Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

EU-kommissionen vill se ett klimatneutralt Europa till 2050*

Bryssel den 28 november 2018

I dag antar EU-kommissionen en strategisk långsiktig vision för en blomstrande, modern, konkurrenskraftig och klimatneutral ekonomi till 2050 – En ren jord åt alla.

Strategin visar hur Europa kan leda utvecklingen mot klimatneutralitet genom att investera i realistiska tekniska lösningar, satsa på medborgarnas egenmakt, anpassa verksamheten inom centrala områden som industripolitik, finans och forskning – och samtidigt säkerställa social rättvisa och en rättvis omställning.

– Vi kan inte leva säkert på en planet där klimatet förändras okontrollerbart, säger Maroš Šefčovič, EU-kommissionens vice ordförande med ansvar för energiunionen. Det betyder dock inte att vi måste offra européernas levebröd för att minska utsläppen. De senaste åren har vi visat hur man kan minska utsläppen och samtidigt skapa välstånd, kvalitativa lokala arbetstillfällen och förbättra människors livskvalitet. Europa kommer oundvikligen att fortsätta att förändras. Vår strategi visar att det är ett realistiskt mål att Europa år 2050 ska vara både klimatneutralt och välmående, samtidigt som inga människor eller regioner lämnas på efterkälken.

– EU har redan inlett sin modernisering och utveckling mot en klimatneutral ekonomi, säger EU-kommissionär Arias Cañete, med ansvar för klimatåtgärder och energi. I dag intensifierar vi våra ansträngningar genom att föreslå en strategi för hur Europa ska kunna bli världens första större ekonomi som blir klimatneutral till 2050. Klimatneutralitet är nödvändigt, möjligt och i Europas intresse. Det är nödvändigt för att vi ska klara de långsiktiga temperaturmålen från Parisavtalet. Det är möjligt med den teknik som finns och som snart kan börja användas. Och det är i Europas intresse att sluta lägga resurser på import av fossila bränslen och att investera i meningsfulla förbättringar av vardagslivet för alla i Europa. Ingen människa eller region ska lämnas på efterkälken. EU kommer att stödja dem som påverkas mest av omställningen så att alla klarar att anpassa sig till de nya kraven i en klimatneutral ekonomi.

– Alla transportsätt bör bidra till utfasningen av fossila bränslen i vårt mobilitetssystem, säger EU-kommissionär Violeta Bulc, med ansvar för transport. Målet är att nå nettonollutsläpp till 2050. För det krävs ett systemtäckande angreppssätt med koldioxidsnåla och koldioxidfria fordon, en stark ökning av järnvägsnätets kapacitet och en betydligt effektivare organisation av transportsystemet, baserat på digitalisering. Det behövs också incitament för ändrat beteende, alternativa bränslen och smart infrastruktur samt globala åtaganden. Allt detta måste backas upp med innovation och investeringar.

I enlighet med Europeiska rådets uppmaning från mars 2018 omfattar EU-kommissionens vision om en klimatneutral framtid nästan alla EU:s politikområden och är i linje med Parisavtalets mål att begränsa temperaturökningen till betydligt under 2°C, med en strävan att begränsa den till 1,5°C. EU ska leda den globala utvecklingen mot klimatneutralitet, vilket betyder att detta ska uppnås till 2050.

Syftet med denna långsiktiga strategi är inte att fastställa målsättningar utan att skapa en vision och en känsla av utvecklingsriktningen, planera för denna och både inspirera och hjälpa intressenter, forskare, företagare och medborgare att utveckla nya och innovativa näringar, företag och arbetstillfällen. Vi har fått ett starkt mandat från våra medborgare: Enligt den senaste särskilda Eurobarometern (november 2018) anser 93 % av européerna att klimatförändringarna orsakas av människan och 85 % att arbetet mot klimatförändringarna och en effektivare energianvändning kan skapa ekonomisk tillväxt och sysselsättning i Europa. Genom den vision som vi presenterar i dag kan EU visa andra hur vi tillsammans kan se till att vi får en ren jord och att det är möjligt och fördelaktigt att ställa om vår ekonomi.

Den långsiktiga strategin bygger på de olika alternativ som finns tillgängliga för EU-länder, företag och medborgare och analyserar hur dessa kan bidra till att modernisera vår ekonomi och förbättra EU-medborgarnas livskvalitet. Den ska säkerställa att omställningen präglas av social rättvisa och förbättrar EU-ekonomins och EU-företagens konkurrenskraft på de globala marknaderna samt säkrar arbetstillfällen av hög kvalitet och en hållbar tillväxt i Europa. Samtidigt ska den bidra till att lösa andra miljöutmaningar, såsom luftkvalitet och minskad biologisk mångfald.

Vägen mot en klimatneutral ekonomi kräver gemensamma åtgärder inom sju strategiska områden: energieffektivitet, användning av förnybar energi, ren och uppkopplad mobilitet, konkurrenskraftigt näringsliv och cirkulär ekonomi, infrastruktur och sammanlänkningar, bioekonomi och naturliga koldioxidsänkor samt infångning och lagring av koldioxid för att hantera återstående utsläpp. Tillsammans kommer alla dessa strategiska prioriteringar att bidra till att förverkliga vår vision.

 

Nästa steg

EU-kommissionen uppmanar Europeiska rådet, Europaparlamentet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och regionkommittén att beakta EU-visionen för ett klimatneutralt Europa till 2050. För att förbereda EU:s stats- och regeringschefer för att forma framtidens Europa vid Europeiska rådets möte den 9 maj 2019 i Sibiu, bör ministrarna i alla berörda rådskonstellationer hålla omfattande diskussioner om hur deras respektive politikområden kan bidra till den övergripande visionen.

Den långsiktiga strategin är en uppmaning till alla EU-institutioner, nationella parlament, näringslivssektorer, icke-statliga organisationer, städer och samhällen samt medborgarna – i synnerhet ungdomar – att hjälpa till att se till att EU kan fortsätta leda utvecklingen och påverka sina internationella partner att göra samma sak. Denna faktabaserade EU-debatt bör göra det möjligt för EU att före utgången av 2020 anta och lägga fram en ambitiös strategi till FN:s klimatpanel i enlighet med Parisavtalet.

EU-länderna kommer före utgången av 2018 att lämna sina förslag till nationella klimat- och energiplaner till EU-kommissioner. Dessa planer är centrala för att klimat- och energimålen för 2030 ska kunna uppnås och de bör vara framåtblickande och ta hänsyn till EU:s långsiktiga strategi. Samtidigt håller ett ökande antal regioner, kommuner och näringslivsorganisationer på att utarbeta egna visioner för 2050 vilka kommer att berika debatten och bidra till att fastställa Europas svar på den globala klimatutmaningen.

Internationellt bör EU de närmaste åren utöka sitt täta samarbete med internationella partner, så att alla parter i Parisavtalet senast 2020 utarbetar och lägger fram en långsiktig nationell strategi för 2050, i ljuset av klimatpanelens särskilda rapport om 1,5 grader Celsius.

Idag har den rådgivande högnivåpanelen med oberoende experter på utfasning av fossila bränslen som bistår kommissionär Carlos Moedas publicerat en rapport om den roll som områdena forskning och innovation spelar i arbetet för att uppnå målen i Parisavtalet och hur de ger EU en konkurrensfördel i kapplöpningen mot minskade koldioxidutsläpp. Rapporten stöder den vision som presenteras i dagens meddelande.

  

Mer information

Frågor och svar: Långsiktig strategi för en ren jord åt alla 

Faktablad om den långsiktiga strategin för minskade utsläpp av växthusgaser

Faktablad om den ekonomiska omställningen

Faktablad om den industriella omställningen

Faktablad om den sociala omställningen

En ren jord åt alla: långsiktig strategi på Europa-webbplatsen, inklusive texten till EU-kommissionens meddelande

Särskild Eurobarometer 479 Future of Europe

Rapport från högnivågruppen inom initiativet för utfasning av fossila bränslen i Europa

 

 

 

 

 * Uppdaterad den 28 november 2018 kl. 12:43.

IP/18/6543

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar