Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

Komissio haluaa tehostaa standardointia sisämarkkinoilla

Bryssel 22. marraskuuta 2018

Komissio esittää tänään toimintasuunnitelman, jonka tavoitteena on tehostaa yhdenmukaistettujen standardien kehittämistä ja lisätä standardoinnin avoimuutta ja oikeusvarmuutta, jotta sisämarkkinat saataisiin toimimaan moitteettomasti.

Oli kyse sitten A4-paperikoosta, turvatyynyistä tai 5G-teknologiasta, standardit ovat pitkälti vapaaehtoisia ja teollisuuslähtöisiä. Ne säästävät kustannuksia, edistävät innovointia, takaavat eri laitteiden ja palvelujen yhteentoimivuuden ja auttavat yrityksiä pääsemään markkinoille. EU on yhdenmukaistanut muiden muassa kemikaaleja, rakennustuotteita, kosmetiikkaa, lelujen turvallisuutta, lääkinnällisiä laitteita ja pakkauksia koskevia standardeja. Tänään esitettyjen toimenpiteiden avulla komissio vastaa sidosryhmien vaatimuksiin ja varmistaa, että eurooppalainen standardointijärjestelmä selviää nopean teknologisen kehityksen sekä talouden uusien suuntausten ja kasvumallien tuomista haasteista. Samalla lisätään järjestelmän yhteensopivuutta kansainvälisen ja maailmanlaajuisen standardoinnin kanssa.

Sisämarkkinoista, teollisuusasioista, yrittäjyydestä ja pk-yrityksistä vastaava komissaari Elżbieta Bieńkowska totesi, että standardeja pidetään usein pelkästään teknisenä kysymyksenä, vaikka yritykset ja kuluttajat huomaavat niiden taloudellisen merkityksen ja hyödyt sisämarkkinoilla joka päivä. ”Toimiva standardointijärjestelmä auttaa Eurooppaa säilyttämään etulyöntiasemansa ja pysymään mukana muutoksissa, joita esimerkiksi esineiden internet, massadata, kehittyneet valmistusmenetelmät, robotiikka, 3D-tulostus, lohkoketjuteknologiat ja tekoäly tuovat tullessaan. Haluamme myös, että standardeilla taataan EU:n kansalaisille terveyden, turvallisuuden, kuluttajien ja ympäristön korkeatasoinen suojelu”, Bieńkowska lisäsi.

Komission tiedonannossa annetaan yleiskuva Euroopan standardointijärjestelmän toiminnasta, tarkastellaan viime vuosina käynnistettyjä aloitteita ja esitetään neljä keskeistä toimenpidettä, joiden avulla komissio aikoo välittömästi parantaa järjestelmän tehokkuutta, avoimuutta ja oikeusvarmuutta yhdenmukaistettujen standardien kehittämiseen osallistuvien toimijoiden kannalta. Nämä toimenpiteet ovat seuraavat:

  • EU:n virallisessa lehdessä toistaiseksi julkaisemattomien yhdenmukaistettujen standardien suman purkaminen mahdollisimman nopeasti

  • sisäisten päätöksentekotapojen virtaviivaistaminen, etenkin kun on kyse yhdenmukaistettuihin standardeihin viittaamisesta EU:n virallisessa lehdessä

  • käytännönläheisen ohjeasiakirjan laatiminen standardointiasetuksen täytäntöönpanosta

  • neuvonantajajärjestelmän jatkuva uudistaminen, jotta voidaan tukea yhdenmukaistettujen standardien nopeaa ja luotettavaa arviointia ja oikea-aikaista julkaisemista EU:n virallisessa lehdessä

Komissio jatkaa yhteistyötä kaikkien asianomaisten kumppaneiden kanssa sen varmistamiseksi, että eurooppalainen standardointi on jatkossakin moitteettomasti toimivien sisämarkkinoiden kulmakivi.

Toimintasuunnitelma liittyy tänään julkaistuihin tiedonantoihin sisämarkkinoista ja Euroopan investointiympäristön parantamisesta. Niissä arvioidaan sisämarkkinoiden moitteetonta toimintaa edelleen haittaavia tekijöitä sekä sisämarkkinoiden tarjoamia mahdollisuuksia.

Tausta

Kaikkialla EU:ssa voimassa olevilla eurooppalaisilla standardeilla korvataan niiden kanssa toisinaan ristiriidassa olevia kansallisia standardeja ja helpotetaan siten standardeja käyttävien yritysten pääsyä sisämarkkinoille. Standardit edistävätkin näin osaltaan sisämarkkinoiden syventämistä. Edistäessään eurooppalaisten ja kansainvälisten standardien yhteensovittamista EU myös lisää yhteisvaikutuksia ja siirtää parhaita käytäntöjä muille toimijoille globaaleissa arvoketjuissa. Tämä lisää kauppavirtoja ja parantaa eurooppalaisten yritysten mahdollisuuksia kasvattaa liiketoimintaansa.

Yhdenmukaistetulla standardilla tarkoitetaan eurooppalaista standardia, jonka tunnustettu eurooppalainen standardointiorganisaatio on laatinut Euroopan komission pyynnöstä. Tällaisista standardeista tulee osa EU:n lainsäädäntöä, ja niitä käyttävät ja sisämarkkinoilla toimivat valmistajat voivat olettaa tuotteidensa olevan unionin lainsäädännön mukaisia. Tämä puolestaan tuo niille oikeudellista varmuutta ja toisaalta antaa etenkin pk-yrityksille mahdollisuuden saattaa EU:n lainsäädännön mukaisia tuotteita markkinoille ilman lisäkustannuksia.

Eurooppalaisen standardointijärjestelmän perustana on komission ja standardointiyhteisön välinen julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus. Vuonna 2013 voimaan tulleessa standardointiasetuksessa uudistettiin tehtävien ja vastuiden jako järjestelmän toimijoiden välillä. Asetus on vankka lähtökohta myös osallisuuden edistämiselle, kun standardointiprosessissa voidaan ottaa huomioon pk-yritysten, kuluttajien ja työntekijöiden tarpeet sekä ympäristöasiat.

Yhdenmukaistettujen eurooppalaisten standardien arviointi on komission vastuulla. Lisäksi komission on varmistettava, etteivät standardit ole ristiriidassa asiaan liittyvän EU:n yhdenmukaistetun lainsäädännön vaatimusten kanssa. Tämän vastuun merkitys samoin kuin sen oikeudelliset vaikutukset on vahvistettu EU:n tuomioistuimen oikeuskäytännössä.

Lisätietoja

Tiedonanto yhdenmukaistetuista standardeista

Lehdistötiedote: Sisämarkkinat – Euroopan valttikortti muuttuvassa maailmassa

Lehdistötiedote Euroopan investointiohjelman toteutuksesta ja investointien palauttamisesta raiteilleen Euroopassa

IP/18/6491

Lisätietoa tiedotusvälineille:

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 67 89 10 11 tai sähköposti


Side Bar