Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

Kommissionen agerar för effektivare standardisering på den inre marknaden

Bryssel den 22 november 2018

Idag lägger Europeiska kommissionen fram en handlingsplan för att förbättra effektivitet, insyn och rättssäkerhet i arbetet med att utveckla harmoniserade standarder för en fullt fungerande inre marknad.

I huvudsak frivilliga och självreglerande standarder – för allt från A4-pappersstorlek, 5G-teknik till krockkuddar – sänker kostnaderna, främjar innovation och medger driftskompatibilitet mellan olika apparater och tjänster och hjälper företag att ta sig in på marknaden. EU har harmoniserade standarder på en rad områden som kemikalier, kosmetiska produkter, byggprodukter, säkra leksaker, medicintekniska produkter och förpackningar. Åtgärderna som presenteras idag kommer efter krav från berörda parter, och ska se till att det europeiska standardiseringssystemet bemöter utmaningar som snabb teknisk utveckling, nya trender och modeller för ekonomisk utveckling och tillväxt, och samtidigt främja samverkan med internationella och globala standarder.

– Standarder ses ofta som en teknisk fråga, men deras viktiga ekonomiska effekter och fördelar märks av företag och konsumenter på den inre marknaden varje dag, säger Elżbieta Bieńkowska, kommissionsledamot med ansvar för inre marknaden, industri, entreprenörskap samt små och medelstora företag. Ett väl fungerande standardiseringssystem kommer att bidra till att EU behåller sitt försprång och håller jämna steg med förändringar och möjligheter i sakernas internet, stordata, avancerad tillverkning, robotteknik och 3D-printing, blockkedjeteknik och artificiell intelligens. Samtidigt vill vi se till att våra standarder garanterar en hög nivå av hälsa, säkerhet, konsument- och miljöskydd för att skydda europeiska medborgare.

Meddelandet innehåller en översikt av det europeiska standardiseringssystemet, en inventering av de initiativ som lanserats de senaste åren och fyra nyckelåtgärder som kommissionen omedelbart kommer att vidta för att stärka effektiviteten, insynen och rättssäkerheten för de aktörer som deltar i utvecklingen av harmoniserade standarder:

  • Att så snabbt som möjligt undanröja den återstående eftersläpningen i harmoniserade standarder som ännu inte offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

  • Effektivisera interna beslutsförfaranden, särskilt beslutet att offentliggöra hänvisningar till harmoniserade standarder i Europeiska unionens officiella tidning.

  • Utarbeta en vägledning om de praktiska aspekterna av genomförandet av förordningen om standardisering.

  • Fortlöpande stärka systemet med konsulter för att stödja snabba och tillförlitliga bedömningar av harmoniserade standarder och ett snabbt offentliggörande i Europeiska unionens officiella tidning.

Kommissionen kommer att fortsätta att arbeta med alla relevanta partner för att säkerställa en fortsatt framgångsrik europeisk standardisering som en hörnsten för en fullt fungerande inre marknad.

Handlingsplanen går hand i hand med dagens Meddelande om den inre marknaden och Meddelandet om en bättre miljö för investeringar i Europa, som innehåller en ny bedömning av de återstående hindren och möjligheterna för en fullt fungerande inre marknad.

Bakgrund

Europeiska standarder ersätter potentiellt motstridiga nationella standarder i alla unionens medlemsländer, och underlättar därmed tillträdet till den inre marknaden för dem som använder dessa standarder. På detta sätt bidrar standarder till en fortsatt fördjupning av den inre marknaden. Genom att främja en nära samordning av europeiska och internationella standarder exporterar Europeiska unionen också bästa praxis och ökar synergierna i globala värdekedjor. Detta ökar handelsflödena och möjligheterna för europeiska företag att utvidga sin verksamhet.

En harmoniserad standard är en europeisk standard som utvecklats av en erkänd europeisk standardiseringsorganisation på begäran från kommissionen. Dessa standarder blir en del av EU-lagstiftningen och ger, när de används, tillverkare på hela den inre marknaden en presumtion om överensstämmelse med kraven i EU:s lagstiftning. Detta ger i sin tur användarna en viktig rättslig säkerhet, samtidigt som särskilt små och medelstora företag ges möjlighet att saluföra sina produkter i enlighet med EU:s lagstiftning utan extra kostnader.

Det europeiska standardiseringssystemet bygger på ett offentlig-privat partnerskap mellan kommissionen och standardiseringsorganisationerna. Genom förordningen om standardisering som trädde i kraft 2013 infördes en ny roll- och ansvarsfördelning för aktörerna i systemet. Den ger också en stark ram för krav på delaktighet, så att små och medelstora företag, konsumenter och arbetstagare liksom miljömässiga intressen beaktas i standardiseringsarbetet.

Kommissionen bär ansvaret för bedömningen av europeiska harmoniserade standarder. Kommissionen måste också se till att dessa standarder är förenliga med kraven i relevant harmoniserad EU-lagstiftning. Rättspraxis från EU-domstolen har bekräftat vikten av detta ansvar och understrukit de rättsliga konsekvenserna.

Mer information

Meddelande om harmoniserade standarder

Pressmeddelande: Den inre marknaden: EU:s största tillgång i en föränderlig värld

Pressmeddelande: Junckerplanen ger resultat: europeiska investeringar på rätt väg

IP/18/6491

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar