Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

Sisämarkkinat – Euroopan valttikortti muuttuvassa maailmassa

Bryssel 22. marraskuuta 2018

Euroopan komissio esittää tänään uuden arvion sisämarkkinoiden tilanteesta sekä kehottaa jäsenmaita vahvistamaan poliittista sitoutumistaan sisämarkkinoihin.

Sisämarkkinoiden ansiosta Euroopasta on viimeisten 25 vuoden aikana tullut yksi parhaista paikoista elää ja harjoittaa liiketoimintaa. EU:n neljä yhteen kuuluvaa vapautta eli ihmisten, tavaroiden, palvelujen ja pääoman vapaa liikkuvuus ovat auttaneet lisäämään kansalaisten hyvinvointia ja parantaneet EU:n kilpailukykyä. On tärkeää, että sisämarkkinat toimivat moitteettomasti ja jatkavat kehittymistään, jotta voidaan hyödyntää digitaaliajan tuomat mahdollisuudet ja varmistaa kestävä talouskasvu nopeasti muuttuvassa maailmassa. Yhtenäisyyden lisääminen vaatii kuitenkin suurempaa poliittista rohkeutta ja sitoutuneisuutta kuin 25 vuotta sitten sekä enemmän vaivannäköä, jotta sanat voidaan muuttaa teoiksi.

Työllisyydestä, kasvusta, investoinneista ja kilpailukykyasioista vastaavan komission varapuheenjohtajan Jyrki Kataisen mukaan nyt kuusi kuukautta ennen EU-vaaleja on aika muistuttaa eurooppalaisia siitä, miten sisämarkkinat parantavat arkea ja antavat yrityksille poikkeuksellisen hyvät mahdollisuudet innovoida ja laajentaa toimintaansa rajojen yli. ”Uusien esteiden pystyttämistä suunnittelevien kannattaisi katsoa kokonaiskuvaa. Nykymaailmassa monenvälisyys on haasteiden edessä ja Euroopan kilpailijat kasvavat kiihtyvällä vauhdilla niin BKT:lla kuin väestömäärällä mitattuna. Sisämarkkinat ovatkin ainutlaatuinen keino säilyttää ja edistää maanosamme asemaa, arvoja ja vaikutusvaltaa maailmassa”, Katainen sanoi.

Sisämarkkinoista, teollisuusasioista, yrittäjyydestä ja pk-yrityksistä vastaava komissaari Elżbieta Bieńkowska puolestaan totesi, ettäsisämarkkinat tuovat mukanaan vapautta, vaurautta ja mahdollisuuksia. ”On kuitenkin tärkeää, että kaikki EU:ssa noudattavat yhdessä sovittuja sääntöjä, jotta ihmiset, palvelut, tavarat ja pääoma voivat liikkua vapaasti niin fyysisesti kuin verkossakin. Tarvitsemme sääntöjen tehokasta ja johdonmukaista täytäntöönpanoa. Meidän olisi torjuttava EU:n sisäistä hajautumista samoin kuin torjumme protektionismia EU:n ulkopuolella. Sisämarkkinoista on pidettävä huolta, jotta EU:n paras valttikortti säilyy tuleville sukupolville”, hän totesi.

Komissio tuo esiin kolme keskeistä aluetta, joilla lisätoimet ovat tarpeen sisämarkkinoiden syventämiseksi ja vahvistamiseksi:

  • Käsiteltävänä olevien ehdotusten nopea hyväksyminen: Komissio on tehnyt 67 ehdotusta, jotka ovat suoraan yhteydessä sisämarkkinoiden moitteettomaan toimintaan, mutta niistä 44 on vielä hyväksymättä. Komissio kehottaakin Euroopan parlamenttia ja neuvostoa hyväksymään käsiteltävänä olevat keskeiset ehdotukset tämän vaalikauden loppuun mennessä. Niiden joukossa on ehdotuksia myös digitalisaatiosta ja uuden teknologian hyödyntämisestä sisämarkkinoilla, turvallisesta ja kestävästä eurooppalaisesta energiapolitiikasta ja pääomamarkkinaunionin rakentamisesta (katso tietosivu aloitteista).

  • Sääntöjen käytännön toimivuuden varmistaminen: Yhdessä sovittujen sääntöjen on toimittava myös käytännössä, jotta kansalaiset ja yritykset voisivat hyödyntää sisämarkkinoiden monet edut (katso tietosivu sisämarkkinoista). Komissio kehottaa jäsenmaita olemaan valppaina EU:n sääntöjen täytäntöönpanossa, soveltamisessa ja valvonnassa ja varomaan uusien esteiden luomista. Komissio puolestaan jatkaa työtään sen varmistamiseksi, että EU:n sääntöjä noudatetaan oli kyse sitten autojen päästörajoituksista, sähköisestä kaupankäynnistä, sosiaalisesta mediasta, palvelualasta tai jostain muusta.

  • Sisämarkkinoiden mukauttamisen jatkaminen: Kaikkialla maailmassa kasvutahti hidastuu vähitellen ja geopoliittinen tilanne muuttuu. EU:n onkin oltava edelläkävijä ja osoitettava poliittista rohkeutta viedäkseen sisämarkkinansa uudelle tasolle. Palvelujen, tuotteiden ja verotuksen alalla sekä verkkotoimialoilla voitaisiin taloudellista yhtenäisyyttä tiivistää huomattavasti. Tämä parantaisi EU:n vetovoimaa kansainvälisten kauppakumppaneiden silmissä ja lisäisi sen vaikutusvaltaa maailmanmarkkinoilla.

Tämä tiedonanto on komission ensimmäinen vastaus EU:n neuvoston maaliskuiseen kehotukseen, jonka mukaan komission olisi laadittava sisämarkkinoiden tilannekatsaus ja arvioitava täysin toimivien sisämarkkinoiden tarjoamat mahdollisuudet ja niiden tiellä vielä olevat esteet. Tiedonannossa komissio kehottaa EU:n neuvostoa käymään johtajien tasolla perusteellisen keskustelun sisämarkkinoista kokonaisuudessaan ja määrittämään toiminnan yhteiset painopisteet ja sopivat keinot, jotta välttämätön poliittinen sitoutuminen sisämarkkinoihin saadaan toteutumaan myös käytännössä hallinnon kaikilla tasoilla.

Komissio esittää tänään myös standardointia koskevan toimintasuunnitelman, jossa esitetään neljä keskeistä toimenpidettä standardointijärjestelmän tehostamiseksi ja sen avoimuuden ja oikeusvarmuuden lisäämiseksi.

Yksi komission laatiman Euroopan investointiohjelman eli ”Junckerin suunnitelman” kolmannen pilarin tärkeimmistä tavoitteista on investointien vauhdittaminen sisämarkkinoilla poistamalla esteitä ja hidasteita. Tämänpäiväinen sisämarkkinoita koskeva tiedonanto liittyykin läheisesti Euroopan investointiohjelman saavutuksia käsittelevään tiedonantoon, joka myös julkaistiin tänään.

Tausta

Sisämarkkinoiden ansiosta eurooppalaiset voivat matkustaa vapaasti, opiskella, työskennellä ja rakastua valtioiden rajojen yli. He voivat ostaa kaikenlaisia tuotteita yhtä lailla kotimaasta kuin ulkomailta kilpailukykyisin hinnoin ja kuitenkin luottaa siihen, että ympäristönsuojelu, sosiaalinen suojelu ja kuluttajansuoja ovat korkealla tasolla. Niin pienet kuin suuretkin eurooppalaisyritykset voivat laajentaa asiakaskuntaansa ja vaihtaa tuotteita ja palveluja helpommin koko EU:n alueella. Sisämarkkinat ovatkin yksinkertaisesti Euroopan paras valtti, jolla saadaan aikaan kasvua ja edistetään eurooppalaisten yritysten kilpailukykyä globalisoituneilla markkinoilla.

Sisämarkkinastrategian, pääomamarkkinaunionin ja digitaalisten sisämarkkinoiden strategian yhteydessä komissio on pannut viimeisen neljän vuoden aikana alulle monenlaisia kunnianhimoisia toimenpiteitä, joilla on tarkoitus syventää sisämarkkinoita ja tehdä niistä oikeudenmukaisemmat. Monia ehdotuksia on jo hyväksytty, mutta Euroopan parlamentin ja neuvoston on vielä päästävä yhteisymmärrykseen 44 ehdotuksesta. Edellä mainittujen strategioiden yhteydessä tehtiin kaikkiaan 67 ehdotusta. Lisäksi komissio on tehnyt tärkeitä ja tulevaisuuteen suuntautuvia ehdotuksia esimerkiksi eurooppalaisen pankkiunionin perustamisesta sekä kiertotalous-, energia-, liikenne- ja ilmastopolitiikan vahvistamisesta. Niiden tarkoituksena on syventää sisämarkkinoita ja edistää kestävää kehitystä. Sisämarkkinoiden oikeudenmukaisuuden takaamiseksi komissio on ehdottanut työllisyyttä, verotusta, yhtiöoikeutta ja kuluttajansuojaa koskevia suojatoimia.

Komissio on ehdottanut seuraavaa pitkän aikavälin EU:n talousarviota varten (2021–2027) uutta 4 miljardin euron erityisohjelmaa, jolla parannetaan kuluttajien vaikutusmahdollisuuksia ja suojelua ja annetaan Euroopan monille pienille ja keskisuurille yrityksille mahdollisuus hyödyntää hyvin toimivia sisämarkkinoita kaikilta osin.

Lisätietoja

Tietosivu: Sisämarkkinat – Euroopan valttikortti muuttuvassa maailmassa

Tietosivu sisämarkkinoita koskevista aloitteista

Tiedonanto: Sisämarkkinat – Euroopan valttikortti muuttuvassa maailmassa

Lehdistötiedote standardoinnista

Tietosivu digitaalisista sisämarkkinoista

Yhteinen julkilausuma Euroopan unionin sisämarkkinoiden 25-vuotisjuhlavuoden johdosta

IP/18/6490

Lisätietoa tiedotusvälineille:

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 67 89 10 11 tai sähköposti


Side Bar