Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija - Paziņojums presei

Komisija rīkojas, lai standartizāciju vienotajā tirgū padarītu efektīvāku

Briselē, 2018. gada 22. novembrī

Šodien Eiropas Komisija nāk klajā ar rīcības plānu, kuram ir jāuzlabo saskaņoto standartu sistēmas efektivitāte, caurstkatāmība un juridiskā noteiktība pilnībā funkcionējošam vienotajam tirgum.

Lielākoties brīvprātīgi un rūpniecības virzīti standarti — no A4 papīra izmēra un gaisa spilveniem līdz 5G tehnoloģijai — samazina izmaksas, veicina inovāciju, nodrošina sadarbspēju starp dažādām ierīcēm un pakalpojumiem un palīdz uzņēmumiem piekļūt tirgum. ES ir saskaņoti standarti daudzās jomās, kā ķīmiskās vielas, būvprodukti, kosmētika, rotaļlietu drošums, medicīnas ierīces un iepakojums. Ar šodien ierosinātajiem pasākumiem Komisija reaģē uz ieinteresēto personu prasībām un gādā, lai Eiropas standartizācijas sistēma atbilstu tehnoloģiju straujajai attīstībai, jaunajām ekonomikas tendencēm un izaugsmes modeļiem, un līdz ar to atbalsta sinerģiju ar starptautiskajiem un globālajiem standartiem.

Iekšējā tirgus, rūpniecības, uzņēmējdarbības un MVU komisāre Elžbeta Beņkovska norādīja: “Standartus bieži vien uzskata par tehnisku jautājumu, bet to būtisko ekonomisko ietekmi un priekšrocības ik dienu skaidri izjūt uzņēmumi un patērētāji vienotajā tirgū. Labi funkcionējoša standartizācijas sistēma palīdzēs Eiropai saglabāt tās galveno lomu un iet kopsolī ar pārmaiņām un iespējām, ko ietver lietu internets, lielie dati, progresīva ražošana, robotika, 3D drukāšana, blokķēžu tehnoloģija un mākslīgais intelekts. Tajā pašā laikā vēlamies nodrošināt, ka mūsu standarti garantē augstu drošības, veselības, patērētāju un vides aizsardzības līmeni, lai aizsargātu Eiropas iedzīvotājus.”

Paziņojumā sniegts pārskats par Eiropas standartizācijas sistēmas darbību, izvērtētas pēdējos gados sāktās iniciatīvas un izklāstītas četras galvenās darbības, kuras Komisija nekavējoties veiks, lai uzlabotu efektivitāti, caurskatāmību un juridisko noteiktību saskaņoto standartu izstrādē iesaistītajiem dalībniekiem:

  • cik ātri vien iespējams, izskatīt atlikušo saskaņoto standartu uzkrājumu, kas vēl nav publicēts Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī,

  • racionalizēt iekšējo lēmumu pieņemšanas procesus, jo īpaši saistībā ar lēmumiem par saskaņoto standartu publicēšanu Oficiālajā Vēstnesī,

  • izstrādāt vadlīnijas par praktiskajiem aspektiem standartizācijas regulas īstenošanā,

  • pastāvīgi nostiprināt konsultantu sistēmu, lai atbalstītu saskaņoto standartu ātru un pamatīgu novērtēšanu un tūlītēju publicēšanu Oficiālajā Vēstnesī.

Komisija turpinās sadarboties ar visiem attiecīgajiem partneriem, lai nodrošinātu Eiropas standartizācijas kā pilnībā funkcionējoša vienotā tirgus stūrakmens sekmīgu darbību.

Rīcības plāns ir cieši saistīts ar šodienas paziņojumu par vienoto tirgu un paziņojumu par labāku ieguldījumu vidi Eiropā; šajos paziņojumos sniegts jauns novērtējums tiem atlikušajiem šķēršļiem un iespējām, kas saistīti ar pilnībā funkcionējoša vienotā tirgus izveidi.

Konteksts

Eiropas standarti aizstāj iespējami pretrunīgos nacionālos standartus visās Savienības dalībvalstīs un atvieglo to lietotājiem piekļuvi vienotajam tirgum. Tādējādi standarti veicina vienotā tirgus nepārtrauktu padziļināšanos. Atbalstot Eiropas un starptautisko standartu ciešu saskaņošanu, Eiropas Savienība atbalsta arī labāko praksi un palielina sinerģiju globālajās vērtības ķēdēs. Tas palielina tirdzniecības plūsmas un paver Eiropas uzņēmumiem iespējas izvērst savu darbību.

Saskaņoti standarti ir Eiropas standarti, ko pēc Eiropas Komisijas pieprasījuma izstrādājusi atzīta Eiropas standartizācijas organizācija. Šie standarti kļūst par ES tiesību aktu daļu, un nodrošina ražotājiem, kuri tos izmanto, visā vienotajā tirgū pieņēmumu par viņu produktu atbilstību ES tiesību aktu prasībām. Tas savukārt nodrošina lietotājiem būtisku juridisko noteiktību un jo īpaši mazajiem un vidējiem uzņēmumiem ļauj bez papildu izmaksām laist tirgū ES tiesību aktiem atbilstīgos produktus.

Eiropas standartizācijas sistēmas pamatā ir publiskā un privātā sektora partnerība starp Komisiju un standartizācijas kopienu. Standartizācijas regula, kas stājās spēkā 2013. gadā, ieviesa sistēmas dalībnieku funkciju un pienākumu jaunu sadalījumu. Tā arī izveidoja pārdomātu satvaru iekļautības aspektu ņemšanai vērā, kas nosaka, ka standartizācijas procesā ir jāņem vērā mazo un vidējo uzņēmumu, patērētāju un darba ņēmēju intereses, kā arī vides intereses.

Komisija ir atbildīga par saskaņoto Eiropas standartu novērtēšanu. Tai arī jānodrošina, lai šie standarti būtu saderīgi ar attiecīgo saskaņoto Savienības tiesību aktu prasībām. Eiropas Savienības Tiesas judikatūrā ir apstiprināta šīs atbildības nozīme un uzsvērtas tās juridiskās sekas.

Sīkāka informācija

Paziņojums par saskaņotajiem standartiem

Paziņojums presei: Vienotais tirgus — Eiropas vērtīgākais aktīvs mainīgajā pasaulē

Paziņojums presei: Junkera plāns — investīciju atjaunošana Eiropā

IP/18/6491

Kontakti presei:

Sabiedrībai: informatīvais dienests Europe Direct tālrunis 00 800 67 89 10 11 vai e-pasts


Side Bar