Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise - Tisková zpráva

Jednotný trh: největší evropská deviza v měnícím se světě

Brusel 22. listopadu 2018

Evropská komise dnes představila nejnovější posouzení stavu jednotného trhu a vyzývá členské státy, aby obnovily svůj politický závazek týkající se jednotného trhu.

Během uplynulých 25 let se Evropa díky jednotnému trhu stala jedním z nejatraktivnějších míst pro život a podnikání. Jeho čtyři nedělitelné svobody – volný pohyb osob, zboží, služeb a kapitálu – pomohly zvýšit prosperitu našich občanů a posílit konkurenceschopnost EU. Jednotný trh však musí fungovat řádně a neustále se vyvíjet v rychle se měnícím světě, abychom mohli plně využít jeho potenciál v digitální éře a zajistit udržitelný růst evropského hospodářství. Hlubší integrace však dnes vyžaduje více politické odvahy než před 25 lety a větší snahu, má-li se záměr stát skutkem.

Místopředseda Komise Jyrki Katainen, který je odpovědný za pracovní místa, růst, investice a konkurenceschopnost, v této souvislosti poznamenal: „Šest měsíců před volbami do Evropského parlamentu není od věci připomenout Evropanům, že jednotný trh zlepšuje náš každodenní život a poskytuje našim podnikům jedinečnou možnost inovovat a rozšiřovat své činnosti přes hranice. Ti, kteří tíhnou k vytváření nových bariér, by měli uvažovat v širších souvislostech: v situaci, kdy multilateralismus čelí potížím a konkurenti Evropy rostou rychleji jak z hlediska HDP, tak z hlediska počtu obyvatel, je jednotný trh jedinečným nástrojem, jenž nám umožní posílit a zachovat postavení, hodnoty a vliv našeho kontinentu ve světě.“

Elżbieta Bieńkowska, komisařka pro vnitřní trh, průmysl, podnikání a malé a střední podniky, k tomu dodala: „Jednotný trh znamená svobodu, příležitosti a prosperitu. Aby se však mohli lidé, služby, produkty a kapitál volně fyzicky nebo on-line pohybovat, musíme všichni dodržovat společně dohodnutá pravidla. Potřebujeme účinné a důsledné prosazování pravidel. A stejně jako se bráníme protekcionismu mimo EU, měli bychom bránit i fragmentaci v rámci EU. Musíme náš jednotný trh neustále podporovat, abychom zachovali tuto nejlepší evropskou devizu také pro budoucí generace.“

Komise upozorňuje na tři hlavní oblasti, v nichž je třeba vyvinout další úsilí k prohloubení a posílení jednotného trhu:

  • Urychleně přijmout projednávané návrhy: Komise předložila 67 návrhů, které přímo souvisejí s řádným fungováním jednotného trhu a z nichž 44 dosud nebylo schváleno. Komise vyzývá Evropský parlament a Radu, aby do konce tohoto volebního období přijaly nejdůležitější předložené návrhy, kam patří návrhy na začlenění digitalizace a nových technologií do jednotného trhu, na zajištění bezpečnější a udržitelnější energie v Evropě a na vytvoření unie kapitálových trhů (viz informativní přehled týkající se iniciativ).

  • Zajistit, aby pravidla fungovala i v praxi: Občané a podniky mohou z mnoha výhod jednotného trhu (viz informativní přehled týkající se jednotného trhu) těžit pouze tehdy, pokud společně dohodnutá pravidla budou v praxi skutečně fungovat. Komise vyzývá členské státy, aby pravidla EU prováděly, uplatňovaly a prosazovaly pozorně a aby nevytvářely nové překážky. Komise bude nadále plnit svou úlohu a zajišťovat dodržování pravidel EU napříč různými oblastmi, ať už jde o automobilové emise nebo elektronický obchod, sociální média nebo odvětví služeb, ale i v mnoha dalších odvětvích.

  • Pokračovat v adaptaci jednotného trhu: Vzhledem k tomu, že růst na celosvětové úrovni se postupně zpomaluje a geopolitická situace se proměňuje, musí EU prokázat společný, pevný postoj a politickou odvahu a posunout jednotný trh o úroveň výše. Hospodářskou integraci v oblasti služeb, produktů, daní a síťových odvětví je stále možné dále prohlubovat, což ještě zvýší atraktivitu Unie v očích mezinárodních obchodních partnerů a poskytne EU další pákový efekt na mezinárodní scéně.

Toto sdělení je první reakcí Komise na výzvu Evropské rady z března tohoto roku ke zhodnocení aktuálního stavu jednotného trhu a vyhodnocení zbývajících překážek a nevyužitých příležitostí pro plně funkční jednotný trh. Komise tímto sdělením rovněž vyzývá Evropskou radu, aby vedoucí představitelé na svém zasedání v rámci Rady důkladně prodiskutovali všechny aspekty jednotného trhu, aby bylo možné určit společné priority pro opatření a vhodné mechanismy, které umožní sladit tolik potřebný nový politický závazek k jednotnému trhu s konkrétní realizací cílů na všech úrovních správy.

Komise dnes rovněž představila akční plán pro oblast standardizace, který obsahuje čtyři klíčová opatření ke zvýšení účinnosti, transparentnosti a právní jistoty systému.

Odstranění problematických míst, aby se tak zvýšily investice na jednotném trhu, představuje jeden z hlavních cílů investičního plánu Komise, známého také jako Junckerův plán. Proto toto sdělení o jednotném trhu souvisí s dalším dnes zveřejněným sdělením, které hodnotí, čeho již bylo v rámci Junckerova plánu dosaženo.

Souvislosti

Jednotný trh umožňuje Evropanům svobodně cestovat, studovat, pracovat, žít a třeba se také zamilovat bez ohledu na hranice svého státu. Mohou vybírat mezi větším množstvím výrobků, ať už nakupují doma nebo za hranicemi, profitují z nižších cen a z vysokých standardů v oblasti ochrany životního prostředí, sociální ochrany a ochrany spotřebitelů. Velké i malé evropské podniky mohou rozšiřovat svou zákaznickou základnu a snáze si v celé EU vyměňovat výrobky a služby. Jednoduše řečeno, jednotný trh je nejlepší devizou Evropy pro vytváření růstu a zvyšování konkurenceschopnosti evropských podniků na globalizovaných trzích.

V posledních čtyřech letech Komise předložila ambiciózní a vyvážený soubor opatření, jmenovitě strategii pro jednotný trh, unii kapitálových trhůstrategii pro jednotný digitální trh, které povedou k dalšímu prohloubení jednotného trhu a učiní jej spravedlivějším. Evropský parlament a Rada již přijaly řadu návrhů, stále však zbývá přijmout 44 z 67 návrhů, které jsou součástí zmiňovaných strategií. Komise rovněž předložila důležité výhledové návrhy na vytvoření bankovní unie, ale i na posílení politik oběhového hospodářství, energetiky, dopravy a klimatu, jež prohloubí jednotný trh a podpoří udržitelný rozvoj. Aby jednotný trh zůstal spravedlivý, navrhla Komise záruky v oblasti zaměstnanosti, daní, práva obchodních společností a ochrany spotřebitele.

V příštím dlouhodobém rozpočtu EU na období 2021–2027 Komise navrhla nový specifický program pro jednotný trh ve výši 4 miliard eur, který má posílit postavení spotřebitelů, chránit je a umožnit mnoha evropským malým a středním podnikům, aby plně využívaly dobře fungujícího jednotného trhu.

Další informace

Informativní přehled – Jednotný trh: největší evropská deviza v měnícím se světě

Informativní přehled o iniciativách týkajících se jednotného trhu

Sdělení – Jednotný trh: největší evropská deviza v měnícím se světě

Tisková zpráva o standardizaci

Informativní přehled o jednotném digitálním trhu

Společné prohlášení u příležitosti 25. výročí jednotného evropského trhu

IP/18/6490

Kontaktní osoby:

Pro veřejnost: služba Europe Direct , tel 00 800 67 89 10 11 nebo e-mail


Side Bar