Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos - pranešimas spaudai

Bendroji rinka – didžiausias Europos turtas besikeičiančiame pasaulyje

Briuselis, 2018 m. lapkričio 22 d.

Europos Komisija šiandien pristato naują padėties bendrojoje rinkoje vertinimą ir ragina valstybes nares atnaujinti savo politinį įsipareigojimą remti bendrąją rinką.

Per pastaruosius 25 metus dėl bendrosios rinkos Europa tapo viena iš patraukliausių vietų gyventi ir imtis verslo. Keturios nedalomos laisvės – žmonių, prekių, paslaugų ir kapitalo judėjimo – padėjo mūsų piliečiams klestėti ir sustiprino ES konkurencingumą. Tam, kad skaitmeniniame amžiuje ir toliau būtų galima naudotis visomis bendrosios rinkos galimybėmis, o mūsų ekonomika augtų tvariai, bendroji rinka turi veikti tinkamai ir nuolat evoliucionuoti sparčiai kintančiame pasaulyje. Vis dėlto šiandien gilesnė integracija reikalauja daugiau politinės drąsos ir ryžto nei prieš 25 metus. Reikia daugiau pastangų, kad žodiniai pareiškimai būtų iš tiesų įgyvendinami.

Už darbo vietų kūrimą, ekonomikos augimą, investicijas ir konkurencingumą atsakingas Komisijos pirmininko pavaduotojas Jyrki Katainenas sakė: „Likus šešiems mėnesiams iki europinių rinkimų verta priminti Europos gyventojams, kaip bendroji rinka kasdien prisideda prie mūsų gerovės ir sudaro mūsų įmonėms išskirtines sąlygas diegti inovacijas bei plėsti savo veiklą kitose šalyse. O tiems, kuriems kyla minčių kurti naujas kliūtis, siūlau pažvelgti plačiau – pasaulyje, kuriame kvestionuojamas daugiašališkumo principas ir kuriame Europos konkurentų BVP ir gyventojų skaičius auga greičiau, bendroji rinka yra unikalus turtas, padedantis saugoti ir skatinti mūsų žemyno poziciją, vertybes ir įtaką pasaulyje.“

Už vidaus rinką, pramonę, verslumą ir MVĮ atsakinga Komisijos narė Elżbieta Bieńkowska sakė: „Bendroji rinka – tai laisvė, galimybės ir klestėjimas. Tačiau tam, kad žmonės, paslaugos, produktai ir kapitalas galėtų judėti laisvai – fiziškai ar internetu – būtina, kad visi ES vadovautųsi bendrai sutartomis taisyklėmis. Turime veiksmingai ir nuosekliai užtikrinti, kad jų būtų laikomasi. Neturėtume pasiduoti fragmentacijos nuotaikoms ES lygiai taip pat, kaip priešinamės protekcionizmui už jos ribų. Turime nuolat remti mūsų bendrąją rinką ir išsaugoti šį turtą ateities kartoms.“

Komisija atkreipia dėmesį į tris pagrindines sritis, kuriose reikia dėti daugiau pastangų stiprinant bendrąją rinką:

  • Greitai priimti pateiktus pasiūlymus. Komisija yra pateikusi 67 pasiūlymus, tiesiogiai svarbius tinkamam bendrosios rinkos veikimui, ir dėl 44 iš jų dar nesusitarta. Komisija ragina Europos Parlamentą ir Tarybą priimti pagrindinius pateiktus pasiūlymus prieš šios Parlamento kadencijos pabaigą. Tai apima atitinkamus pasiūlymus dėl bendrajai rinkai ypač svarbaus skaitmeninimo ir naujų technologijų integravimo, siekiant Europoje užtikrinti saugesnę ir tvaresnę energetiką ir sukurti kapitalo rinkų sąjungą (žr. informacijos suvestinę apie iniciatyvų apžvalgą).

  • Užtikrinti, kad taisyklės būtų realiai taikomos. Piliečiai ir įmonės gali naudotis įvairia bendrosios rinkos teikiama nauda (žr. informacijos suvestinę apie bendrąją rinką), jei bendrai sutartos taisyklės realiai veikia. Komisija ragina valstybes nares atidžiai stebėti, kaip ES taisyklės įgyvendinamos ir taikomos, užtikrinti jų vykdymą ir nekurti naujų kliūčių. Savo ruožtu Komisija ir toliau užtikrins, kad būtų bendrai laikomasi įvairių ES taisyklių: nuo taikomų automobilių išmetamoms dujoms, elektroninei prekybai ir socialiniams tinklams iki paslaugų sektoriaus ir kt.

  • Toliau vystyti bendrąją rinką. Pasaulio ekonomikai pamažu lėtėjant ir keičiantis geopolitinėms aplinkybėms, ES turi rodyti pavyzdį ir politinę drąsą, kad bendroji rinka tobulėtų. Paslaugų, produktų, apmokestinimo ir tinklų pramonės šakų srityse dar daug nerealizuotų gilesnės ekonominės integracijos galimybių. Taip Sąjunga taptų dar patrauklesne tarptautiniams prekybos partneriams ir turėtų papildomų svertų tarptautinėje arenoje.

Šiuo komunikatu Komisija atsako į Europos Vadovų Tarybos kovo mėn. išsakytą raginimą pateikti esamos bendrosios rinkos padėties apžvalgą ir įvertinti, kokios kliūtys tebetrukdo sukurti visapusiškai veikiančią bendrąją rinką, ir kokių galimybių ji teiktų. Be to, Komisija ragina Tarybą išsamiai, vadovų lygmeniu aptarti visus bendrosios rinkos aspektus ir nustatyti bendrus veiksmų prioritetus bei reikiamas priemones, kad būtinas naujasis politinis įsipareigojimas remti bendrąją rinką būtų konkrečiai įgyvendinamas visais valdžios sektoriaus lygmenimis.

Šiandien Komisija taip pat pristato standartizavimo srities veiksmų planą, kuriame pateikiami keturi pagrindiniai veiksmai sistemos veiksmingumui, skaidrumui ir teisiniam tikrumui padidinti.

Vienas iš pagrindinių Komisijos investicijų plano, dar vadinamo J.-C. Junckerio planu, tikslų – šalinti kliūtis investicijoms bendrojoje rinkoje. Todėl šiandien skelbiamas Komunikatas dėl bendrosios rinkos yra tiesiogiai susijęs su komunikatu, kuriame vertinami J.-C. Junckerio plano įgyvendinimo rezultatai, kuris taip pat skelbiamas šiandien.

Pagrindiniai faktai

Bendroji rinka leidžia europiečiams laisvai keliauti, studijuoti, dirbti, gyventi ir įsimylėti nepaisant valstybių sienų. Europiečiai turi platų produktų pasirinkimą, nepriklausomai nuo to, ar perka savo šalyje, ar iš užsienio, be to, jie gali rinktis geresnes kainas ir yra ginami patikimų aplinkos, socialinių ir vartotojų apsaugos standartų. Europos įmonės – mažos ir didelės – gali plėsti savo klientų bazę ir lengviau keistis produktais ir paslaugomis visoje ES. Paprastai kalbant, bendroji Europos rinka yra didžiausias turtas, galintis užtikrinti ekonomikos augimą ir stiprinti Europos konkurencingumą globalizuotose rinkose.

Bendrosios rinkos strategija, Kapitalo rinkų sąjunga ir Skaitmeninės bendrosios rinkos strategija – šiuose per pastaruosius ketverius metus pateiktuose Komisijos pasiūlymuose pateikiama plataus užmojo ir subalansuotų priemonių bendrajai rinkai stiprinti ir daryti ją teisingesnę. Keli iš šių pasiūlymų jau priimti, tačiau Europos Parlamentas ir Taryba vis dar nesusitarė dėl 44 iš 67 pasiūlymų, numatytų minėtose strategijose. Komisija taip pat yra pateikusi svarbių ir perspektyvių pasiūlymų kurti Europoje bankų sąjungą, stiprinti žiedinę ekonomiką, energetikos, transporto ir klimato politikos sritis, kad taip pat stiprėtų bendroji rinka ir būtų skatinamas darnus vystymasis. Siekdama užtikrinti, kad bendroji rinka ir toliau veiktų teisingai, Komisija yra pasiūliusi apsaugos priemonių užimtumo, apmokestinimo, bendrovių teisės ir vartotojų apsaugos srityse.

Kito daugiamečio 2021–2027 m. ES biudžeto laikotarpiu Komisija pasiūlė naują vartotojams įgalinti ir jų apsaugai skirtą 4 mlrd. EUR vertės bendrosios rinkos programą, kuri leis daugeliui Europos mažų ir vidutinių įmonių (MVĮ) išnaudoti visas gerai veikiančios bendrosios rinkos galimybes.

Daugiau informacijos

Informacijos suvestinė. Bendroji rinka – didžiausias Europos turtas besikeičiančiame pasaulyje

Informacijos suvestinė. Bendrosios rinkos iniciatyvų apžvalga

Komunikatas. Bendroji rinka – didžiausias Europos turtas besikeičiančiame pasaulyje

Pranešimas spaudai apie standartizavimą

Informacijos suvestinė. Bendroji skaitmeninė rinka

Bendras pareiškimas 25-ųjų Europos bendrosios rinkos metinių proga

IP/18/6490

Žiniasklaidai:

Visuomenei: Europe Direct , tel. 00 800 67 89 10 11 e. paštas


Side Bar