Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie - Persbericht

Commissie onderneemt actie voor efficiëntere normalisatie in eengemaakte markt

Brussel, 22 november 2018

Vandaag presenteert de Europese Commissie een actieplan voor meer efficiëntie, transparantie en rechtszekerheid bij de ontwikkeling van geharmoniseerde normen voor een optimaal functionerende eengemaakte markt.

Normen vanuit de industrie die grotendeels op vrijwillige basis worden toegepast, gaande van het papierformaat A4 over 5G- technologie tot airbags, verlagen de kosten, bevorderen innovatie, zorgen voor interoperabiliteit tussen verschillende apparaten en diensten en helpen bedrijven toegang te krijgen tot markten. De EU heeft geharmoniseerde normen op een reeks gebieden als chemische stoffen, bouwproducten, cosmetische producten, veiligheid van speelgoed, medische hulpmiddelen en verpakking. Met de vandaag gepresenteerde acties gaat de Commissie in op de verzoeken van de belanghebbenden en treedt zij op om ervoor te zorgen dat het Europese normalisatiesysteem opgewassen is tegen de uitdagingen van snel veranderende technologische ontwikkelingen, opkomende economische trends en groeimodellen, en tegelijkertijd synergieën te bevorderen met internationale en mondiale normen.

Elżbieta Bieńkowska, commissaris voor Interne Markt, Industrie, Ondernemerschap en Midden- en Kleinbedrijf: "Normen worden vaak beschouwd als een technische aangelegenheid, maar de belangrijke economische effecten en voordelen ervan zijn dagelijks voelbaar voor ondernemingen en consumenten in de eengemaakte markt. Een goed functionerend normalisatiesysteem zal Europa helpen zijn voorsprong te behouden en gelijke tred te houden met veranderingen en mogelijkheden in het internet van de dingen, big data, geavanceerde productie, robotica, blockchaintechnologieën en kunstmatige intelligentie. Tegelijkertijd willen we garanderen dat onze normen een hoog niveau van veiligheid, volksgezondheid, consumentenbescherming en milieubescherming waarborgen ter bescherming van de Europese burgers.”

In de mededeling wordt een overzicht gegeven van de werking van het Europese normalisatiesysteem, wordt de balans opgemaakt van de initiatieven die de afgelopen jaren zijn ontplooid, en worden vier belangrijke acties gepresenteerd die de Commissie onmiddellijk zal ondernemen om te zorgen voor meer efficiëntie, transparantie en rechtszekerheid voor de spelers die bij de ontwikkeling van geharmoniseerde normen betrokken zijn:

  • De resterende achterstand bij geharmoniseerde normen die nog niet in het Publicatieblad van de Europese Unie zijn bekendgemaakt, zo snel mogelijk wegwerken,

  • Interne besluitvormingsprocessen stroomlijnen, met name het besluit om de verwijzingen naar geharmoniseerde normen in het Publicatieblad te publiceren,

  • Richtsnoeren opstellen over de praktische aspecten van de uitvoering van de normalisatieverordening,

  • Het systeem van consultants op permanente basis versterken om snelle en solide beoordelingen van geharmoniseerde normen en tijdige bekendmaking in het Publicatieblad te ondersteunen.

De Commissie zal blijven samenwerken met alle relevante partners om ervoor te zorgen dat de Europese normalisatie succesvol blijft als hoeksteen van een optimaal functionerende eengemaakte markt.

Het actieplan gaat hand in hand met de mededeling over de eengemaakte markt en de mededeling over een beter investeringsklimaat in Europa van vandaag, die een nieuwe beoordeling bevatten van de resterende belemmeringen en kansen voor een optimaal functionerende eengemaakte markt.

Achtergrond

Europese normen komen in de plaats van potentieel tegenstrijdige nationale normen in alle lidstaten van de Unie en vergemakkelijken zo de toegang tot de eengemaakte markt voor degenen die van die normen gebruikmaken. Op die manier dragen normen ertoe bij dat de eengemaakte markt voortdurend wordt verdiept. Door te bevorderen dat Europese en internationale normen nauw op elkaar worden afgestemd, exporteert de Europese Unie daarnaast beste praktijken en vergroot zij synergieën in mondiale waardeketens. Dit vergroot de handelsstromen en de mogelijkheden voor Europese bedrijven om hun activiteiten op te schalen.

Een geharmoniseerde norm is een Europese norm die ontwikkeld is door een erkende Europese normalisatieorganisatie naar aanleiding van een verzoek van de Europese Commissie. Deze normen gaan tot het EU-recht behoren en bij gebruik bieden ze fabrikanten in de hele eengemaakte markt een vermoeden van overeenstemming met de voorschriften van de EU-wetgeving. Dit zorgt dan weer voor belangrijke rechtszekerheid voor de gebruikers, terwijl het voor kleine en middelgrote ondernemingen in het bijzonder mogelijk wordt om producten die aan de EU-wetgeving voldoen, op de markt te brengen zonder extra kosten.

Het Europese normalisatiestelsel is gebaseerd op een publiek-privaat partnerschap tussen de Commissie en de normalisatiegemeenschap. De normalisatieverordening, die in 2013 in werking is getreden, heeft in het systeem een nieuwe verdeling van de rollen en de verantwoordelijkheden van de actoren geïntroduceerd. De verordening biedt ook een stevig kader met inclusiviteitsvereisten, zodat de belangen van kleine en middelgrote ondernemingen, consumenten en werknemers, alsmede milieubelangen in het normalisatieproces in aanmerking moeten worden genomen.

De Commissie is belast met de verantwoordelijkheid voor de beoordeling van Europese geharmoniseerde normen. Zij moet ook garanderen dat deze normen verenigbaar zijn met de vereisten van de desbetreffende geharmoniseerde wetgeving van de Unie. De jurisprudentie van het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft het belang van deze verantwoordelijkheid bevestigd en gewezen op de juridische implicaties ervan.

Meer informatie

Mededeling over geharmoniseerde normen

Persbericht: De eengemaakte markt: Europa's sterkste troef in een veranderende wereld

Persbericht: Het Junckerplan loopt: de investeringen in Europa weer op schema brengen

IP/18/6491

Contactpersoon voor de pers:

Voor het publiek: Europe Direct per telefoon 00 800 67 89 10 11 of e-mail


Side Bar