Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos - pranešimas spaudai

Komisija siekia didinti standartizacijos bendrojoje rinkoje veiksmingumą

Briuselis, 2018 m. lapkričio 22 d.

Šiandien Europos Komisija pateikė veiksmų planą, kaip padidinti veiksmingumą, skaidrumą ir teisinį tikrumą rengiant darniuosius standartus visiškai veikiančiai bendrajai rinkai.

Iš esmės savanoriškai naudojami ir sektoriaus iniciatyva rengiami standartai – nuo A4 popieriaus lapo dydžio iki 5G technologijos ir oro pagalvių – padeda sumažinti išlaidas, skatinti inovacijas, užtikrinti skirtingų įrenginių ir paslaugų sąveikumą ir pagerinti įmonių galimybes patekti į rinkas. ES suderino standartus įvairiose srityse, pavyzdžiui, cheminių medžiagų, statybos produktų, kosmetikos gaminių, žaislų saugos, medicinos priemonių ir pakuočių. Šiandien pateikiamomis priemonėmis Komisija reaguoja į suinteresuotųjų subjektų reikalavimus, imasi užtikrinti, kad Europos standartizacijos sistema galėtų atremti sparčios technologijų raidos, naujų ekonominių tendencijų ir augimo modelių keliamus iššūkius, ir skatina sąveiką su tarptautiniais ir pasauliniais standartais.

Už vidaus rinką, pramonę, verslumą ir MVĮ atsakinga Komisijos narė Elżbieta Bieńkowska: „Standartai dažnai laikomi techniniu klausimu, bet didelį jų ekonominį poveikį ir naudą įmonės ir vartotojai bendrojoje rinkoje jaučia kiekvieną dieną. Tinkamai veikianti standartizacijos sistema padės Europai išlaikyti pradininkės pranašumą ir neatsilikti nuo pokyčių ir galimybių, kuriuos lemia daiktų internetas, didieji duomenys, pažangioji gamyba, robotika, 3D spausdinimas, blokų grandinės technologijos ir dirbtinis intelektas. Tuo pat metu norime pasirūpinti, kad Europos piliečiams mūsų standartais būtų užtikrinta aukšto lygio sauga ir sveikatos, vartotojų bei aplinkos apsauga.“

Komunikate apžvelgiama, kaip veikia Europos standartizacijos sistema, įvertinamos pastaraisiais metais pradėtos iniciatyvos ir nurodomi keturi pagrindiniai veiksmai, kurių nedelsdama imsis Komisija, kad padidintų veiksmingumą, skaidrumą ir teisinį tikrumą, kurie svarbūs rengiant darniuosius standartus dalyvaujantiems subjektams:

  • kuo skubiau pasiekti, kad neliktų susikaupusių darniųjų standartų, kurie dar nepaskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje;

  • racionalizuoti vidinius sprendimų priėmimo procesus, visų pirma sprendimus skelbti nuorodas į darniuosius standartus Oficialiajame leidinyje;

  • parengti gairių dokumentą dėl praktinių Standartizacijos reglamento įgyvendinimo aspektų;

  • nuolat stiprinti konsultantų sistemą, kad būtų galima lengviau atlikti greitą ir patikimą darniųjų standartų vertinimą ir juos laiku paskelbti Oficialiajame leidinyje.

Komisija toliau bendradarbiaus su visais susijusiais partneriais siekdama užtikrinti, kad Europos standartizacijos sistema – visapusiškai veikiančios bendrosios rinkos kertinis akmuo – ir toliau būtų sėkminga.

Veiksmų planas neatsiejamas nuo šiandienos Komunikato dėl bendrosios rinkos ir Komunikato dėl geresnės investicinės aplinkos Europoje, kuriuose iš naujo įvertinamos visapusiškai veikiančiai bendrajai rinkai tebekylančios kliūtys ir galimybės.

Pagrindiniai faktai

Europos standartais visose Sąjungos valstybėse narėse pakeičiami vienas kitam prieštarauti galintys nacionaliniai standartai ir taip palengvinamos galimybės pateikti į bendrąją rinką tiems, kas juos naudoja. Tokiu būdu standartai padeda nuolat stiprinti bendrąją rinką. Skatindama glaudžiai derinti Europos ir tarptautinius standartus, Europos Sąjunga taip pat už savo ribų skleidžia geriausios praktikos pavyzdžius ir didina sinergiją pasaulinėse vertės grandinėse. Tai didina prekybos srautus ir Europos įmonių galimybes plėsti savo veiklą.

Darnusis standartas – tai Europos standartas, kurį Europos Komisijai paprašius parengė pripažinta Europos standartų organizacija. Tie standartai tampa ES teisės dalimi, o juos naudojantys bendrosios rinkos gamintojai gali daryti prielaidą, kad jų produktai atitinka ES teisės aktų reikalavimus. Tai jiems suteikia svarbaus teisinio tikrumo, o visų pirma mažosios ir vidutinės įmonės gali rinkai teikti ES teisės aktus atitinkančius produktus nepatirdamos papildomų išlaidų.

Europos standartizacijos sistema grindžiama Komisijos ir standartizacijos bendruomenės – viešojo ir privačiojo sektorių – partneryste. 2013 m. įsigaliojusiu Standartizacijos reglamentu nustatytas naujas sistemos dalyvių užduočių ir atsakomybės pasidalijimas. Juo taip pat užtikrinamas tvirtas įtraukties reikalavimų pagrindas, sudarant sąlygas standartizacijos procese atsižvelgti į mažųjų ir vidutinių įmonių, vartotojų ir darbuotojų interesus bei aplinkos klausimus.

Komisijai patikėta atsakomybė vertinti Europos darniuosius standartus. Ji taip pat turi užtikrinti, kad tie standartai derėtų su atitinkamų suderintų Sąjungos teisės aktų reikalavimais. Šios užduoties svarba buvo patvirtinta ir jos teisinės pasekmės pabrėžtos Europos Sąjungos Teisingumo Teismo praktikoje.

Daugiau informacijos

Komunikatas dėl darniųjų standartų

Pranešimas spaudai Bendroji rinka – didžiausias Europos turtas besikeičiančiame pasaulyje

Pranešimas spaudai apie J.-C. Junckerio planą praktikoje ir aukšto investicijų lygio atkūrimą Europoje

IP/18/6491

Žiniasklaidai:

Visuomenei: Europe Direct , tel. 00 800 67 89 10 11 e. paštas


Side Bar