Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

Komissio haluaa Euroopasta ilmastoneutraalin vuoteen 2050 mennessä*

Bryssel 28. marraskuuta 2018

Euroopan komissio hyväksyi tänään Puhdas maapallo kaikille -strategian, joka on pitkän aikavälin visio kukoistavasta, nykyaikaisesta, kilpailukykyisestä ja ilmastoneutraalista taloudesta vuoteen 2050 mennessä.

Strategiassa esitetään Euroopan keinot saavuttaa ilmastoneutraalius: investoidaan realistisiin teknologisiin ratkaisuihin, lisätään kansalaisten vaikutusmahdollisuuksia, yhdenmukaistetaan toimia teollisuus-, rahoitus- ja tutkimuspolitiikan kaltaisilla avainaloilla ja turvataan sosiaalisesti oikeudenmukainen siirtymä.

Energiaunionista vastaava komissio varapuheenjohtaja Maroš Šefčovič korostaa, että maapallolla, jonka ilmasto ei ole hallinnassa, ei ole turvallista elää. ”Päästöjen vähentäminen ei kuitenkaan saa tapahtua eurooppalaisten toimeentulon kustannuksella. EU on viime vuosina osoittanut, että päästöjen vähentäminen voi lisätä vaurautta, luoda korkealaatuisia työpaikkoja ja parantaa elämänlaatua. Eurooppa jatkaa uudistumistaan. EU:n uusi strategia osoittaa, että on realistista odottaa, että Euroopasta tulee vuoteen 2050 mennessä ilmastoneutraali ja kukoistava talous, jossa otetaan huomioon Euroopan kaikki alueet ja kansalaiset.”

Ilmasto- ja energiakomissaarin Miguel Arias Cañeten mukaan EU on jo aloittanut taloutensa nykyaikaistamisen ja muuntamisen ilmastoneutraaliksi. ”Tänään laitamme päälle lisävaihteen ehdottamalla strategiaa, jonka avulla Euroopasta tulee maailman ensimmäinen johtava talous, joka on ilmastoneutraali vuoteen 2050 mennessä. Ilmastoneutraaliuden saavuttaminen on välttämätöntä, mahdollista ja Euroopan etujen mukaista. On välttämätöntä saavuttaa Pariisin sopimuksen pitkän aikavälin keskilämpötavoitteet. Ne on mahdollista saavuttaa nykyteknologialla ja piakkoin käyttöön otettavilla uusilla tekniikoilla. On Euroopan etujen mukaista lopettaa fossiilisten polttoaineiden tuonti ja tehdä kaikkien eurooppalaisten arkea parantavia investointeja. Kaikki eurooppalaiset ja Euroopan alueet olisi otettava huomioon. EU on valmis tukemaan niitä, joihin siirtymä vaikuttaa eniten, jotta kaikki ovat valmiita sopeutumaan ilmastoneutraalin talouden asettamiin uusiin vaatimuksiin.”

Liikenteestä vastaavan komissaarin Violeta Bulcin mukaan liikennejärjestelmämme irtautumista hiilestä olisi edistettävä kaikilla liikennemuodoilla. ”Tavoitteena on saavuttaa päästöneutraalius vuoteen 2050 mennessä. Tämä edellyttää järjestelmällistä lähestymistapaa, johon kuuluvat vähäpäästöiset ja päästöttömät ajoneuvot, rautatieverkkokapasiteetin vahva lisääminen ja liikennejärjestelmän tehokkaampi organisointi digitalisaatiota hyödyntäen, kannustimet käyttäytymisen muuttamiseksi, vaihtoehtoiset polttoaineet ja älykäs infrastruktuuri sekä maailmanlaajuiset sitoumukset. Kaikki tämä on innovointi- ja investointivetoista.”

Eurooppa-neuvoston maaliskuussa 2018 esittämän pyynnön johdosta komission visio ilmastoneutraalista tulevaisuudesta kattaa lähes kaikki EU:n politiikat. Se myös noudattelee Pariisin sopimuksen tavoitetta, joka on keskilämpötilan nousun pitäminen selvästi alle kahdessa celsiusasteessa. Pyrkimyksenä on kuitenkin pitää keskilämpötilan nousu 1,5 celsiusasteessa. EU:n maailmanlaajuinen johtoasema ilmastoneutraaliuden alalla tarkoittaa sitä, että ilmastoneutraalius pyritään saavuttamaan vuoteen 2050 mennessä.

Strategian tarkoituksena ei ole asettaa uusia tavoitteita vaan luoda visio, näyttää suuntaa, edistää suunnitelmia, herättää innostusta ja tarjota sidosryhmille, tutkijoille, yrittäjille ja kansalaisille mahdollisuuksia kehittää uusia ja innovatiivisia teollisuudenaloja, yrityksiä ja työpaikkoja. Euroopan kansalaiset antavat ilmastotoimiin vahvan valtuutuksen: uusimman, marraskuussa 2018 tehdyn Eurobarometri-kyselyn mukaan eurooppalaisista 93 % pitää ilmastonmuutosta on ihmisen toiminnan tuloksena ja 85 % on yhtä mieltä siitä, että ilmastonmuutoksen torjuminen ja tehokkaampi energiankäyttö voivat luoda talouskasvua ja uusia työpaikkoja Euroopassa. Tänään esitettävällä visiolla näytetään, että ”puhdas maapallo” on toteutettavissa kaikkien osapuolten yhteistoimilla, ja osoitetaan, että talouden muuntaminen ilmastoneutraaliksi on sekä mahdollista että hyödyllistä.

Pitkän aikavälin strategiassa tarkastellaan, mitä vaihtoehtoja jäsenvaltioiden, yritysten ja kansalaisten käytettävissä on ja miten niillä voidaan edistää Euroopan talouden nykyaikaistamista ja parantaa eurooppalaisten elämänlaatua. Strategialla pyritään varmistamaan, että siirtymä on sosiaalisesti oikeudenmukainen ja lisää EU:n talouden ja yritysten kilpailukykyä maailmanmarkkinoilla. Tämä takaa korkealaatuiset työpaikat ja kestävän kasvun Euroopassa sekä auttaa vastaamaan ilmansaasteiden ja biologisen monimuotoisuuden köyhtymisen kaltaisiin ympäristöhaasteisiin.

Ilmastoneutraalin talouden saavuttaminen edellyttää yhteistyötä seitsemällä strategisella alalla, jotka ovat energiatehokkuus, uusiutuvien energialähteiden käyttö, puhdas, turvallinen ja verkottunut liikkuvuus, kilpailukykyinen teollisuus ja kiertotalous, infrastruktuuri ja yhteenliitännät, biotalous ja luonnolliset hiilinielut, hiilidioksidin talteenotto ja varastointi jäljellä olevien päästöjen ottamiseksi huomioon. Näiden strategisten prioriteettien hyväksi toimimisella edistetään EU:n vision toteutumista.

 

Seuraavat vaiheet:

Euroopan komissio kehottaa neuvostoa, Euroopan parlamenttia, alueiden komiteaa sekä talous- ja sosiaalikomiteaa tarkastelemaan vuoteen 2050 ulottuvaa EU:n visiota ilmastoneutraalista Euroopasta. Jotta EU:n valtion- ja hallitusten johtajat olisivat valmiita muokkaamaan Euroopan tulevaisuutta Sibiussa 9. toukokuuta 2019 pidettävässä Eurooppa-neuvoston kokouksessa, ministerien olisi eri kokoonpanoissa keskusteltava kattavasti siitä, miten heidän vastuualueillaan voidaan edistää EU:n visiota.

Tämän pitkän aikavälin strategian myötä kaikkia EU:n toimielimiä, kansallisia parlamentteja, yrityksiä, valtiosta riippumattomia järjestöjä, kaupunkeja ja yhteisöjä sekä yksittäisiä kansalaisia – erityisesti nuorisoa – kutsutaan mukaan toimintaan varmistamaan, että EU säilyy jatkossakin suunnannäyttäjänä ja kirittää kansainvälisiä kumppaneitaan tavoittelemaan samoja ilmastotavoitteita. Tarkoituksena on, että EU:n laajuisen tietoon perustuvan keskustelun perusteella EU voisi hyväksyä ja esittää UNFCCC:lle vuoden 2020 alkuun mennessä Pariisin sopimuksessa vaaditun kunnianhimoisen strategian.

Jäsenvaltiot toimittavat Euroopan komissiolle ennen vuoden 2018 loppua luonnoksensa kansallisiksi ilmasto- ja energiasuunnitelmiksi. Nämä luonnokset ovat keskeisiä vuoden 2030 ilmasto- ja energiatavoitteiden saavuttamisen kannalta. Luonnosten tulisi olla tulevaisuuteen suuntautuneita, ja niissä olisi otettava huomioon EU:n pitkän aikavälin strategia. Lisäksi yhä useammat alueet, kunnat ja elinkeinoelämän järjestöt laativat omia visioitaan vuodelle 2050. Tämä rikastuttaa keskustelua ja auttaa muotoilemaan Euroopan vastausta ilmastonmuutoshaasteeseen.

Lähivuosina EU:n tulisi tiivistää yhteistyötään kansainvälisten kumppaneidensa kanssa, jotta kaikki Pariisin sopimuksen osapuolet laatisivat ja esittäisivät vuoteen 2020 mennessä kansalliset pitkän aikavälin strategiansa kuluvan vuosisadan puoliväliin ulottuvalle ajalle. Näissä strategioissa olisi otettava huomioon IPCC:n äskettäin julkaisema erityiskertomus Global Warming of 1.5 °C.

Hiilestä irtautumisen etenemistapoja käsittelevä riippumattomista asiantuntijoista koostuva korkean tason paneeli, joka on komissaari Moedasin neuvoa-antava elin, julkaisi tänään raportin. Raportissa tarkastellaan tutkimuksen ja innovoinnin merkitystä Pariisin sopimuksen tavoitteiden saavuttamisen kannalta sekä EU:n asettamista etulyöntiasemaan kilpailussa hiilestä irtautumisessa. Raportissa korostetaan tänään annettuun tiedonantoon sisältyvää visiota.

  

Lisätietoja

Kysymyksiä ja vastauksia: Pitkän aikavälin strategia ”Puhdas maapallo kaikille” 

Kasvihuonekaasujen päästövähennyksiä koskevaa pitkän aikavälin strategiaa käsittelevä tietosivu

Taloudellista siirtymää käsittelevä tietosivu

Teollista siirtymää käsittelevä tietosivu

Sosiaalista siirtymää käsittelevä tietosivu

Pitkän aikavälin strategia ”Puhdas maapallo kaikille” Europa-verkkosivustolla, ks. myös komission tiedonannon teksti.

Erityiseurobarometri 479 Euroopan tulevaisuudesta

Hiilestä irtautumisen etenemistapoja koskevaa eurooppalaista aloitetta ohjaavan korkean tason paneelin raportti

 

 

 

 

 *Päivitetty 28.11.2018 klo 12.43

IP/18/6543

Lisätietoa tiedotusvälineille:

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 67 89 10 11 tai sähköposti


Side Bar