Navigation path

Left navigation

Additional tools

Il-Kummissjoni Ewropea - Stqarrija għall-istampa

Il-Kummissjoni tieħu azzjoni biex l-istandardizzazzjoni fis-Suq Uniku ssir aktar effiċjenti

Brussell, it-22ta' novembru 2018

Illum il-Kummissjoni Ewropea qed tippreżenta pjan ta' azzjoni biex issaħħaħ l-effiċjenza, it-trasparenza u ċ-ċertezza legali fl-iżvilupp tal-istandards armonizzati għal Suq Uniku li jiffunzjona b'mod sħiħ.

L-istandards fil-biċċa l-kbira volontarji u mmexxija mill-industrija - minn daqs ta' karta A4 sa airbags b'teknoloġija 5G - inaqqsu l-ispejjeż, jippromwovu l-innovazzjoni, jiżguraw l-interoperabilità bejn apparati u servizzi differenti, u jgħinu lill-kumpaniji biex jaċċessaw is-swieq. L-UE għandha standards armonizzati f'firxa ta' oqsma bħas-sustanzi kimiċi, il-prodotti tal-kostruzzjoni, il-kosmetiċi, is-sikurezza tal-ġugarelli, apparat mediku u l-imballaġġ. Bl-azzjonijiet ippreżentati llum, il-Kummissjoni twieġeb għat-talbiet tal-partijiet ikkonċernati u tieħu azzjoni biex tiżgura li s-sistema Ewropea ta' standardizzazzjoni tissodisfa l-isfidi tal-iżviluppi teknoloġiċi li jevolvu malajr, xejriet ekonomiċi emerġenti u mudelli tat-tkabbir filwaqt li jiġu promossi sinerġiji ma' standards internazzjonali u globali.

Elżbieta Bieńkowska, il-Kummissarju għas-Suq Intern, l-Industrija, l-Intraprenditorija u l-SMEs, qalet: “L-istandards ta' spiss jitqiesu bħala kwistjoni teknika, iżda l-impatt ekonomiku importanti tagħhom u l-benefiċċji jinħassu mill-kumpaniji u l-konsumaturi fis-Suq Uniku kuljum. Sistema ta' standardizzjoni li tiffunzjona sew se tgħin lill-Ewropa biex iżżomm il-vantaġġ ta' innovatur tagħha u żżomm il-pass mal-bidliet u l-opportunitajiet fl-Internet tal-Oġġetti, il-big data, il-manifattura avvanzata, ir-robotika, l-istampar 3D, it-teknoloġiji blockchain u l-intelliġenza artifiċjali. Fl-istess ħin, irridu niżguraw li l-istandards jiggarantixxu livell għoli ta' sikurezza, saħħa, protezzjoni tal-konsumatur u tal-ambjent biex jipproteġu ċ-ċittadini Ewropej.”

Il-Komunikazzjoni tipprovdi ħarsa ġenerali lejn il-funzjonament tas-sistema Ewropea ta' standardizzazzjoni, filwaqt li tqis l-inizjattivi li tnedew f'dawn l-aħħar snin u tippreżenta erba' azzjonijiet ewlenin li l-Kummissjoni se timpenja ruħha fihom immedjatament biex ittejjeb l-effiċjenza, it-trasparenza u ċ-ċertezza legali għall-atturi involuti fl-iżvilupp ta' standards armonizzati:

  • Eliminazzjoni, malajr kemm jista' jkun, tal-akkumulazzjoni li fadal tal-istandards armonizzati li għadhom mhumiex ippubblikati f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea,

  • Simplifikazzjoni tal-proċessi interni tat-teħid ta' deċiżjonijiet, b'mod partikolari d-deċiżjoni rigward il-pubblikazzjoni tar-referenzi għall-istandards armonizzati f'Il-Ġurnal Uffiċjali,

  • Ħolqien ta' dokument ta' gwida dwar aspetti prattiċi ta' implimentazzjoni tar-Regolament dwar l-Istandardizzazzjoni,

  • Tisħiħ, fuq bażi kontinwa, tas-sistema ta' konsulenti biex jiġu appoġġati valutazzjonijiet rapidi u sodi ta' standards armonizzati u pubblikazzjoni f'waqtha f'Il-Ġurnal Uffiċjali.

Il-Kummissjoni se tkompli taħdem mas-sħab rilevanti kollha biex tiżgura s-suċċess kontinwu ta' standardizzazzjoni Ewropea bħala pedament ta' Suq Uniku li jiffunzjona kompletament.

Il-pjan ta' azzjoni jimxi id f'id mal-Komunikazzjoni tal-lum dwar is-Suq Uniku u l-Komunikazzjoni dwar ambjent għall-investiment aħjar fl-Ewropa, li jipprovdu valutazzjoni ġdida tal-ostakoli li fadal u opportunitajiet għal Suq Uniku li jiffunzjona b'mod sħiħ.

Sfond

L-istandards Ewropej jissostitwixxu l-istandards nazzjonali potenzjalment konfliġġenti fl-Istati Membri kollha tal-Unjoni u għaldaqstant, jiffaċilitaw l-aċċess għas-Suq Uniku għal dawk li jużawhom. B'dan il-mod l-istandards jikkontribwixxu għall-approfondiment kontinwu tas-Suq Uniku. Billi tippromwovi l-allinjament mill-qrib tal-istandards Ewropej u internazzjonali, l-Unjoni Ewropea tesporta wkoll l-aħjar prattiki u żżid is-sinerġiji fil-katini ta' valur mondjali. Dan isaħħaħ il-flussi tal-kummerċ u l-opportunitajiet għan-negozji Ewropej biex iżidu l-attivitajiet tagħhom.

Standard armonizzat huwa standard Ewropew żviluppat minn organizzazzjoni rikonoxxuta Ewropea ta' Standardizzazzjoni wara talba mill-Kummissjoni Ewropea. Dawn l-istandards isiru parti mil-liġi tal-UE u, meta jintużaw, jipprovdu lill-manifatturi fis-Suq Uniku preżunzjoni ta' konformità mar-rekwiżiti tal-leġiżlazzjoni tal-UE. Dan min-naħa l-oħra jipprovdi ċertezza legali importanti għall-utenti filwaqt li jippermetti lill-intrapriżi żgħar u ta' daqs medju b'mod partikolari biex iqiegħdu l-prodotti fis-suq f'konformità mal-leġiżlazzjoni tal-UE mingħajr spejjeż addizzjonali.

Is-sistema Ewropea ta' standardizzazzjoni hija bbażata fuq sħubija pubblika-privata bejn il-Kummissjoni u l-komunità tal-istandardizzazzjoni. Ir-Regolament dwar l-Istandardizzazzjoni, li daħal fis-seħħ fl-2013, introduċa diviżjoni ġdida ta' rwoli u responsabbiltajiet tal-atturi fis-sistema. Huwa jipprovdi wkoll qafas b'saħħtu għal rekwiżiti ta' inklużività, li jippermetti li l-interessi tal-intrapriżi ż-żgħar u ta' daqs medju, il-konsumaturi u l-ħaddiema, kif ukoll l-interessi ambjentali jiġu kkunsidrati fil-proċess ta' standardizzazzjoni.

Il-Kummissjoni hija fdata bir-responsabbiltà għall-valutazzjoni ta' standards armonizzati Ewropej. Jeħtieġ ukoll li tiżgura li dawn l-istandards ikunu kompatibbli mar-rekwiżiti tal-leġiżlazzjoni armonizzata rilevanti tal-Unjoni. Il-ġurisprudenza tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea kkonfermat l-importanza ta' din ir-responsabbiltà u enfasizzat l-implikazzjonijiet legali tagħha.

Aktar informazzjoni

Komunikazzjoni dwar Standards Armonizzati

Stqarrija għall-Istampa: Is-Suq Uniku: L-aħjar assi tal-Ewropa f'dinja li qed tinbidel

Stqarrija għall-Istampa: Il-Pjan Juncker: l-investiment jerġa' lura għat-triq it-tajba fl-Ewropa

IP/18/6491

Kuntatti mal-istampa:

Mistoqsijiet ġenerali mill-pubbliku: Europe Direct bit-telefown fuq 00 800 67 89 10 11 jew bl - e-mail


Side Bar