Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

Det digitale indre marked: EU's forhandlere enes om at lette adgangen til onlineradio- og -TV-indhold på tværs af grænserne

Bruxelles, den 13. december 2018

Forhandlere fra Europa-Kommissionen, Europa-Parlamentet og Rådet er i dag nået frem til en politisk aftale om den foreslåede lovgivning om ophavsret til TV- og radioprogrammer.

De nye regler vil gøre det nemmere for de europæiske radio- og TV-stationer at gøre visse programmer tilgængelige via deres live-TV eller catch-up-tjenester på nettet, og samtidig vil de forenkle fordelingen af flere radio- og TV-kanaler for retransmissionsoperatørerne. Aftalen er et vigtigt skridt hen imod et et fuldt fungerende digitalt indre marked.

Andrus Ansip, næstformand med ansvar for det digitale indre marked, udtaler: "Jeg er meget tilfreds med, at vi er nået i mål med endnu en aftale, der bringer os tættere på et velfungerende digitalt indre marked. De ajourførte radio- og TV-senderegler er et stort skridt i den retning. Denne forordning har potentialet til at frigøre en stor mængde TV- og radioindhold på tværs af grænserne, til glæde både for de 41 % af europæerne, der ser TV på nettet, og de 20 millioner EU-borgere, som bor i et andet land end det, de er født i."

Kommissær med ansvar for den digitale økonomi og det digitale samfund, Mariya Gabriel, tilføjer: " Dagens aftale er en dobbelt sejr for europæernes kulturelle mangfoldighed, idet borgerne for det første vil få bedre adgang til Europas righoldige programmer, og kunstnere og forfattere for det andet vil få en passende betaling for det indhold, de skaber." 

Mens 41 % af alle EU-borgerne altså ser TV på nettet, er antallet højere blandt de unge – 50 % af europæerne i aldersgruppen 15-24 år gør det mindst én gang om ugen. Og blandt europæere i alderen 15-45 år bruger 19 % online-TV-tjenester til at se film og serier.

Hvilke ændringer vil direktivet medføre for distribution af TV- og radioprogrammer?

  • Oprindelseslandsprincippet: Direktivet indfører oprindelseslandsprincippet for at fremme udstedelsen af licens for rettigheder til visse programmer, som radio- og TV-stationerne kunne ønske at udbyde via deres onlinetjenester som f.eks. simulcasting, catch-up-TV og forhåndsvisning, der supplerer de primære udsendelser. Takket være dette princip vil programudbyderne kunne give brugere i alle EU-lande onlineadgang til både nyheds- og aktualitetsprogrammer i radio og TV samt fuldt ud selvfinansierede produktioner.
  • Retransmission: Direktivet indeholder en mekanisme, som gør det lettere at tildele licensrettigheder i forbindelse med retransmission af radio- og TV-programmer, og som under visse betingelser også omfatter retransmission via internettet. Mekanismen forventes at medvirke til en større udbredelse af radio- og TV-kanaler.
  • Direkte input: Direkte input er en proces, der i stigende grad anvendes af TV-stationer til at udsende deres programmer til offentligheden. De nye regler vil sikre, at rettighedshaverne får en passende betaling, når deres værker anvendes i programmer, der bliver sendt via direkte input. Og de vil også give de involverede programudbydere og distributører retssikkerhed.

De næste skridt

Dagens politiske aftale skal godkendes af Europa-Parlamentet og Rådet i de kommende uger.

Baggrund

I september 2016 foreslog Europa-Kommissionen en forordning, der skal gøre det lettere at udstede licensrettigheder til visse onlinetransmissioner og til retransmission af radio- og TV-programmer. Dette forslag er en del af et bredere initiativ, der går ud på at tilpasse EU's regler om ophavsret til den digitale tidsalder.

I dag udbyder radio- og TV-selskaber i stigende grad deres udsendelser online. Men ofte er deres onlineprogrammer ikke tilgængelige i andre medlemslande end deres oprindelsesland, selv om der potentielt kunne være stor interesse for dem (f.eks. på grund af sproget). Den kendsgerning, at det i øjeblikket er en kompliceret sag at få clearet ophavsrettigheder (dvs. at få rettighedsindehavernes tilladelse til brug af udsendelserne), gør det vanskeligt at få udbuddet af onlineudsendelser til at vokse på tværs af grænserne.

Det direktiv, der er blevet vedtaget i dag, supplerer det eksisterende satellit- og kabeldirektiv, som i forvejen har gjort det lettere at sende og retransmittere programmer fra andre medlemsstater på tværs af grænserne via satellit og kabel. Takket være satellit- og kabeldirektivet har europæerne nu adgang til et stort antal TV-kanaler i andre EU-lande end kanalernes oprindelsesland. Dette har været til gavn for Europas kulturelle mangfoldighed og for de europæiske borgere, der bor i et andet medlemsland.

Yderligere oplysninger:

Faktablad: Forbedret adgang til audiovisuelle programmer på tværs af Den Europæiske Union: tal og fakta

Pressemeddelelse: Kommissionen foreslår moderne EU-regler om ophavsret for at europæisk kultur kan blomstre og udbredes

IP/18/6541

Pressehenvendelser:

Borgerhenvendelser: Europe Direct på tlf. 00 800 67 89 10 11 eller pr. mail


Side Bar