Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon - Pressiteade

Ühtne turg: Euroopa suurim vara muutuvas maailmas

Brüssel, 22. november 2018

Täna esitab Euroopa Komisjon värske hinnangu ühtse turu olukorra kohta ja kutsub liikmesriike uuendama oma poliitilist pühendumust ühtsele turule.

Viimase 25 aasta jooksul on ühtne turg muutnud Euroopa üheks kõige ligitõmbavamaks elu- ja äripiirkonnaks. Selle neli jagamatut vabadust – inimeste, kaupade, teenuste ja kapitali vaba liikumine – on aidanud suurendada meie kodanike jõukust ja tugevdanud ELi konkurentsivõimet. Et kasutada digiajastul ühtse turu kõiki võimalusi ja tagada meie majanduse kestlik kasv, peab ühtne turg nõuetekohaselt toimima ja kiirelt muutuvas maailmas pidevalt edasi arenema. Ent sügavam lõimumine nõuab praegu rohkem poliitilist julgust ja tahet kui 25 aasta eest ning sõnade ja tegude vahelise lõhe ületamiseks on vaja suuremaid pingutusi.

Töökohtade, majanduskasvu, investeeringute ja konkurentsivõime eest vastutav asepresident Jyrki Katainen märkis: „Nüüd, mil Euroopa Parlamendi valimisteni on jäänud kuus kuud, tasub eurooplastele meelde tuletada, kuidas ühtne turg parandab meie igapäevaelu ja toimib omamoodi hüppelauana, mille abil meie ettevõtted saavad tegelda innovatsiooniga ja laiendada oma tegevust teispoole piire. Neile aga, kelles idaneb soov ehitada uusi tõkkeid, ütleksin, et vaatame suuremat pilti: maailmas, kus multilateraalsusele on heidetud väljakutse ja kus Euroopa konkurendid kasvavad nii SKP kui ka rahvaarvu poolest kiiremini, on ühtne turg ainulaadne vara, mis võimaldab säilitada ja parandada meie maailmajao positsiooni, edendada meie väärtusi ja suurendada meie mõju maailmas.“

Siseturu, tööstuse, ettevõtluse ja VKEde volinik Elżbieta Bieńkowska lisas: „Ühtne turg tähendab vabadust, võimalusi ja õitsengut. Aga selleks, et inimesed, teenused, tooted ja kapital saaksid ringelda vabalt – nii füüsiliselt kui ka internetis –, on vaja, et ELis mängiksid kõik kokkulepitud reeglite järgi. Meil on vaja tulemuslikku ja järjekindlat õigusnormide täitmise tagamist. Ja nagu me seisame vastu protektsionismile väljaspool ELi, nii peaksime seisma vastu ka killustumisele ELi sees. Peame oma ühtset turgu lakkamatult toetama, et säilitada oma suurimat vara ka tulevaste põlvede tarvis.“

Komisjon tõstab esile kolm peamist valdkonda, kus ühtse turu süvendamiseks ja tugevdamiseks on vaja rohkem pingutada:

  • Võtta esitatud ettepanekud kiiresti vastu: komisjon on esitanud 67 ettepanekut, mis on otseselt seotud ühtse turu nõuetekohase toimimisega. Neist 44 osas tuleb veel kokkuleppele jõuda. Komisjon kutsub Euroopa Parlamenti ja nõukogu võtma olulisemad esitatud ettepanekud vastu veel enne parlamendi praeguse koosseisu ametiaja lõppu. Siia hulka kuuluvad ettepanekud digiteerimise ja uute tehnoloogiate ühtse turu keskmesse lõimimise kohta, parema energiavarustuskindluse ja kestliku energia tagamise kohta Euroopas ja kapitaliturgude liidu ülesehitamise kohta (vt teabeleht „Ülevaade algatustest“)

  • Tagada, et reeglid annaksid ka praktikas tulemusi: kodanikud ja ettevõtted saavad ühtse turu arvukatest eelistest (vt teabeleht ühtse turu kohta) osa ainult siis, kui kokkulepitud reeglid ka tegelikult kohapeal toimivad. Komisjon kutsub liikmesriike olema ELi õigusnormide rakendamisel, kohaldamisel ja täitmisel valvsad ja hoiduma uute tõkete püstitamisest. Omalt poolt tegeleb komisjon ka edaspidi ELi eeskirjade järgimise tagamisega väga mitmetes valdkondades sõidukite heitmetest e-kaubanduseni ja sotsiaalmeediast teenussektori ja palju muuni.

  • Jätkata ühtse turu kohandamist: ajal, mil majanduskasv on ülemaailmselt aeglustumas ja geopoliitilised olud muutumas, peab EL ilmutama juhivõimeid ja poliitilist julgust, et viia ühtne turg uuele tasemele. Teenuste, toodete, maksunduse ja võrgutööstuse valdkonnas on rohkesti ruumi edasiseks majanduslikuks lõimumiseks. See muudab liidu rahvusvaheliste kaubanduspartnerite silmis veelgi atraktiivsemaks ja annab talle rahvusvahelisel areenil täiendavat mõjuvõimu.

Tänase teatisega annab komisjon esimese vastuse Euroopa Ülemkogu märtsikuisele üleskutsele anda ülevaade ühtse turu seisust ja hinnata täielikult toimiva ühtse turu saavutamise teele senini jäänud takistusi ja võimalusi. Samuti kutsub ta Euroopa Ülemkogu pühendama ühe juhtide tasandil peetava süvaarutelu ühtsele turule kõikides selle aspektides, et selgitada välja ühised tegevusprioriteedid ja sobivad mehhanismid, millega viia kokku äärmiselt vajalik uus poliitiline pühendumus ühtsele turule ja konkreetsed tulemused kõikidel valitsustasanditel.

Täna esitab komisjon ka standardimise tegevuskava, milles esitatakse neli olulisemat meedet, et suurendada süsteemi tõhusust, läbipaistvust ja õiguskindlust.

Ka kitsaskohtade kõrvaldamine, et elavdada ühtsel turul investeerimist, on olnud komisjoni investeerimisplaani ehk nn Junckeri plaani üks peamisi eesmärke. Seepärast käib tänane komisjoni ühtse turu teatis käsikäes teatisega, milles antakse ülevaade seni Junckeri plaani alusel saavutatust – ka see dokument avaldati täna.

Taustteave

Ühtne turg võimaldab eurooplastel vabalt reisida ning õppida, töötada, elada ja armuda, ilma et piirid neid takistaks. Nad võivad osta väga mitmesuguseid tooteid ühtviisi nii kodumaalt kui ka välismaalt soodsama hinnaga, usaldades samas, et keskkonna-, sotsiaal- ja tarbijakaitse standardid on kõrgel tasemel. Nii väikesed kui ka suured Euroopa ettevõtted saavad hõlpsamini oma kliendibaasi laiendada ning vahetada tooteid ja teenuseid kogu ELis. Lihtsamalt öeldes on ühtne turg Euroopa parim võimalus saavutada globaliseerunud turgudel kasvu ja edendada seal Euroopa ettevõtete konkurentsivõimet.

Ühtse turu strateegia, kapitaliturgude liidu ja digitaalse ühtse turu strateegiaga on komisjon viimase nelja aasta jooksul esitanud kaugeleulatuva ja tasakaalustatud meetmestiku ühtse turu edasiseks süvendamiseks ja õiglasemaks muutmiseks. Hulk ettepanekuid on juba vastu võetud, kuid Euroopa Parlament ja nõukogu peavad veel jõudma kokkuleppele 44 osas neis strateegiates ette nähtud 67 ettepanekust. Samuti on komisjon teinud olulisi tulevikku vaatavaid ettepanekuid Euroopas pangandusliidu loomiseks, aga ka ringmajanduse, energia-, transpordi- ja kliimapoliitika tugevdamiseks, millega süvendatakse ühtset turgu ja edendatakse kestlikku arengut. Et ühtne turg jääks õiglaseks, on komisjon teinud ettepaneku kehtestada kaitsemeetmed tööhõive, maksunduse, äriühinguõiguse ja tarbijakaitse valdkonnas.

ELi järgmise pikaajalise eelarve (aastateks 2021–2027) raames on komisjon teinud ettepaneku uue, 4 miljardi euro suuruse eelarvega sihtotstarbelise ühtse turu programmi kohta, mille eesmärk on suurendada tarbijate mõjuvõimu ja neid kaitsta, samuti anda Euroopa paljudele väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele võimalus kasutada täielikult ära hästi toimivat ühtset turgu.

Lisateave

Teabeleht: ühtne turg: Euroopa suurim vara muutuvas maailmas

Teabeleht: ühtse turu algatused

Teabeleht: ühtne turg: Euroopa suurim vara muutuvas maailmas

Pressiteade standardimise kohta

Teabeleht: digitaalne ühtne turg

Ühisavaldus Euroopa ühtse turu 25. aastapäeva puhul

IP/18/6490

Kontaktandmed ajakirjanikele:

Kontaktandmed üldsuse jaoks: Europe Direct (tel 00 800 67 89 10 11 ; e-post)


Side Bar