Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia - Tlačová správa

Brexit: Európska komisia zintenzívňuje činnosť pri zaisťovaní pripravenosti a načrtáva krízový akčný plán pre prípad scenára bez dohody so Spojeným kráľovstvom

Strasburg 13. november 2018

Európska komisia dnes uverejnila podrobné informácie o svojej činnosti pri zaisťovaní pripravenosti a pohotovosti pre prípad, že sa v rámci rokovaní so Spojeným kráľovstvom podľa článku 50 naplní scenár bez dohody.

  1. Komisia uverejnila oznámenie načrtávajúce obmedzený počet krízových opatrení v prioritných oblastiach, ktoré by sa mohli implementovať, ak nedôjde k dohode so Spojeným kráľovstvom. Toto oznámenie nadväzuje na prvé oznámenie o pripravenosti z 19. júla 2018.
  2. Kolégium komisárov ďalej prijalo dva legislatívne návrhy na zmenu existujúcich právnych predpisov EÚ v oblasti víz a energetickej efektívnosti, ktoré zohľadňujú vystúpenie Spojeného kráľovstva. Tieto cielené legislatívne úpravy sú nevyhnutné bez ohľadu na výsledok rokovaní o vystúpení.
  3. Uverejnený bol tiež oznam obsahujúci podrobné informácie o tom, čo sa po 29. marci 2019 zmení pre osoby cestujúce medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom, ako aj pre podniky poskytujúce služby súvisiace s takýmto cestovaním, ak nedôjde k dohode. Uvádzajú sa v ňom informácie o takých otázkach, ako sú hraničné a colné kontroly, vodičské preukazy a preukazy domácich zvierat.

Aj keď Európska komisia neúnavne pracuje na dosiahnutí dohody a pri rokovaniach stavia na prvé miesto občanov, vystúpenie Spojeného kráľovstva nevyhnutne povedie k narušeniam, napríklad v obchodných dodávateľských reťazcoch, či už k dohode dôjde alebo nie. Krízové opatrenia nedokážu zabrániť všetkým účinkom takýchto narušení. Ak dôjde k scenáru bez dohody, narušenia budú ešte závažnejšie a rýchlosť príprav by sa mala podstatne zvýšiť. Výnimočne môžu byť v úzko vymedzených oblastiach potrebné krízové opatrenia na ochranu záujmov a integrity EÚ.

Oznámenie: krízový akčný plán

Dnešné oznámenie poskytuje podrobnosti o krízových opatreniach, ktoré by sa mohli prijať, ak by sa zdalo pravdepodobné, že vystúpenie Spojeného kráľovstva z EÚ bude neriadené. Komisia určila prioritné oblasti, v ktorých by takéto opatrenia mohli byť nevyhnutné, keďže scenár bez dohody by mal zásadný vplyv na občanov a podniky: ide o otázky spojené s pobytom a vízami, finančné služby, leteckú dopravu, colníctvo, sanitárne/fytosanitárne predpisy, prenos osobných údajov a politiku v oblasti klímy. Všetky krízové opatrenia by boli prijaté len v obmedzených oblastiach, kde je to nevyhnutné na ochranu životne dôležitých záujmov EÚ a kde v súčasnosti nie je možné prijať opatrenia na zaistenie pripravenosti. Išlo by o dočasné opatrenia s obmedzenou pôsobnosťou jednostranne prijaté EÚ, ktoré musia byť v súlade s právom EÚ. Dnešné oznámenie zároveň vytyčuje podrobné legislatívne kroky, ktoré by sa mali uskutočniť, ak by sa potvrdila nevyhnutnosť krízových opatrení.

Ako naznačilo prvé oznámenie Komisie z 19. júla 2018, iba malú časť príprav môžu realizovať inštitúcie EÚ. Prípravy na vystúpenie Spojeného kráľovstva predstavujú spoločné úsilie na úrovni EÚ, na vnútroštátnej, regionálnej a miestnej úrovni, ako aj zo strany hospodárskych subjektov. I keď sú vnútroštátne opatrenia v členských štátoch ústredným prvkom krízového plánovania, Komisia je pripravená zintenzívniť koordináciu činnosti členských štátov, aby sa zaistilo, že EÚ bude aj naďalej jednotná a všetky opatrenia v jej rámci sa budú uplatňovať systematicky a súvisle. Komisia bude osobitne podporovať Írsko, aby sa našlo riešenie špecifických problémov, ktoré sa týkajú írskych podnikov.

Legislatívne návrhy (energetická efektívnosť a vízové povinnosti)

Kolégium komisárov dnes prijalo dva legislatívne návrhy:

Energetická efektívnosť: Komisia dnes navrhla technické úpravy právnych predpisov EÚ v oblasti energetiky (smernica o energetickej efektívnosti), ktoré zohľadňujú vystúpenie Spojeného kráľovstva. Ciele energetickej efektívnosti EÚ vychádzajú z údajov o spotrebe energie v EÚ28. Keďže Spojené kráľovstvo z EÚ odchádza, je nevyhnutné prispôsobiť údaje o spotrebe, aby sa týkali iba 27 členských štátov EÚ. Toto však nebude mať nijaký vplyv na politickú dohodu o cieľoch energetickej efektívnosti EÚ z júna 2018. EÚ je naďalej odhodlaná splniť svoj cieľ v oblasti energetickej efektívnosti do roku 2030 aspoň na úrovni 32,5 %.

Víza: Komisia dnes navrhla zmenu nariadenia o vízach. Táto zmena by znamenala, že keď sa v Spojenom kráľovstve prestane uplatňovať právo EÚ, či už 30. marca 2019, ak nedôjde k dohode, alebo po skočení prechodného obdobia, ak dôjde k riadenému vystúpeniu, štátni príslušníci Spojeného kráľovstva by boli v prípade krátkodobého pobytu v EÚ oslobodení od vízových povinností. Plne to však závisí od toho, či aj Spojené kráľovstvo recipročne a nediskriminačne umožní občanom Únie bezvízové cestovanie do Spojeného kráľovstva. Takýto postup je v súlade so záväzkom Komisie stavať v rokovaniach so Spojeným kráľovstvom na prvé miesto občanov.

V priebehu minulého roka Komisia preskúmala celé acquis Únie (súbor všetkých právnych predpisov EÚ), aby zistila, či si vystúpenie Spojeného kráľovstva vyžiada nejaké zmeny. Na tento účel Komisia prijala (a podľa potreby bude ďalej prijímať) osobitné cielené legislatívne návrhy, aby pravidlá EÚ po odchode Spojeného kráľovstva ďalej hladko fungovali aj v Únii 27 štátov. Dnešné dva návrhy sú súčasťou uvedených aktivít. Úplný zoznam týchto legislatívnych návrhov je pripojený k dnešnému oznámeniu.

Navrhované opatrenia sú špecifické, obmedzené a ich cieľom je zabrániť negatívnemu vplyvu neriadeného vystúpenia alebo umožniť nevyhnutné úpravy právnych predpisov.

Oznam o cestovaní medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom po 29. marci 2019

Dnešný oznam uvádza niekoľko oblastí, v ktorých bude mať vystúpenie Spojeného kráľovstva z EÚ zásadný vplyv na jednoduchosť cestovania medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom po brexite. V prípade scenára bez dohody právo EÚ prestane pre Spojené kráľovstvo platiť 29. marca 2019 o polnoci – vtedy vznikne potreba určitých vstupných a výstupných kontrol na vonkajších hraniciach EÚ. Tovar vstupujúci do EÚ zo Spojeného kráľovstva, najmä tovar živočíšneho pôvodu, môže takisto podliehať colným kontrolám a iným súvisiacim prehliadkam a obmedzeniam. Aj niektoré povolenia a osvedčenia, napríklad vodičské preukazy alebo preukazy domácich zvierat, môžu stratiť platnosť.

Semináre o pripravenosti

V priebehu minulého roka Komisia zorganizovala technické diskusie s členskými štátmi EÚ27 o všeobecných otázkach pripravenosti, ako aj o konkrétnych odvetvových, právnych a administratívnych krokoch. Komisia v nadchádzajúcich týždňoch zintenzívni úsilie v oblasti koordinácie a podpory a zorganizuje sériu intenzívnych seminárov o pripravenosti, ktoré sa budú týkať rozličných otázok vrátane finančných služieb, leteckej dopravy, koordinácie sociálneho zabezpečenia, sanitárnych a fytosanitárnych požiadaviek.

Súvislosti

Spojené kráľovstvo 29. marca 2017 oznámilo Európskej rade svoj úmysel vystúpiť z Európskej únie. Pokiaľ sa v ratifikovanej dohode o vystúpení nestanoví iný dátum alebo Európska rada v súlade s článkom 50 ods. 3 Zmluvy o Európskej únii a po dohode so Spojeným kráľovstvom jednomyseľne nerozhodne, že uplatňovanie zmlúv sa skončí k neskoršiemu dátumu, všetky primárne a sekundárne právne predpisy Únie prestanú pre Spojené kráľovstvo platiť od 30. marca 2019, 00:00 h (SEČ) („dátum vystúpenia“). Spojené kráľovstvo sa následne stane treťou krajinou.

Zainteresované strany, ako aj orgány členských štátov a orgány EÚ sa preto musia pripraviť na dva možné hlavné scenáre:

  • Ak sa dohoda o vystúpení ratifikuje pred 30. marcom 2019, právo EÚ prestane pre Spojené kráľovstvo a v Spojenom kráľovstve platiť 1. januára 2021, t. j. po uplynutí 21-mesačného prechodného obdobia.
  • Ak sa dohoda o vystúpení neratifikuje pred 30. marcom 2019, nebude žiadne prechodné obdobie a právo EÚ prestane pre Spojené kráľovstvo a v Spojenom kráľovstve platiť od 30. marca 2019. Táto situácia sa označuje aj ako scenár bez dohody („no deal“) alebo scenár neriadeného odchodu.

V priebehu minulého roka Komisia uverejnila 78 oznamov o pripravenosti podľa jednotlivých sektorov, aby informovala verejnosť o dôsledkoch vystúpenia Spojeného kráľovstva v prípade, že nedôjde k uzavretiu dohody o vystúpení. Takmer všetky sú dostupné vo všetkých úradných jazykoch EÚ. Komisia tiež prijala osem legislatívnych návrhov v oblasti pripravenosti týkajúcich sa opatrení, ktoré sa musia prijať, či už vystúpenie Spojeného kráľovstva z EÚ bude riadené alebo nie. Do 30. marca 2019 napríklad opustia Spojené kráľovstvo dve agentúry so sídlom v Londýne (Európska agentúra pre lieky a Európsky orgán pre bankovníctvo), ako aj ďalšie subjekty so sídlom v Spojenom kráľovstve (napríklad Stredisko na monitorovanie bezpečnosti systému Galileo), a zároveň sa celý rad úloh, ktoré vykonávajú orgány Spojeného kráľovstva, bude musieť prerozdeliť medzi členské štáty mimo Spojeného kráľovstva.

Činnosť Komisie pri zaisťovaní pripravenosti koordinuje Generálny sekretariát Komisie.

Ďalšie informácie:

Text oznámenia

Oznam o cestovaní medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom

Legislatívny návrh: Energetická efektívnosť

Legislatívny návrh: Vízové povinnosti

Informačný prehľad: „Sedem vecí, ktoré by ste mali vedieť, keď budete po brexite cestovať medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom“ (v prílohe)

Prvé oznámenie o pripravenosti, júl 2018

Zoznam otvorených legislatívnych iniciatív týkajúcich sa „pripravenosti“

Webové stránky Európskej komisie o pripravenosti na brexit (vrátane „oznamov o pripravenosti na brexit“)

Európska rada (článok 50) – Závery z 29. júna 2018

Usmernenia Európskej rady (článok 50) týkajúce sa rámca budúcich vzťahov medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom (z 23. marca 2018)

 

IP/18/6403


Side Bar