Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

Säkerhetsunionen: Schengens informationssystem förstärks

Bryssel den 19 november 2018

Rådet har i dag antagit EU-kommissionens förslag om att stärka Schengens informationssystem (SIS), EU:s mest använda system för informationsutbyte om migration, säkerhet och gränsförvaltning.

Detta är en av de politiska prioriteringarna för 2018–2019 och en förutsättning för att EU:s informationssystem i framtiden ska vara tekniskt kompatibla. Det förstärkta SIS kommer att hjälpa gränskontrolltjänstemän och poliser att leta rätt på farliga brottslingar och terrorister.

– Schengens informationssystem är själva stommen i Schengenområdet, säger kommissionären med ansvar för migration, inrikes frågor och medborgarskap, Dimitris Avramopoulos, som välkomnar antagandet. Systemet tryggar den fria rörligheten för personer, men skyddar också invånarna från sådana som vill missbruka den friheten. SIS är tillgängligt dygnet runt, och när det väl blir tekniskt kompatibelt med våra andra system för migration och säkerhet kommer det att hjälpa gränskontrolltjänstemän och poliser att identifiera farliga brottslingar och terrorister bättre och hindra dem från att resa in på Schengenområdet. I dag tar vi ytterligare ett steg för att förverkliga våra invånares grundläggande rättighet att känna sig säkra där de bor, arbetar och reser, i ett EU som skyddar.

– SIS fungerar som ett nav för informationsutbytet i Europa, oavsett om det rör sig om att förhindra terrorattacker eller hitta försvunna barn, säger Julian King, kommissionär med ansvar för säkerhetsunionen. Systemet har bidragit till att över 200 000 brottslingar påträffats och över 50 000 personer gripits, vilket visar på dess betydelse för det gränsöverskridande samarbetet kring säkerhet. Jag välkomnar dagens antagande av ett stärkt mandat att göra SIS ännu effektivare. Detta är viktigt framför allt med tanke på dess väsentliga roll i vårt arbete för att skapa verklig interoperabilitet mellan alla våra informationssystem.

Det stärkta SIS kommer att innehålla bland annat följande uppgraderingar:

 • Nya registreringar om brottslingar och beslut om återvändande: De överenskomna ändringarna kommer att göra det möjligt att föra in SIS-registreringar om okända personer som är efterlysta i samband med ett brott. Dessutom införs en ny registreringskategori för ”beslut om återvändande” för att förbättra verkställigheten av beslut om återvändande som utfärdats till tredjelandsmedborgare som vistas olagligt i EU-länderna.
 • Större vaksamhet för terroristbrott: De nationella myndigheterna blir skyldiga att skapa en SIS-registrering i fall som rör terroristbrott och en ny ”undersökningskontroll” införs för att samla in viktig information.
 • Starkare bestämmelser om försvunna barn och skyddsbehövande: De nationella myndigheterna kommer att kunna utfärda registreringar i förebyggande syfte för personer som är i behov av skydd, utöver befintliga registreringar om försvunna personer.
 • Verkställighet av inreseförbud: Det blir nu obligatoriskt att i SIS föra in alla inreseförbud som utfärdas till tredjelandsmedborgare, vilket gör det möjligt att verkställa dem i hela Schengenområdet.
 • Strängare dataskyddsregler: De överenskomna ändringarna kommer att stärka skyddet av personuppgifter, genom att anpassa det till den till nya allmänna dataskyddsförordningen och polisdirektivet om dataskydd.
 • Förbättrad interoperabilitet: Det förstärkta SIS kommer att leda till att fingeravtryck, handavtryck och ansiktsbilder används effektivare för att identifiera misstänkta personer. Uppgraderingarna inriktas även på att säkerställa full interoperabilitet mellan SIS och andra EU-system för migration, gränsförvaltning och säkerhet.
 • Utökad åtkomst för EU:s byråer: Europol kommer nu att ha åtkomst till alla registreringskategorier i SIS medan Europeiska gräns- och kustbevakningsbyråns operativa team får tillgång till SIS för att kunna utföra sina uppgifter vid mottagningscentrumen och de yttre gränserna.

Vad händer nu?

Efter att rådet i dag antog de tre förordningarna om stärkt användning av Schengens informationssystem för polissamarbete, in- och utresekontroller och återvändande, kommer Europaparlamentets talman och det österrikiska ordförandeskapet i rådet att behöva underteckna texterna.

Texterna offentliggörs därefter i Europeiska unionens officiella tidning och träder i kraft tjugo dagar senare. De nya funktionerna i SIS kommer att tas i bruk gradvis, men systemet ska vara i full drift i medlemsländerna tre år efter det att förordningarna träder i kraft (dvs. 2021). Eu-LISA, den byrå som har ansvar för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området frihet, säkerhet och rättvisa, kommer att ansvara för den tekniska uppgraderingen av SIS.

Bakgrund

Kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker betonade i sitt tal om tillståndet i unionen 2016 vikten av att komma till rätta med de nuvarande bristerna när det gäller datahantering och vikten av att förbättra interoperabiliteten mellan befintliga informationssystem. I april 2016 lade kommissionen fram ett meddelande om starkare och smartare informationssystem för gränser och säkerhet. Meddelandet var inledningen på en diskussion om hur man kan få EU:s informationssystem att fungera bättre för att förbättra gränsförvaltningen och den inre säkerheten.

Förstärkningen av Schengens informationssystem (SIS) är en av grundvalarna för detta arbete. Vid en övergripande utvärdering av SIS under 2016 upptäcktes vissa områden där det gick att göra operativa och tekniska förbättringar. De lagstiftningsförslag som kommissionen lade fram i december 2016 byggde på rekommendationerna i rapporten från utvärderingen, liksom det åtagande som ordförande Jean-Claude Juncker gjorde i sitt tal om tillståndet i unionen 2016.

Schengens informationssystem (SIS) är ett storskaligt, centraliserat informationssystem som används för kontrollerna vid Schengenområdets yttre gränser. Det främjar samarbetet på det rättsliga och rättsvårdande området i 30 länder i Europa. Systemet innehåller för närvarande över 80 miljoner uppgiftsposter, och 2017 gjordes över 5,2 miljarder sökningar.

Mellan april 2013, då systemet togs i drift, och slutet av 2017 hade 800 000 träffar uppnåtts (i genomsnitt över 450 träffar per dag). En träff fås när en gränskontrolltjänstemän eller polis gör en sökning med uppgifter om en person eller ett föremål och dessa stämmer överens med uppgifter i databasen. Detta har medfört följande:

 • Över 200 000 grova brottslingar och andra personer som utgör ett hot mot nationell säkerhet har påträffats vid resor.
 • Nästan 50 000 personer har gripits för brott som har begåtts i en annan medlemsstat.
 • Över 165 000 fingeravtryck hade förts in i automatiska fingeravtrycksidentifieringssystemet (Afis) i slutet av oktober, med upp till 1 000 sökningar i Afis varje dag.
 • Över 180 000 personer har spårats upp för att hjälpa till med ett straffrättsligt förfarande.
 • Nästan 200 000 fall rörande stulna motorfordon, missbruk av identitet eller resehandlingar, stulna skjutvapen, stulna registreringsskyltar och annan försvunnen eller stulen egendom har lösts.
 • Över 28 000 försvunna personer som har påträffats när de passerat en gräns till ett annat medlemsland har återvänt hem välbehållna.
 • Nästan 150 000 personer har nekats inresa eller vistelse i Schengenområdet.

Läs mer

Uttalande – Säkerhetsunionen: Kommissionen välkomnar överenskommelse om att stärka Schengens informationssystem

Pressmeddelande – Säkerhetsunionen: Kommissionen föreslår en förstärkning av Schengens informationssystem för att bättre kunna bekämpa terrorism och gränsöverskridande brottslighet

Faktablad – Schengens informationssystem

IP/18/6450

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar