Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

EU-kommissionen säger nej till medborgarinitiativ om folkomröstning i EU om brexit

Bryssel den 28 november 2018

EU-kommissionen har i dag beslutat att inte registrera ett europeiskt medborgarinitiativ om en EU-folkomröstning där EU-medborgarna får säga om de vill att Storbritannien ska lämna EU eller stanna kvar.

Kommissionen har fastställt att villkoren för att registrera detta initiativ inte uppfylls, eftersom denna fråga faller utanför kommissionens befogenheter.

I initiativet anges att alla EU-medborgare borde ges en möjlighet att säga om de vill att Storbritannien ska lämna EU eller stanna kvar. Organisatörerna uppmanar EU-kommissionen att stödja denna opinionsundersökning och ge EU-medborgarna i alla 28 medlemsländer en möjlighet att uttrycka sin åsikt om brexit.Enligt artikel 50.1 i fördraget om Europeiska unionen (EU-fördraget) har varje medlemsstat uttryckligen rätt att utträda ur unionen i enlighet med sina konstitutionella bestämmelser. Även om EU-kommissionen beklagar Storbritanniens beslut att lämna Europeiska unionen respekterar den resultatet av folkomröstningen.

Bakgrund

Medborgarinitiativet infördes genom Lissabonfördraget. I april 2012 trädde förordningen om medborgarinitiativet i kraft och medborgarna har sedan dess kunnat påverka EU:s politiska dagordning genom detta verktyg. Som en del av ordförande Jean-Claude Junckers tal om tillståndet i unionen lade kommissionen under 2017 fram förslag om reformer av det europeiska medborgarinitiativet för att göra det mer användarvänligt.

Ett medborgarinitiativ uppmanar kommissionen att föreslå en rättsakt på områden där den har befogenhet. När initiativet har registrerats krävs det en miljon underskrifter från minst en fjärdedel av EU-länderna för att kommissionen ska ta ställning till förslaget.

Enligt förordningen får initiativet inte uppenbart falla utanför kommissionens befogenheter att föreslå lagar. Det får heller inte vara uppenbart otillbörligt, av okynneskaraktär eller förargelseväckande eller strida mot EU:s värderingar.

Under de senaste två åren har kommissionen registrerat fyra ”brexit”-initiativ:

 

Två ”brexit”-initiativ uppfyllde inte villkoren för registrering och förklarades som otillåtliga:

 

Läs mer

Medborgarinitiativ för vilka namninsamling pågår

Webbplats för europeiska medborgarinitiativ

Förordningen om europeiska medborgarinitiativ

 

IP/18/6581

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar