Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon - Pressiteade

Digitaalne ühtne turg: ELi läbirääkijad leppisid kokku tele- ja raadiosisu piiriülese veebis kättesaadavuse lihtsustamises

Brüssel, 13. detsember 2018

Euroopa Komisjoni, Euroopa Parlamendi ja nõukogu läbirääkijad jõudsid täna poliitilisele kokkuleppele televisiooni- ja raadioprogrammide autoriõiguse kohta kavandatavas õigusaktis.

Uute normide varal on Euroopa ringhäälinguorganisatsioonidel lihtsam teha teatavad programmid otseülekande või järelvaatamise kaudu kättesaadavaks ning taasedastamise teenuste osutajatel on hõlpsam levitada suuremat arvu raadio- ja telekanaleid. See kokkulepe on oluline samm täielikult toimiva digitaalse ühtse turu poole.

Digitaalse ühtse turu eest vastutav Euroopa Komisjoni asepresident Andrus Ansip ütles: „Olen väga rahul, et saavutasime veel ühe kokkuleppe, mis toob meid toimivale digitaalsele ühtsele turule lähemale. Ringhäälingueeskirjade ajakohastamisel on selles oluline osa. Tänu kavandatavale määrusele saab hakata suurt osa ringhäälingusisust näitama piirüleselt. See uuendus on kasulik 41%-le eurooplastest, kes vaatavad telerit veebis, ja ka neile 20 miljonile ELi kodanikule, kes ei ela selles ELi riigis, kus nad on sündinud.“

Digitaalmajanduse ja -ühiskonna volinik Mariya Gabriel sõnas: „Tänane kokkulepe on Euroopa kultuurilise mitmekesisuse seisukohast topeltvõit: kodanikud saavad parema juurdepääsu Euroopa rikkalikule teostevaramule ning loojad ja autorid oma loodu eest väärilist tasu.“

Veebis vaatab televisiooni kokku 41% eurooplastest ning eriti palju on selle tarbijaid noorema põlvkonna hulgas: 50% 15–24aastastest eurooplastest vaatab telerit veebis vähemalt kord nädalas. Lisaks kasutab 19% 15–45aastastest eurooplastest ringhäälingu veebiteenuseid teleseriaalide ja filmide vaatamiseks.

Mida direktiiv tele- ja raadiprogrammide levitamise seisukohast muudab?

  • Päritoluriigi põhimõte: direktiiviga kehtestatakse päritoluriigi põhimõte, et lihtsustada õiguste litsentsimist teatavate programmide puhul, mida ringhäälinguorganisatsioonid võivad soovida pakkuda oma veebiteenuste kaudu (samaaegsed ülekanded, järelvaatamisteenused ja muud teenused, millega täiendatakse põhisaateid, näiteks videotutvustus). Tänu sellele mehhanismile saavad ringhäälinguorganisatsioonid teha raadioprogrammid, teleuudised ja aktuaalseid poliitilisi sündmusi käsitlevad saated, aga ka nende endi toodetud saated veebis kättesaadavaks kõigis ELi riikides.
  • Taasedastamine: direktiiviga loodav mehhanism lihtsustab raadio- ja teleprogrammide taasedastamisõiguste litsentsimist, mis hõlmab teatavatel tingimustel ka taasedastamisteenuseid veebis. Eeldatakse, et see meede aitab kaasa raadio- ja telekanalite laiemale levikule.
  • Otseedastus: otseedastus on ringhäälinguorganisatsioonide hulgas üha enam kasutamist leidev viis oma programme avalikkusele edastada. Uute normidega tagatakse, et kui õiguste omajate loomingut kasutatakse otseedastatud programmides, saavad nad asjakohase tasu. Sellega tagatakse ringhäälinguorganisatsioonidele ja protsessis osalevatele levitajatele õiguskindlus.

Edasised sammud

Euroopa Parlament ja Euroopa Liidu Nõukogu peavad tänase poliitilise kokkuleppe järgnevate nädalate jooksul kinnitama.

Taust

Septembris 2016 esitas Euroopa Komisjon määruse ettepaneku, et lihtsustada õiguste litsentsimist ringhäälinguorganisatsioonide teatavate veebiülekannete ning tele- ja raadioprogrammide taasedastamise puhul. See ettepanek on osa laiemast algatusest, mille eesmärk on kohandada ELi autoriõiguse normid digiajastuga.

Praegu pakuvad ringhäälinguorganisatsioonid oma saateid üha sagedamini veebis vaatamiseks. Ent nende veebipõhine programm on tihti kättesaadav ainult selle tootja päritoluliikmesriigis, isegi kui selle vastu võiks olla suur huvi ka teistes liikmesriikides (näiteks tulenevalt selle keelest). Kuna praegune süsteem õiguste saamiseks nende omajalt on keerukas, on raske neid teenuseid piiriüleselt levitada.

Täna kokkulepitud direktiiv täiendab kehtivat satelliit- ja kaabellevi direktiivi, mis juba lihtsustab teistest liidu liikmesriikidest pärit tele- ja raadioprogrammide piiriülest satelliitlevi ja kaabli kaudu taasedastamist. Tänu satelliit- ja kaabellevi direktiivile on väga palju telekanaleid lisaks päritoluriigile kättesaadavad ka teistes liikmesriikides. See on suurendanud Euroopa kultuurilist mitmekesisust ja sellest on saanud kasu teises liikmesriigis elavad eurooplased.

Lisateave

Teabeleht: Parem juurdepääs audiovisuaalprogrammidele kõikjal Euroopa Liidus: peamised faktid ja arvud

Pressiteade: Euroopa Komisjon teeb ettepaneku ELi autoriõiguse eeskirjade ajakohastamiseks, et toetada Euroopa kultuuri arengut ja tarbimist.

IP/18/6541

Kontaktandmed ajakirjanikele:

Kontaktandmed üldsuse jaoks: Europe Direct (tel 00 800 67 89 10 11 ; e-post)


Side Bar