Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

Kommissionen glæder sig over aftalen om en ramme for screening af udenlandske investeringer

Bruxelles, den 20. november 2018

Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen er i dag nået til politisk enighed om en EU-ramme for screening af udenlandske direkte investeringer.

Den vedtagne pakke vil sikre, at EU og dets medlemsstater er i stand til at beskytte deres grundlæggende interesser og samtidig forblive et af de mest åbne investeringsområder i verden.

Europa-Kommissionens formand, Jean-Claude Juncker, udtaler: "Europa skal til enhver tid være i stand til at forsvare sine strategiske interesser, og det er lige præcis det, som denne nye ramme vil give os mulighed for. Det er netop det, jeg mener, når jeg siger, at vi ikke går naivt ind for frihandel. Vi har brug for at kunne kontrollere udenlandske virksomheders køb af EU's strategiske aktiver. Jeg vil gerne rose Europa-Parlamentet og EU's regeringer for at have nået denne aftale så hurtigt."

Handelskommissær Cecilia Malmström udtaler: "Dette er en vigtig milepæl i den proces, som vi indledte for blot et år siden for at beskytte kritiske teknologier og infrastrukturer i Europa. Det viser EU's vilje til at imødekomme den stærke efterspørgsel fra borgerne og berørte parter. I en verden, hvor landene i stigende grad er indbyrdes forbundne og afhængige af hinanden, har vi brug for at kunne beskytte vores kollektive sikkerhed og samtidig sikre et Europa, der er åben for handel. Jeg sætter min lid til, at Europa-Parlamentet og medlemsstaterne hurtigt vil godkende de mekanismer til investeringsscreening, som vi er blevet enige om i dag."

Åbenheden over for udenlandske direkte investeringer er forankret i EU-traktaterne. Udenlandske direkte investeringer giver økonomisk vækst, innovation og beskæftigelse. I visse tilfælde forsøger udenlandske investorer imidlertid at erhverve strategiske aktiver, der giver dem kontrol over eller indflydelse på europæiske virksomheder, hvis aktiviteter er afgørende for sikkerheden og den offentlige orden i EU og i dets medlemsstater.

Hovedelementer i den nye europæiske ramme for screening af udenlandske direkte investeringer:

— skaber en samarbejdsmekanisme, hvor medlemsstaterne og Kommissionen kan udveksle oplysninger og gøre opmærksom på særlige problemer

— giver Kommissionen mulighed for at afgive udtalelser i sager, som berører flere medlemsstater, eller når en investering kan påvirke et projekt eller et program af interesse for hele EU, f.eks. Horisont 2020 eller Galileo

— tilskynder til internationalt samarbejde om investeringsscreeningspolitikker, herunder gennem udveksling af erfaringer, bedste praksis og oplysninger om investeringstendenser

— bekræfter, at de nationale sikkerhedsinteresser forbliver medlemsstaternes ansvar; det vil ikke påvirke medlemsstaternes evne til at opretholde eksisterende, vedtage nye eller fortsætte uden kontrolmekanismer (p.t. har 14 medlemsstater sådanne mekanismer)

— medlemsstaterne vil stadig have det sidste ord med hensyn til, hvorvidt en bestemt transaktion bør tillades eller ej på deres område

— tager hensyn til behovet for at operere under korte erhvervsvenlige tidsfrister og strenge fortrolighedskrav.

Forslaget om at oprette en europæisk ramme for screening af udenlandske direkte investeringer i Den Europæiske Union er en del af Kommissionens indsats for at skabe et Europa, der beskytter sine virksomheder, arbejdstagere og borgere.

Baggrund og næste skridt

Som en del af handelspakken i kommissionsformand Jean-Claude Junckers tale om Unionens tilstand fremlagde Kommissionen den 14. september 2017 et forslag til en ramme for screening af udenlandske direkte investeringer. Den indledte trepartsforhandlinger med Europa-Parlamentet og Rådet den 10. juli 2018, og dagens resultat afslutter denne proces. De to lovgivere skal nu bekræfte denne enighed og give deres endelige godkendelse af forslaget, således at det kan træde i kraft.

Sideløbende med dette forslag er Kommissionen ved at lægge sidste hånd på en detaljeret analyse af de udenlandske direkte investeringsstrømme til EU, og den har sammen med medlemsstaterne nedsat en koordinationsgruppe, som skal hjælpe med at identificere fælles strategiske problemer og løsninger i forbindelse med udenlandske direkte investeringer.

Yderligere oplysninger

Kommissionens forslag fra 2017 om investeringsscreening

IP/18/6467

Pressehenvendelser:

Borgerhenvendelser: Europe Direct på tlf. 00 800 67 89 10 11 eller pr. mail


Side Bar