Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия - Съобщение за медиите

Комисията предприема действия за по-ефикасна стандартизация в рамките на единния пазар

Брюксел, 22 ноември 2018 r.

Днес Европейската комисия представя план за действие за подобряване на ефикасността, прозрачността и правната сигурност при разработването на хармонизирани стандарти за пълноценно функциониращ единен пазар.

До голяма степен доброволните и разработени по иницианива на промишлеността стандарти — от тези за хартия с размер А4 до тези за 5G технологии и за въздушни възглавници — намаляват разходите, насърчават иновациите, гарантират оперативната съвместимост между различните устройства и услуги и улесняват достъпа на дружествата до пазарите. ЕС е хармонизирал стандартите в редица области, като например химикалите, строителните продукти, козметичните продукти, безопасността на детските играчки, медицинските изделия и опаковките. С представените днес действия Комисията отговаря на исканията на заинтересованите страни и цели да гарантира, че европейската система за стандартизация отговаря на предизвикателствата на бързо развиващите се технологии, нововъзникващите икономически тенденции и модели на растеж, като същевременно насърчава взаимодействието с международните и световните стандарти.

Елжбета Бенковска, комисар по въпросите на вътрешния пазар, промишлеността, предприемачеството и МСП, заяви: „Стандартите често се възприемат като технически въпрос, но тяхното важно икономическо въздействие и ползите от тях се усещат от предприятията и потребителите в рамките на единния пазар всеки ден. Една добре функционираща система за стандартизация ще спомогне за това Европа да запази стартовото си предимство и да върви в крак с промените и възможностите в областите на интернет на нещата, големите информационни масиви, усъвършенстваните производствени технологии, роботиката, 3D печата, технологиите с блокови вериги и изкуствения интелект. В същото време ние искаме да се уверим, че нашите стандарти гарантират високо ниво на безопасност, здравеопазване, защита на потребителите и опазване на околната среда, с цел да се защитят европейските граждани.“

В съобщението се разглежда функционирането на европейската система за стандартизация, прави се преглед на инициативите, започнати през последните години, и се представят четири ключови действия, които Комисията ще предприеме незабавно с цел да подобри ефикасността, прозрачността и правната сигурност за всички участници в разработването на хармонизирани стандарти:

  • Възможно най-бързо преодоляване на изоставането във връзка с хармонизираните стандарти, които все още не са публикувани в Официален вестник на Европейския съюз,

  • Рационализиране на вътрешните процеси на вземане на решения, и по-специално на решенията за публикуване на позоваванията на хармонизираните стандарти в Официален вестник на Европейския съюз,

  • Изготвяне на документ с насоки относно практическите аспекти на прилагането на Регламента за стандартизацията,

  • Постоянно укрепване на системата от консултанти, за да се гарантира бързото и надеждно оценяване на хармонизираните стандарти и своевременното публикуване в Официален вестник.

Комисията ще продължи да работи с всички партньори в тази сфера, за да се гарантира трайният успех на европейската стандартизация като крайъгълен камък за пълноценно функциониращ единен пазар.

Планът за действие върви ръка за ръка с днешното Съобщение относно единния пазар и Съобщението относно по-добра инвестиционна среда в Европа, които представят актуална оценка на оставащите пречки и възможностите за пълноценно функциониращ единен пазар.

Контекст

Европейските стандарти заменят потенциално противоречащи си национални стандарти във всички държави — членки на Съюза, и така улесняват достъпа до единния пазар за субектите, които ги използват. По този начин стандартите допринасят за непрекъснатото задълбочаване на единния пазар. Чрез насърчаване на тясно съгласуване на европейските и международните стандарти Европейският съюз също така разпространява най-добрите практики и засилва единодействието в глобалните вериги за създаване на стойност. Вследствие на това се увеличават търговските потоци и възможностите за европейските предприятия да разширяват дейността си.

Хармонизираният стандарт е европейски стандарт, разработен от призната европейска организация по стандартизация по искане на Европейската комисия. Тези стандарти стават част от правото на ЕС и когато се използват, предоставят на производителите в рамките на единния пазар презумпция за съответствие с изискванията на законодателството на ЕС. Това от своя страна гарантира правна сигурност за ползвателите, като същевременно позволява на малките и средните предприятия в частност да пускат на пазара продукти в съответствие със законодателството на ЕС без допълнителни разходи.

Европейската система за стандартизация се основава на публично-частно партньорство между Комисията и общността по стандартизация. С Регламента за стандартизацията, който влезе в сила през 2013 г., беше въведено ново разпределение на ролите и отговорностите на участниците в системата. Освен това с него се осигурява стабилна рамка за изискванията за приобщаване, което позволява в процеса на стандартизация да се вземат предвид интересите на малките и средните предприятия, потребителите и работниците, както и интересите, свързани с опазването на околната среда.

Комисията е натоварена с отговорността за оценка на европейските хармонизирани стандарти. Тя също така ще трябва да гарантира, че тези стандарти са съвместими с изискванията на съответното хармонизирано законодателство на Съюза. В практиката на Съда на Европейския съюз бе потвърдено значението на тази отговорност и бяха подчертани нейните правни последици.

За повече информация

Съобщение относно хармонизираните стандарти

Съобщение за медиите: Единният пазар: най-ценният актив на Европа в един променящ се свят

Съобщение за медиите: Планът „Юнкер“ в действие: нов подем на инвестициите в Европа

IP/18/6491

Лица за контакти с медиите:

Въпроси на граждани: Europe Direct на телефон 00 800 67 89 10 11 или на електронния адрес на информационната служба


Side Bar