Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

Junckerin investointiohjelma toimii: investoinnit saatu jälleen liikkeelle Euroopassa

Bryssel 22. marraskuuta 2018

Komissio kuvailee tänään julkaistussa tiedonannossa, kuinka Euroopan investointiohjelma, joka tunnetaan myös ”Junckerin ohjelmana”, on neljässä vuodessa auttanut saamaan investoinnit jälleen kestävälle tasolle Euroopassa.

Investointiohjelma on ylittänyt siihen kohdistuneet odotukset ja alkuperäiset tavoitteensa. Sillä on tähän mennessä saatu liikkeelle 360 miljardin euron investoinnit, joista kaksi kolmasosaa on peräisin yksityisistä lähteistä. Euroopan strategisten investointien rahaston (ESIR) tuella 850 000 pientä tai keskisuurta yritystä hyötyy paremmista rahoituksensaantimahdollisuuksista. Arvioiden mukaan ESIR-rahastosta on jo tuettu yli 750 000:tta työpaikkaa, ja vuoteen 2020 mennessä on tarkoitus luoda 1,4 miljoonaa työpaikkaa. Myönteiset vaikutukset tuntuvat miljoonissa eurooppalaisissa kotitalouksissa.

Euroopan investointiohjelma on jo kasvattanut EU:n BKT:tä 0,6 prosenttia, ja tavoitteena on 1,3 prosentin kasvu vuoteen 2020 mennessä. Kaikki jäsenvaltiot ovat hyötyneet ohjelmasta, erityisesti kriisistä eniten kärsineet. ESIR-rahaston toimintamalli on osoittautunut niin onnistuneeksi, että ohjelma on muodostumassa esikuvaksi myös muille EU:n tukemille investointijärjestelyille niin EU:n sisällä kuin sen ulkopuolella. Mallia sovelletaan uudessa InvestEU-rahastossa ja naapuruus-, kehitys- ja kansainvälisen yhteistyön välineessä, jota komissio ehdottaa EU:n seuraavassa pitkän aikavälin talousarviossa.

”Investointiohjelma on saanut aikaan suuren muutoksen”, totesi työllisyydestä, kasvusta, investoinneista ja kilpailukyvystä vastaava komission varapuheenjohtaja Jyrki Katainen. ”Tämä uusi ja ainutlaatuinen tapa houkutella yksityisiä investointeja yleishyödyllisiin tarkoituksiin on tuonut neljässä vuodessa talouteen uutta rahoitusta 360 miljardia euroa. Lisäksi olemme auttaneet innovatiivisia hankkeita käyntiin ja parantaneet investointiympäristöä Euroopassa. EU:n seuraavassa pitkän aikavälin talousarviossa haluamme jatkaa tätä kehitystä ja varmistaa, että investointiohjelman onnistuneesta mallista tulee investointituen uusi eurooppalainen normi”, Katainen sanoi.

Investointiohjelman kiistaton menestys johtuu osittain myös ohjelmaan sisältyvistä kahdesta merkittävästä uudistuksesta. Ne ovat räätälöity tuki sadoille hankkeiden toteuttajille Euroopan investointineuvontakeskuksen kautta, joka on käsitellyt jo 860 tiedustelua, ja Euroopan investointihankeportaali, jonka kautta potentiaaliset sijoittajat löytävät helposti toteutusvalmiita hankkeita.

Sekä kansallisella että EU:n tasolla on toteutettu toimia investointien tiellä olevien esteiden poistamiseksi ja Euroopan tekemiseksi yrityksille houkuttelevammaksi paikaksi harjoittaa yritystoimintaa. Investointiohjelman tavoitteen saavuttamiseksi ja eurooppalaisen investointiympäristön parantamiseksi entisestään tiedonannossa korostetaan tarvetta jatkaa seuraavien toimien pitkäjänteistä ja koordinoitua toteuttamista:

  • Sääntelyyn liittyvien pullonkaulojen poistaminen: Komissio on pyrkinyt helpottamaan rajat ylittävää toimintaa, lisäämään sääntelyn ennustettavuutta ja avaamaan ennennäkemättömiä investointimahdollisuuksia sisämarkkinastrategian, digitaalisten sisämarkkinoiden, pääomamarkkinaunionin ja energiaunionin puitteissa. Komissio arvioi tänään erillisessä tiedonannossa sisämarkkinoilla jäljellä olevia esteitä ja mahdollisuuksia ja kehottaa samalla Euroopan parlamenttia ja neuvostoa hyväksymään nopeasti näissä neljässä EU:n laajuisessa strategiassa yksilöidyt uudistukset, muun muassa pääomamarkkinaunionin vielä puuttuvat rakenneosat.
  • Yritysystävällisten rakenneuudistusten toteuttaminen: Junckerin komissio otti talouspolitiikan EU-ohjausjakson yhteydessä käyttöön uuden lähestymistavan, joka perustuu rakenneuudistusten, investointien ja vastuullisen finanssipolitiikan yhteisvaikutukseen. Tämän ansiosta kaikissa jäsenvaltioissa on edistytty erityisesti hallinnon ja liiketoimintaolosuhteiden kehittämisessä. Joissakin jäsenvaltioissa on kuitenkin edelleen vauhditettava rakenneuudistusten toteuttamista esimerkiksi oikeusjärjestelmän tehostamiseksi.

Sekä vuoden 2019 vuotuinen kasvuselvitys, joka julkaistiin eilen talouspolitiikan EU-ohjausjakson syyspaketin yhteydessä, että tänään julkaistu Eurobarometri-tutkimus tukevat sitä, että tarvitaan lisätoimia investointien esteiden poistamiseksi Euroopassa. Vuotuisessa kasvuselvityksessä korostetaan, miten tärkeää on hyödyntää kestävää talouskasvua. Sen ansiosta voidaan toteuttaa kansallisia uudistuksia, joilla parannetaan tuottavuutta, osallistavuutta ja instituutioiden laatua ja puututaan investointivajeisiin. Vain puolet Eurobarometri-kyselyyn vastanneista yrityksistä pystyi toteuttamaan haluamansa investoinnit kokonaan tai osittain. Tämä viittaa siihen, että jäljellä on sääntelyesteitä, muun muassa hallinnollisia rasitteita.

Sen vuoksi komission ehdotuksella EU:n seuraavaksi pitkän aikavälin talousarvioksi pyritäänkin vahvistamaan EU:n asemaa globaalissa taloudessa houkuttelevana investointikohteena. Uudessa InvestEU-rahastossa hyödynnetään ESIR-rahaston menestystä. Sen tavoitteena on saada aikaan 650 miljardin euron lisäinvestoinnit. Uudistusten tukiohjelmassa puolestaan annetaan jäsenvaltioille teknistä ja taloudellista tukea uudistusten toteuttamiseen. Komissio kehottaa Euroopan parlamenttia ja neuvostoa edistymään EU:n seuraavan pitkän aikavälin talousarvion ja siihen liittyvien alakohtaisten ehdotusten käsittelyssä.

Tausta

Euroopan investointiohjelma käynnistettiin marraskuussa 2014. Tavoitteena oli investointien lisääminen, jotta Euroopan talous saataisiin elpymään. Ohjelman innovatiivisella lähestymistavalla investointeihin, vähäisellä julkisten varojen käytöllä ja Euroopan investointipankkiryhmälle myönnettävällä EU:n talousarviotakuulla on saatu ja saadaan jatkossakin liikkeelle merkittäviä määriä yksityistä ja julkista rahoitusta investointeihin EU:n talouden strategisilla aloilla. Tällaisia aloja ovat infrastruktuuri ja asuminen, tutkimus ja kehitys, uudet teknologiat ja tuotantomenetelmät, koulutus ja osaaminen sekä siirtyminen vähähiiliseen talouteen.

Investointiohjelma ylitti heinäkuussa 2018 alkuperäisen investointitavoitteensa, joka oli 315 miljardia euroa. ESIR-rahaston puitteissa on nyt hyväksytty 993 toimea, joiden odotetaan saavan aikaan 360 miljardin euron investoinnit EU:n 28 jäsenvaltiossa. Tavoitteena on saavuttaa 500 miljardin euron raja vuoteen 2020 mennessä.

Lisätietoja

Tietokooste: Juckerin investointiohjelma toimii

Euroopan investointiohjelma: tärkeimmät tulokset maittain ja aloittain – marraskuu 2018

Lehdistötiedote: Sisämarkkinat – Euroopan valttikortti muuttuvassa maailmassa

Lehdistötiedote: Komissio haluaa tehostaa standardointia sisämarkkinoilla

Seuraa varapuheenjohtaja Kataista Twitterissä: @jyrkikatainen

Seuraa InvestEU-ohjelmaa Twitterissä: #InvestEU

IP/18/6484

Lisätietoa tiedotusvälineille:

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 67 89 10 11 tai sähköposti


Side Bar