Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia - Tlačová správa

Európska iniciatíva občanov: Európska komisia vyhlásila požiadavku zorganizovať referendum EÚ o zotrvaní/vystúpení Spojeného kráľovstva za neprípustnú

Brusel 28. november 2018

Európska komisia sa dnes rozhodla nezaregistrovať európsku iniciatívu občanov s názvom „Celoúnijné referendum o postoji európskych občanov k zotrvaniu/vystúpeniu Spojeného kráľovstva v/z EÚ“.

Komisia zistila, že neboli splnené podmienky na registráciu tejto iniciatívy, keďže táto záležitosť nepatrí do pôsobnosti EÚ.

V iniciatíve sa uvádza, že: „Všetci európski občania by mali mať možnosť vyjadriť svoj politický názor na zotrvanie Spojeného kráľovstva v Európskej únii, resp. jeho vystúpenie z Európskej únie. Organizátori iniciatívy vyzývajú Európsku komisiu, aby „podporila tento prieskum verejnej mienky, a tým poskytla všetkým európskym občanom vo všetkých 28 členských štátoch možnosť vyjadriť sa, či chcú, aby došlo k brexitu alebo nie.“ Článok 50 ods. 1 Zmluvy o Európskej únii (ZEÚ) výslovne umožňuje každému členskému štátu vystúpiť z Únie v súlade s jeho ústavnými požiadavkami. Hoci Komisia vyjadruje poľutovanie nad rozhodnutím Spojeného kráľovstva vystúpiť z Európskej únie, výsledok referenda rešpektuje.

Súvislosti

Európske iniciatívy občanov sa zaviedli Lisabonskou zmluvou. Občania môžu tento nástroj využívať na ovplyvňovanie tvorby politík od apríla 2012, keď nadobudlo účinnosť nariadenie o európskej iniciatíve občanov, ktorým sa vykonávajú ustanovenia zmluvy. V roku 2017 predložila Európska komisia v rámci prejavu predsedu Junckera o stave Únie návrhy na reformu európskej iniciatívy občanov, aby bola iniciatíva pre občanov ešte prístupnejšia.

Európska iniciatíva občanov musí byť najskôr formálne zaregistrovaná. Potom môže jej prostredníctvom milión občanov pochádzajúcich z aspoň štvrtiny členských štátov EÚ vyzvať Európsku komisiu, aby navrhla právny akt v oblastiach, v ktorých na to má právomoc.

Podľa podmienok prípustnosti, ktoré sú stanovené v nariadení o európskej iniciatíve občanov, navrhovaná iniciatíva nesmie byť zjavne mimo rámca právomocí Komisie predložiť návrh právneho aktu, nesmie predstavovať zjavné zneužitie práva, byť zjavne neopodstatnená ani šikanujúca a nesmie byť zjavne v rozpore s hodnotami Únie.

Za posledné dva roky Komisia zaregistrovala štyri iniciatívy súvisiace s brexitom:

 

Dve iniciatívy súvisiace s brexitom nesplnili podmienky na registráciu a boli vyhlásené za neprípustné:

 

Ďalšie informácie

Európske iniciatívy občanov, na ktoré sa v súčasnosti zbierajú podpisy

Webové sídlo európskej iniciatívy občanov

Nariadenie o európskej iniciatíve občanov

 

IP/18/6581

Kontaktné osoby pre médiá:

Pre verejnosť: Europe Direct telefonicky na čísle 00 800 67 89 10 11 alebo e-mailom


Side Bar