Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon - Pressiteade

Komisjon väljendab heameelt välisinvesteeringute taustauuringute raamistikku käsitleva kokkuleppe üle

Brüssel, 20. november 2018

Euroopa Parlament, nõukogu ja komisjon jõudsid täna poliitilisele kokkuleppele ELi raamistikus välismaiste otseinvesteeringute taustauuringute tegemiseks.

Kokkulepitud pakett tagab ELile ja selle liikmesriikidele vahendid, millega kaitsta oma olulisi huve, jäädes samas maailma üheks avatuimaks investeerimiskeskkonnaks.

Euroopa Komisjoni president Jean-Claude Juncker ütles: „Euroopa peab alati kaitsma oma strateegilisi huve ning täpselt seda kõnealune uus raamistik aitab meil teha. Seda ma peangi silmas, kui ütlen, et me ei ole vabakaubanduse suhtes naiivsed. Meil on vaja kontrollida ostutehinguid, mida välismaised ettevõtted teevad Euroopa strateegiliste varade omandamiseks. Ma avaldan tunnustust Euroopa Parlamendile ja ELi riikide valitsustele selle eest, et kokkulepe nii kiiresti saavutati.“

Kaubandusvolinik Cecilia Malmström sõnas järgmiselt: „See on oluline verstapost protsessis, mille me algatasime alles aasta tagasi selleks, et kaitsta olulise tähtsusega tehnoloogiat ja elutähtsat taristut Euroopas. See näitab, et Euroopa on valmis kuulda võtma oma kodanike ja sidusrühmade jõulisi nõudmisi. Maailmas, mis on üha enam omavahel ühendatud ja seotud, on meil vaja vahendeid, millega kaitsta oma ühist julgeolekut, hoides samas Euroopa ettevõtlusele avatuna. Ma loodan, et Euroopa Parlament ja liikmesriigid kiidavad täna investeeringute taustauuringute mehhanismide suhtes saavutatud kokkuleppe kiiresti heaks.“

Avatus välismaistele otseinvesteeringutele on sätestatud ELi aluslepingutes. Välismaised otseinvesteeringud hoogustavad majanduskasvu, innovatsiooni ja tööhõivet. Samas võivad välisinvestorid mõnel juhul püüda omandada strateegilisi varasid, mis võimaldavad neil mõjutada selliseid Euroopa ettevõtteid, mille tegevus on ELi ja selle liikmesriikide julgeoleku ja avaliku korra seisukohast olulise tähtsusega, või omada nende ettevõtete üle kontrolli.

Välismaiste otseinvesteeringute taustauuringute uue Euroopa raamistiku põhijooned:

- raamistikuga luuakse koostöömehhanism, mis võimaldab liikmesriikidel ja komisjonil vahetada teavet ja tuua esile konkreetseid probleeme;

- komisjon saab anda oma arvamuse mitut liikmesriiki puudutavates juhtumites või juhul, kui investeering võib mõjutada kogu ELi huve teenivat projekti või programmi, nagu Horisont 2020 või Galileo;

- raamistikuga soodustatakse rahvusvahelise koostöö tegemist investeeringute taustauuringuid käsitlevate poliitikameetmete valdkonnas, sealhulgas investeeringute suundumusi puudutavate kogemuste, parimate tavade ja teabe jagamist;

- riiklikud julgeolekuhuvid jäävad liikmesriikide vastutusalasse; raamistik ei takista liikmesriikidel säilitada oma olemasolevad kontrollimehhanismid, võtta vastu uusi mehhanisme või jätta sellised riiklikud mehhanismid kehtestamata (praegu on sellised mehhanismid olemas 14 liikmesriigil);

- liikmesriikidele jääb viimane sõna selles, kas konkreetset tegevust võib nende territooriumil lubada või mitte;

- arvesse on võetud vajadust tegutseda lühikeste, ettevõtjasõbralike tähtaegade piires ja rangete konfidentsiaalsusnõuete alusel.

Ettepanek luua Euroopa Liitu tehtavate välismaiste otseinvesteeringute taustauuringute Euroopa raamistik on osa komisjoni tööst, mille eesmärk on tagada ettevõtteid, töötajaid ja kodanikke kaitsev Euroopa.

Taust ja järgmised sammud

Komisjon tegi 14. septembril 2017 Euroopa Liidu olukorda käsitlevas president Junckeri kõnes ettepaneku luua kaubanduspaketi osana välismaiste otseinvesteeringute taustauuringute raamistik. Komisjon alustas kolmepoolseid kõnelusi Euroopa Parlamendi ja nõukoguga 10. juulil 2018 ning täna saavutatud kokkulepe lõpetab selle protsessi. Liidu kaks kaasseadusandjat peavad kokkuleppe nüüd kinnitama ning andma ettepanekule lõpliku rohelise tule, et see saaks jõustuda.

Samaaegselt käesoleva ettepanekuga on komisjon samuti lõpule viimas üksikasjalikku analüüsi ELi tehtavate välismaiste otseinvesteeringute voogude kohta ning on loonud liikmesriikidega koordineerimisrühma, et aidata kindlaks teha välismaiste otseinvesteeringutega seotud ühiseid strateegilisi kitsaskohti ja võimalikke lahendusi.

Lisateave

Komisjoni 2017. aasta ettepanek investeeringute taustauuringute kohta

IP/18/6467

Kontaktandmed ajakirjanikele:

Kontaktandmed üldsuse jaoks: Europe Direct (tel 00 800 67 89 10 11 ; e-post)


Side Bar