Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon - Pressiteade

Komisjon astub samme ühtse turu standardimise tõhustamiseks

Brüssel, 22. november 2018

Täna tutvustab Euroopa Komisjon tegevuskava harmoneeritud standardite arendamise tõhususe, läbipaistvuse ja õiguskindluse parandamiseks täielikult toimiva ühtse turu nimel.

Suuresti vabatahtlikud ja tööstuspõhised standardid alates A4-formaadist kuni turvapatjade ja 5G-tehnoloogiani vähendavad kulusid, edendavad innovatsiooni, tagavad erinevate seadmete ja teenuste koostalitlusvõime ning aitavad ettevõtjatel turgudele siseneda. EL on ühtlustanud standardeid paljudes valdkondades, nagu kemikaalid, ehitustooted, kosmeetika, mänguasjade ohutus, meditsiiniseadmed ja pakendid. Tänaste meetmetega tuleb komisjon vastu sidusrühmade soovidele ja püüab tagada, et Euroopa standardimissüsteem vastaks kiirelt areneva tehnika nõuetele ning uutele majandussuundumustele ja kasvumudelitele, luues samal ajal sünergiat rahvusvaheliste ja üleilmsete standarditega.

Siseturu, tööstuse, ettevõtluse ja VKEde volinik Elżbieta Bieńkowska ütles:“Standardeid käsitletakse sageli tehnilise küsimusena, kuid nende suur majanduslik mõju ja eelised annavad end ühtse turu ettevõtjatele ja tarbijatele igapäevaselt tunda. Hästi toimiv standardimissüsteem aitab Euroopal säilitada oma esmategutseja eelise ning käia kaasas asjade interneti, suurandmete, kõrgtehnoloogilise tootmise, robootika, plokiaheltehnoloogia ja tehisintellekti arengu ja võimalustega. Samal ajal soovime, et meie standardid tagaksid Euroopa kodanikele kõrgetasemelise turvalisuse, tervishoiu ning tarbija- ja keskkonnakaitse.“

Teatises antakse ülevaade Euroopa standardimissüsteemi toimimisest, viimastel aastatel tehtud algatustest ja neljast põhimeetmest, mis komisjonil on kavas viivitamata võtta, et standardite parema ühtlustamisega tegelevatele isikutele oleks tagatud tõhusus, läbipaistvus ja õiguskindlus:

  • viia võimalikult kiiresti lõpule nende ühtlustatud standardite käsitlemine, mida ei ole veel Euroopa Liidu Teatajas avaldatud;

  • ühtlustada sisemised otsustusprotsessid, eelkõige otsus avaldada ühtlustatud standardite viited Euroopa Liidu Teatajas;

  • koostada juhenddokument standardimismääruse rakendamise praktiliste aspektide kohta;

  • tugevdada jätkuvalt konsultantide süsteemi, et toetada ühtlustatud standardite kiiret ja usaldusväärset hindamist ning õigeaegset avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Komisjon jätkab koostööd kõigi asjaomaste partneritega, et Euroopa standardimisprotsess oleks ka edaspidi täielikult toimiva ühtse turu nurgakivi.

Tegevuskavaga käib kaasas tänane ühtse turu teatis ning teatis Euroopa parema investeerimiskeskkonna kohta, mis annavad värske hinnangu täielikult toimiva ühtse turu tõketele ja võimalustele.

Taust

Riiklike standardite asemele, mis võivad olla omavahel vastuolus, tulevad kõikides liikmesriikides Euroopa standardid, mis lihtsustab standardite kasutajate juurdepääsu ühtsele turule. Nii aitavad standardid jätkuvalt kaasa ühtse turu süvendamisele. Soodustades Euroopa ja rahvusvaheliste standardite tihedat seotust, ekspordib Euroopa Liit ühtlasi parimaid tavasid ja võimendab üleilmsetes väärtusahelates sünergiaid. See hoogustab Euroopa ettevõtjate kaubavoogusid ja annab neile võimalusi oma tegevuse laiendamiseks.

Harmoneeritud standard on Euroopa standard, mille on Euroopa Komisjoni taotlusel välja töötanud tunnustatud Euroopa standardiorganisatsioon. Need standardid saavad osaks ELi õigusest ja kui tootjad neid kasutavad, lubavad need eeldada vastavust liidu õigusaktide nõuetele. See omakorda annab kasutajatele vajalikku õiguskindlust ja võimaldab eeskätt väikestel ja keskmise suurusega ettevõtjatel viia tooteid turule ELi õigusnormide kohaselt ilma täiendavate kulutusteta.

Euroopa standardimissüsteem põhineb avaliku ja erasektori partnerlusel komisjoni ja standardimiskogukonna vahel. 2013. aastal jõustunud standardimismäärusega kehtestati süsteemis osalejatele uus rollide ja ülesannete jaotus. Ühtlasi annab määrus tugeva raamistiku kaasavuse nõuetele, võimaldades võtta standardimisprotsessis arvesse väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate, tarbijate ja töötajate ning keskkonna huve.

Vastutus Euroopa ühtlustatud standardite hindamise eest jääb komisjonile. Lisaks peab komisjon tagama, et need standardid on kooskõlas liidu asjaomaste ühtlustatud õigusaktide nõuetega. Euroopa Liidu Kohtu praktika on kinnitanud selle vastutuse tähtsust ja rõhutanud selle õiguslikku mõju.

Lisateave

Teatis harmoneeritud standardite kohta

Pressiteade: Ühtne turg: Euroopa suurim vara muutuvas maailmas

Pressiteade: Junckeri kava elluviimine: investeeringute mahu taastamine Euroopas

IP/18/6491

Kontaktandmed ajakirjanikele:

Kontaktandmed üldsuse jaoks: Europe Direct (tel 00 800 67 89 10 11 ; e-post)


Side Bar