Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

Kommissionen välkomnar överenskommelse om ramen för granskning av utländska investeringar

Bryssel den 20 november 2018

Idag nådde Europaparlamentet, rådet och kommissionen en politisk överenskommelse om en EU-ram för granskning av utländska direktinvesteringar.

Genom det överenskomna paketet blir EU och dess medlemsstater rustade för att skydda sina väsentliga intressen och är samtidigt en av världens mest öppna investeringsordningar.

– Europa måste alltid försvara sina strategiska intressen, och det är precis vad den nya ramen kommer att hjälpa oss med. Detta är vad jag menar när ag säger att vi inte är naiva frihandelsvänner, säger Europeiska kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker. Vi behöver noggrann granskning när utländska företag vill köpa strategiska tillgångar i Europa. Jag uppskattar att Europaparlamentets och EU:s regeringar så snabbt har nått denna överenskommelse.

– Detta är en viktig milstolpe i den process som inleddes för bara ett år sedan för att skydda kritisk teknik och infrastruktur i Europa, säger Cecilia Malmström, kommissionär med ansvar för handelsfrågor. Det visar Europas vilja att tillgodose våra medborgares starka önskemål i detta avseende. I en värld som alltmer präglas av sammankoppling och ömsesidigt beroende måste vi ha redskap för att skydda vår kollektiva säkerhet och samtidigt hålla Europa öppet för handel. Jag räknar med att Europaparlamentet och medlemsländerna snabbt kan godkänna de mekanismer för granskning av investeringar som godkändes i dag.

Öppenhet för utländska direktinvesteringar fastställs i EU-fördragen. Utländska direktinvesteringar skapar ekonomisk tillväxt, innovation och sysselsättning. Det händer dock att utländska investerare försöker ta över strategiska tillgångar som kan ge dem kontroll eller inflytande över europeiska företag där verksamheten är avgörande för säkerheten och den allmänna ordningen i EU och dess medlemsländer.

Därför omfattar den nya europeiska ramen för granskning av utländska direktinvesteringar följande huvudinslag:

- Den inrättar en mekanism för informationsutbyte och diskussion av specifika frågor mellan medlemsländerna och kommissionen.

- Den gör det möjligt för kommissionen att lämna yttranden i ärenden som rör flera medlemsländer, eller där en investering skulle kunna påverka ett projekt eller program av intresse för hela EU, till exempel Horisont 2020 eller Galileo.

- Den främjar internationellt samarbete kring granskning av investeringar, inklusive utbyte av erfarenheter, bästa praxis och information när det gäller investeringstrender.

- Den bekräftar att nationella säkerhetsintressen är medlemsländernas ansvar. Den kommer inte att påverka medlemsländernas förmåga att bibehålla befintliga mekanismer för översyn, anta nya mekanismer eller avstå från dessa (för närvarande har 14 medlemsländer sådana fungerande mekanismer).

- Medlemsländerna behåller sista ordet om huruvida en specifik insats bör tillåtas på deras territorium.

- Den tar hänsyn till behovet av att arbeta under korta och företagsvänliga tidsfrister med starka krav på sekretess.

Förslaget om att inrätta en ram för granskning av utländska direktinvesteringar i Europeiska unionen ingår i kommissionens arbete för att skapa ett Europa som skyddar sina företag, arbetstagare och medborgare.

Bakgrund och kommande åtgärder

Den 14 september 2017 föreslog kommissionen en ram för granskning av utländska direktinvesteringar som en del av handelspaketet i ordförande Jean-Claude Junckers tal om tillståndet i unionen. Kommissionen inledde trepartssamtal med Europaparlamentet och rådet den 10 juli 2018 och dagens resultat avslutar denna process. De två medlagstiftarna måste nu bekräfta denna överenskommelse och ge grönt ljus till det slutliga förslaget så att det kan träda i kraft.

Kommissionen kommer samtidigt att påbörja arbetet med en detaljerad analys av flödena av utländska direktinvesteringar till EU och har tillsammans med medlemsländerna inrättat en samordningsgrupp som ska hjälpa till med att identifiera gemensamma problem och lösningar på området utländska direktinvesteringar.

Närmare upplysningar

Kommissionens förslag till granskning av investeringar 2017

IP/18/6467

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar