Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană - Comunicat de presă

Brexit: Comisia Europeană intensifică activitatea de pregătire și prezintă planul de măsuri de urgență în cazul în care nu se încheie un acord cu Regatul Unit

Strasbourg, 13 noiembrie 2018

Comisia Europeană a publicat astăzi informații detaliate cu privire la activitățile pe care le desfășoară pentru pregătirea Brexitului și la măsurile de urgență în cazul unui scenariu în care nu se finalizează negocierile cu Regatul Unit, întemeiate pe articolul 50.

  1. În primul rând, Comisia a publicat o Comunicare în care se prezintă un număr limitat de acțiuni de urgență în domenii prioritare, care ar putea fi puse în aplicare în cazul în care nu se ajunge la un acord cu Regatul Unit. Această comunicare vine în completarea unei prime Comunicări, publicate la 19 iulie 2018, privind pregătirea pentru Brexit.
  2. În al doilea rând, Colegiul comisarilor a adoptat două propuneri legislative de modificare a legislației UE în vigoare în domeniul vizelor și al eficienței energetice, pentru a ține seama de retragerea Regatului Unit. Aceste adaptări legislative specifice sunt necesare, indiferent de rezultatul negocierilor de retragere.
  3. În al treilea rând, s-a publicat o comunicare în care se oferă informații cuprinzătoare referitoare la modificările care vor apărea – în eventualitatea în care nu se încheie un acord – în ceea ce privește persoanele care călătoresc între UE și Regatul Unit și viceversa, după 29 martie 2019, sau în ceea ce privește întreprinderile care furnizează servicii legate de astfel de deplasări. Comunicarea include, printre altele, informații privind verificările la frontiere și controalele vamale, permisele de conducere și pașapoartele animalelor de companie.

Cu toate că UE depune eforturi susținute pentru a se ajunge la un acord, punând în continuare cetățenii pe primul loc în cadrul negocierilor, retragerea Regatului Unit din UE va genera fără îndoială perturbări – de exemplu, în lanțurile de aprovizionare ale întreprinderilor –, indiferent dacă se ajunge sau nu la un acord. Măsurile de urgență nu pot compensa toate efectele acestei perturbări. În cazul în care nu se încheie un acord, aceste perturbări vor fi și mai pregnante, iar ritmul pregătirilor va trebui să crească în mod semnificativ. Pot fi necesare, în mod excepțional, măsuri de urgență în domenii strict definite, pentru a se proteja interesele și integritatea UE.

Comunicare: Un plan de măsuri de urgență

Comunicarea de astăzi oferă detalii cu privire la tipurile de măsuri de urgență care ar putea fi luate, în cazul în care probabilitatea ca Regatul Unit să părăsească UE în mod dezordonat devine o realitate. Comisia a identificat domenii prioritare în care ar putea fi necesare astfel de măsuri, având în vedere impactul semnificativ pe care neîncheierea unui acord l-ar avea asupra cetățenilor și a întreprinderilor: aspecte legate de reședință și vize, servicii financiare, transport aerian, vamă, norme sanitare/fitosanitare, transferul de date cu caracter personal și politica privind schimbările climatice. Măsurile de urgență ar urma să fie luate doar într-un număr restrâns de domenii, în care acestea sunt necesare pentru protejarea intereselor vitale ale UE și în cazul în care măsurile de pregătire nu sunt posibile în prezent. Aceste măsuri ar avea un caracter temporar, limitat ca domeniu de aplicare, și ar fi adoptate unilateral de UE, cu obligația ca acestea să rămână compatibile cu legislația UE. Comunicarea de astăzi stabilește, de asemenea, măsurile legislative detaliate care ar trebui adoptate în cazul în care se consideră că sunt necesare astfel de măsuri de urgență.

Astfel cum a subliniat Comisia în prima sa Comunicare din 19 iulie 2018, instituțiile UE pot realiza doar o mică parte din acțiunile de pregătire. Pregătirea pentru retragerea Regatului Unit este un efort comun la nivelul UE, la nivel național, regional și local, precum și la nivelul operatorilor economici. Măsurile naționale adoptate de statele membre reprezintă un element central în planul de măsuri de urgență; cu toate acestea, Comisia este pregătită să intensifice coordonarea activității statelor membre pentru a se asigura că UE rămâne unită și că toate măsurile sunt aplicate în mod consecvent și coerent în cadrul UE. În special, Comisia va sprijini Irlanda în identificarea unor soluții care să abordeze provocările specifice cu care se confruntă întreprinderile irlandeze.

Propuneri legislative (eficiență energetică și cerințe în materie de vize)

Astăzi, Colegiul comisarilor a adoptat două propuneri legislative:

- Eficiența energetică: Comisia a propus astăzi adaptarea tehnică a legislației UE în domeniul energiei (Directiva privind eficiența energetică), pentru a ține seama de retragerea Regatului Unit. Obiectivele UE privind eficiența energetică se bazează pe cifrele privind consumul de energie al UE-28. Având în vedere retragerea din UE a Regatului Unit, este necesar ca aceste cifre privind consumul să fie adaptate pentru a reflecta situația din UE cu 27 de state membre. Acest lucru nu afectează în niciun fel acordul politic din iunie 2018 privind obiectivele UE în materie de eficiență energetică. UE își menține angajamentul față de obiectivul de eficiență energetică pentru 2030, de cel puțin 32,5 %.

- Vize: Comisia a propus astăzi modificarea Regulamentului privind vizele. Acest lucru ar însemna că, atunci când legislația UE nu se va mai aplica în Regatul Unit, la 30 martie 2019, în cazul în care nu se încheie un acord sau la sfârșitul perioadei de tranziție în cazul unei retrageri ordonate, resortisanții Regatului Unit ar fi exonerați de obligația de a deține viză pentru șederile de scurtă durată în UE. Această măsură este condiționată în totalitate de acordarea, în mod reciproc și nediscriminatoriu, de către Regatul Unit, a unui regim de călătorii fără viză pentru cetățenii UE care călătoresc în Regatul Unit. Această măsură este conformă cu angajamentul Comisiei de a pune cetățenii pe primul plan în negocierile cu Regatul Unit.

În ultimul an, Comisia a analizat întregul acquis al Uniunii (corpusul legislativ al UE) pentru a verifica dacă sunt necesare eventuale modificări, având în vedere retragerea Regatului Unit. În acest scop, Comisia a adoptat (și va adopta ori de câte ori va fi necesar) propuneri legislative specifice și direcționate, menite să asigure că normele UE continuă să funcționeze fără probleme într-o Uniune cu 27 de state membre, după retragerea Regatului Unit. Cele două propuneri de astăzi fac parte din acest efort. La comunicarea de astăzi a fost anexată o listă completă a acestor propuneri legislative.

Măsurile propuse sunt specifice, limitate și direcționate, vizând remedierea impactului negativ al unei retrageri dezordonate sau facilitarea adaptării necesare a legislației.

Comunicare privind călătoriile între UE și Regatul Unit după 29 martie 2019

Comunicarea de astăzi prezintă mai multe domenii în care retragerea Regatului Unit din UE va avea un impact semnificativ asupra facilitării călătoriilor între UE și Regatul Unit după Brexit. În cazul scenariului în cadrul căruia nu se ajunge la un acord, legislația UE va înceta să se aplice Regatului Unit la 29 martie 2019, ora 24:00; prin urmare, vor fi necesare verificări ale intrărilor și ieșirilor la frontierele externe ale UE. Mărfurile care intră în UE din Regatul Unit – în special cele de origine animală ­ pot fi, de asemenea, supuse controalelor vamale și altor verificări, controale și restricții conexe. De asemenea, este posibil ca unele licențe și certificate, de exemplu licențele de conducător auto sau pașapoartele animalelor de companie, să nu mai fie valabile.

Seminarii de pregătire

În cursul anului trecut, Comisia a purtat discuții tehnice cu statele membre ale UE-27, atât în ceea ce privește aspectele generale legate de gradul de pregătire, cât și măsurile specifice de pregătire sectorială, juridică și administrativă. Comisia își va intensifica eforturile de coordonare și de sprijin în următoarele săptămâni, organizând o mai multe seminarii de pregătire intensivă cu privire la o serie de aspecte, printre care serviciile financiare, transportul aerian, coordonarea securității sociale, cerințele sanitare și fitosanitare.

Context

La 29 martie 2017, Regatul Unit a notificat Consiliului European intenția sa de a părăsi Uniunea Europeană. Dacă acordul de retragere ratificat nu stabilește o altă dată sau dacă, în conformitate cu articolul 50 alineatul (3) din Tratatul privind Uniunea Europeană și de comun acord cu Regatul Unit, Consiliul European nu hotărăște în unanimitate că tratatele încetează să se aplice de la o dată ulterioară, tot corpusul dreptului primar și secundar al Uniunii va înceta să se aplice Regatului Unit, începând de la 30 martie 2019, ora 00:00 (ora Europei Centrale) („data retragerii”). Regatul Unit va deveni, din acel moment, o țară terță.

Prin urmare, părțile interesate, precum și autoritățile naționale și autoritățile UE trebuie să se pregătească pentru cele două scenarii principale posibile:

  • dacă acordul de retragere este ratificat înainte de 30 martie 2019, dreptul UE va înceta să se aplice Regatului Unit și în Regatul Unit la 1 ianuarie 2021, adică după o perioadă de tranziție de 21 de luni;
  • dacă acordul de retragere nu este ratificat înainte de 30 martie 2019, nu va exista o perioadă de tranziție, iar dreptul UE va înceta să se aplice Regatului Unit și în Regatul Unit începând cu 30 martie 2019. În acest caz, se vorbește despre un scenariu de tipul „niciun acord” (no deal) sau „situație-limită” (cliff-edge).

În ultimul an, Comisia a publicat peste 78 de comunicări specifice sectoriale de pregătire pentru a informa publicul cu privire la consecințele retragerii Regatului Unit în absența unui acord de retragere. Acestea sunt aproape toate disponibile în toate limbile oficiale ale UE. Comisia a adoptat, de asemenea, opt propuneri legislative de pregătire cu privire la măsurile care trebuie adoptate indiferent dacă retragerea Regatului Unit are loc în mod ordonat sau nu. De exemplu, până la 30 martie 2019, cele două agenții cu sediul la Londra – Agenția Europeană pentru Medicamente și Autoritatea Bancară Europeană –, precum și alte organisme cu sediul în Regatul Unit, cum ar fi Centrul de monitorizare a securității Galileo, vor părăsi Regatul Unit și o serie de sarcini efectuate de autoritățile britanice vor trebui, de asemenea, să fie reatribuite în afara Regatului Unit.

Activitatea de pregătire desfășurată de Comisie este coordonată de Secretariatul General al Comisiei.

Pentru informații suplimentare:

Textul comunicării

Comunicare privind călătoriile între UE și Regatul Unit

Propunere legislativă: Eficiența energetică

Propunere legislativă: Cerințe privind vizele

Fișă informativă: „Șapte lucruri pe care trebuie să le știți atunci când călătoriți între Regatul Unit și UE după Brexit” (a se vedea anexa atașată)

Prima Comunicare privind pregătirea, iulie 2018

Lista inițiativelor legislative pendinte privind gradul de pregătire

Site-ul web al Comisiei Europene privind pregătirea pentru Brexit (inclusiv Comunicările privind pregătirea Brexitului)

Consiliul European (articolul 50) - Concluziile din 29 iunie 2018

Orientările Consiliului European (articolul 50) privind cadrul viitoarei relații dintre UE și Regatul Unit (23 martie 2018)

 

IP/18/6403


Side Bar