Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija - Paziņojums presei

Vienotais tirgus – Eiropas spēcīgākais trumpis mainīgā pasaulē

Briselē, 2018. gada 22. novembrī

Šodien Eiropas Komisija nāk klajā ar jaunu novērtējumu par vienotā tirgus stāvokli un aicina dalībvalstis atjaunot savu politisko apņemšanos iedzīvināt vienoto tirgu.

Pēdējo 25 gadu laikā vienotais tirgus ir padarījis Eiropu par vienu no pievilcīgākajām dzīves un darījumdarbības vietām. Tā četras nedalāmās brīvības – personu brīva pārvietošanās, preču, pakalpojumu un kapitāla brīva aprite – ir palīdzējušas uzlabot iedzīvotāju labklājību un stiprināt ES konkurētspēju. Lai pilnībā izmantotu tā potenciālu digitālajā laikmetā un nodrošinātu ilgtspējīgu ekonomikas izaugsmi, vienotajam tirgum ir jādarbojas pareizi un nemitīgi jāattīstās strauji mainīgā pasaulē. Tomēr šobrīd dziļāka integrācija prasa lielāku politisko drosmi un apņemšanos nekā pirms 25 gadiem, kā arī lielākas pūles, kas jāpieliek, lai novērstu plaisu starp retoriku un realitāti.

Komisijas priekšsēdētāja vietnieks darbvietu, izaugsmes, ieguldījumu un konkurētspējas jautājumos Jirki Katainens sacīja: “Sešus mēnešus pirms Eiropas Parlamenta vēlēšanām ir vērts iedzīvotājiem atgādināt, kā vienotais tirgus uzlabo mūsu ikdienas dzīvi un nodrošina uzņēmumiem unikālu atspēriena punktu inovācijām un darbības paplašināšanai pāri robežām. Tiem, kas vēlas sliet jaunas robežas, iesaku aplūkot plašāku ainu: pasaulē, kurā multilaterālisms tiek apstrīdēts un Eiropas konkurenti aug straujāk gan IKP, gan iedzīvotāju skaita ziņā, vienotais tirgus ir unikāls instruments, kas ļauj saglabāt un nostiprināt mūsu kontinenta pozīciju, vērtības un ietekmi pasaulē.”

Iekšējā tirgus, rūpniecības, uzņēmējdarbības un MVU komisāre Elžbeta Beņkovska piebilda: “Vienotais tirgus nozīmē brīvību, iespējas un labklājību. Tomēr, lai cilvēki varētu brīvi pārvietoties un pakalpojumu, produktu un kapitāla brīva aprite būtu nodrošināta gan fiziski, gan tiešsaistē, ikvienam Eiropas Savienībā ir jāievēro kopīgi pieņemti noteikumi. Mums jāpanāk efektīva un konsekventa noteikumu izpilde. Tieši tāpat, kā pretojamies protekcionismam ārpus ES, mums būtu jāstājas pretī sadrumstalotībai ES iekšienē. Mums nemitīgi jāstiprina vienotais tirgus, lai mūsu spēcīgāko instrumentu saglabātu nākamajām paaudzēm.”

Komisija ir izcēlusi trīs galvenās jomas, kurās jāturpina darbs, lai padziļinātu un stiprinātu vienoto tirgu.

  • Ātri pieņemt iesniegtos priekšlikumus: Komisija ir iesniegusi 67 priekšlikumus, kas ir tieši saistīti ar vienotā tirgus pareizu darbību, un par 44 no tiem vēl jāvienojas. Komisija aicina Eiropas Parlamentu un Padomi galvenos priekšlikumus šajā jomā pieņemt līdz šīs leģislatūras beigām. Tas attiecas uz relevantiem priekšlikumiem, kas izstrādāti, lai vienotajā tirgū integrētu digitalizāciju un jaunās tehnoloģijas, lai Eiropā nodrošinātu drošāku un ilgtspējīgāku energoapgādi un izveidotu kapitāla tirgu savienību (sk. faktu lapu “Iniciatīvu pārskats”).

  • Nodrošināt noteikumu īstenošanu praksē: Iedzīvotāji un uzņēmumi daudzas vienotā tirgus priekšrocības (sk. faktu lapu par vienoto tirgu) var izmantot tikai tad, ja noteikumi, par kuriem panākta kopīga vienošanās, tiek faktiski īstenoti. Komisija aicina dalībvalstis būt modrām ES noteikumu īstenošanā, piemērošanā un izpildē un atturēties no jaunu šķēršļu likšanas. Komisija, no savas puses, turpinās raudzīties, lai ES noteikumi tiktu ievēroti itin visur – no automobiļu emisijām līdz e-komercijai, no sociālajiem medijiem līdz pakalpojumu nozarei, un vēl daudzās citās jomās.

  • Turpināt vienotā tirgus pielāgošanu: Pasaulē, kurā pakāpeniski palēninās izaugsme un mainās ģeopolitiskais konteksts, Eiropas Savienībai ir jāuzņemas vadošā loma un jāparāda politiskā drosme pacelt iekšējo tirgu jaunā līmenī. Ciešākas ekonomiskās integrācijas potenciāls pakalpojumu, ražojumu, nodokļu un tīklu nozarēs ir milzīgs. Tas vairos Savienības pievilcību starptautisko tirdzniecības partneru acīs un nodrošinās tai papildu priekšrocības starptautiskā mērogā.

Šis paziņojums ir Komisijas pirmā atbilde uz Eiropadomes marta aicinājumu izklāstīt vienotā tirgus pašreizējo stāvokli un novērtēt atlikušos šķēršļus, kas kavē pilnībā funkcionējoša vienotā tirgus izveidi, un šā tirgus pavērtās iespējas. Turklāt tā aicina Eiropadomi sarīkot padziļinātas vadītāju līmeņa diskusijas par vienoto tirgu visās tā dimensijās, lai tādā ceļā noteiktu kopīgas darba prioritātes un piemērotus mehānismus, kas tik ļoti vajadzīgo jauno politisko apņemšanos iedzīvināt vienoto tirgu novestu līdz konkrētai īstenošanai visos pārvaldības līmeņos.

Komisija šodien nāk klajā arī ar rīcības plānu par standartizāciju, kurā izklāstītas četras galvenās darbības, kas jāveic, lai palielinātu sistēmas efektivitāti, pārredzamību un juridisko noteiktību.

Viens no galvenajiem mērķiem, kas izvirzīts Komisijas investīciju plānā, kurš pazīstams arī kā Junkera plāns, ir likvidēt traucēkļus, lai tādējādi veicinātu investīcijas vienotajā tirgū. Tāpēc šodien publicētais paziņojums par vienoto tirgu iet roku rokā ar paziņojumu, kurā izvērtēts, kas sasniegts ar Junkera plānu, un kurš arī publicēts šodien.

Pamatinformācija

Vienotais tirgus dod Eiropas iedzīvotājiem iespēju brīvi ceļot, mācīties, strādāt, dzīvot un iemīlēties neatkarīgi no valstu robežām. Gan iepērkoties pašu mājās, gan ārvalstīs, viņi var izvēlēties no liela produktu klāsta un gūt labumu no labākām cenām, kā arī augstiem standartiem vides, sociālajā un patērētāju aizsardzības jomā. Gan mazi, gan lieli Eiropas uzņēmumi var paplašināt savu klientu loku un vieglāk apmainīties ar ražojumiem un pakalpojumiem visā ES. Īsāk sakot, vienotais tirgus ir Eiropas spēcīgākais instruments, ar ko radīt izaugsmi un veicināt Eiropas uzņēmumu konkurētspēju globalizētajos tirgos.

Ierosinādama vienotā tirgus stratēģiju, kapitāla tirgu savienību un digitālā vienotā tirgus stratēģiju, Komisija pēdējos četros gados ir nākusi klajā ar vērienīgu un līdzsvarotu pasākumu kopumu, kura mērķis ir padziļināt vienoto tirgu un padarīt to taisnīgāku. Vairāki priekšlikumi jau ir pieņemti, taču Eiropas Parlamentam un Padomei vēl jāvienojas par 44 no 67 šajās stratēģijās iekļautajiem priekšlikumiem. Komisija ir izstrādājusi arī svarīgus un tālredzīgus priekšlikumus, kuru mērķis ir Eiropā izveidot banku savienību, kā arī stiprināt aprites ekonomikas, enerģētikas, transporta un klimata rīcībpolitikas un kuri padziļinās vienoto tirgu un sekmēs ilgtspējīgu attīstību. Lai nodrošinātu to, ka vienotais tirgus arī turpmāk ir taisnīgs, Komisija ir ierosinājusi aizsardzības pasākumus nodarbinātības, nodokļu, uzņēmējdarbības tiesību un patērētāju aizsardzības jomā.

Attiecībā uz nākamo ES ilgtermiņa budžetu 2021.–2027. gadam Komisija ir ierosinājusi jaunu, īpaši vienotajam tirgum atvēlētu programmu 4 miljardu eiro apmērā, kas iecerēta, lai iespēcinātu un aizsargātu patērētājus un ļautu daudzajiem Eiropas mazajiem un vidējiem uzņēmumiem (MVU) pilnībā izmantot labi funkcionējoša vienotā tirgus priekšrocības.

Vairāk informācijas

Faktu lapa: Vienotais tirgus – Eiropas spēcīgākais trumpis mainīgā pasaulē

Faktu lapa: Vienotā tirgus iniciatīvu pārskats

Paziņojums: Vienotais tirgus – Eiropas spēcīgākais trumpis mainīgā pasaulē

Paziņojums presei par standartizāciju

Faktu lapa: Digitālais vienotais tirgus

Kopīgs paziņojums Eiropas vienotā tirgus 25. gadadienā

IP/18/6490

Kontakti presei:

Sabiedrībai: informatīvais dienests Europe Direct tālrunis 00 800 67 89 10 11 vai e-pasts


Side Bar