация за границите и сигурността започва да дава резултати. В процес на финализиране са няколко мерки, включително Европейската система за информация за пътуванията и разрешаването им (ETIAS), подобрения на Визовата информационна система (ВИС) и на Шенгенската информационна система (ШИС), както и създаването на система за влизане/излизане за граждани на държави извън ЕС. Като се имат предвид положените усилия за подобряване на управлението на външните граници и произтичащото от това намаляване на броя на пристигащите мигранти, Комисията е на мнение, че е настъпил моментът да се премахнат временните проверки по вътрешните шенгенски граници, въведени от някои държави членки от 2015 г. насам. Публикуваните днес нови данни (вж. информационния документ) потвърждават, че Шенгенското пространство продължава да се радва на широка обществена подкрепа и че европейците го считат за едно от основните постижения на ЕС.

Вътрешни мерки: завършване на реформата на правилата на ЕС за предоставяне на убежище

Въпреки че все още е необходимо да се постигне компромис по някои елементи на реформата на ЕС в областта на убежището, бе постигнат значителен цялостен напредък, като 5 от общо 7-те предложения на Комисията са готови за приемане (Регламентът за условията за предоставяне на международна закрила, Директивата за условията на приемане, Регламентът за европейска агенция в областта на убежището, Регламентът „Евродак“, Регламентът за рамка на Съюза за презаселване). При все че са част от широкообхватна реформа, отделните предложения носят сами по себе си ясни ползи и бързото приемане на всяко от тях ще доведе до осезаема промяна на място. Що се отнася до Регламента за процедурата за убежище, Съветът следва да приеме своята преговорна позиция до края на годината и да започне преговори с Европейския парламент. Сега трябва да се постигне съгласие по Регламента „Дъблин“, който е неотменим елемент на една подготвена за бъдещите предизвикателства система за предоставяне на убежище. Комисията се ангажира да работи за постигането на компромис, с който да се гарантират пълната солидарност и подкрепа за държавите членки, подложени на натиск, като същевременно се предотвратяват вторичните движения и злоупотребите със системата. Въз основа на опита, натрупан със специалните решения през лятото, в очакване на основните елементи на бъдещия Регламент „Дъблин“ още сега могат да бъдат въведени временни мерки, които да служат като преходни мерки, докато влезе в сила новият Регламент „Дъблин“.

Контекст

С Европейската програма за миграцията от 13 май 2015 г. Европейската комисия предложи широкообхватна стратегия с цел преодоляване на непосредствените предизвикателства, свързани с продължаващата криза. Освен това целта бе да се предоставят инструменти на ЕС, с които да се осигури по-добро управление на миграцията в средносрочен и дългосрочен план в областта на незаконната миграция, границите, убежището и законната миграция.

В днешното съобщение са представени промените от май 2015 г. насам и докладите за постигнатия напредък по Европейската програма за миграцията и политическата пътна карта на Комисията за всеобхватно споразумение в областта на миграцията, представена през декември 2017 г. 

За повече информация

Съобщение „Управлението на миграцията във всичките ѝ аспекти“

Проучване на Евробарометър относно Шенгенското пространство

ИНФОРМАЦИОННА БЕЛЕЖКА: Глобалният пакт за миграцията — Въпроси и отговори

Информационни документи:

Маршрутът през Западното Средиземноморие

Маршрут през Централното Средиземноморие

Реформа на общата европейска система за убежище:

 

IP/18/6627

Лица за контакти с медиите:

Въпроси на граждани: Europe Direct на телефон 00 800 67 89 10 11 или на електронния адрес на информационната служба


Side Bar