Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska - Komunikat prasowy

Brexit: Komisja Europejska przyspiesza przygotowania i przedstawia plan działania awaryjnego na wypadek braku porozumienia z Wielką Brytanią.

Strasburg, 13 listopada 2018 r.

Komisja Europejska opublikowała dzisiaj szczegółowe informacje na temat bieżących przygotowań oraz planu działania awaryjnego na wypadek, gdyby nie osiągnięto porozumienia w ramach negocjacji art. 50 z Wielką Brytanią.

  1. Po pierwsze Komisja opublikowała komunikat, w którym przedstawiono ograniczoną liczbę działań w obszarach priorytetowych, które można by wdrożyć, gdyby nie osiągnięto porozumienia z Wielką Brytanią. Jest to dalszy ciąg komunikatu w sprawie gotowości opublikowanego w dniu 19 lipca 2018 r.
  2. Po drugie kolegium komisarzy przyjęło dwa wnioski ustawodawcze mające na celu zmianę przepisów UE w dziedzinie wiz i efektywności energetycznej w celu uwzględnienia wystąpienia Wielkiej Brytanii z UE. Te ukierunkowane dostosowania legislacyjne są niezbędne, niezależnie od wyniku negocjacji w sprawie wystąpienia.
  3. Po trzecie opublikowano zawiadomienie zawierające obszerne informacje na temat zmian, które nastąpią – w przypadku braku porozumienia – dla osób podróżujących między UE a Wielką Brytanią po 29 marca 2019 r. oraz dla przedsiębiorstw świadczących usługi w związku z takimi podróżami. Zawiera ono między innymi informacje o kontrolach graniczne i celnych, prawach jazdy i paszportach dla zwierząt domowych.

Mimo że Komisja Europejska pracuje nieprzerwanie, aby doprowadzić do porozumienia, mając przede wszystkim na względzie dobro obywateli, wystąpienie Wielkiej Brytanii z UE z pewnością spowoduje zakłócenia – na przykład w łańcuchach dostaw – bez względu na to, czy dojdzie do porozumienia, czy też nie. Środki awaryjne nie zapobiegną wszystkim skutkom takich zakłóceń. W przypadku braku porozumienia zakłócenia te będą jeszcze bardziej znaczące. Aby temu zapobiec, tempo przygotowań musiałoby znacznie wzrosnąć. Środki awaryjne w ściśle określonych obszarach mogą być wyjątkowo potrzebne w celu ochrony interesów i integralności UE.

Komunikat: Plan działania awaryjnego

Dzisiejszy komunikat zawiera szczegółowe informacje na temat rodzajów środków awaryjnych, które można będzie wprowadzić, jeżeli wzrośnie prawdopodobieństwo wyjścia Wielkiej Brytanii z UE w sposób nieuporządkowany. Komisja określiła obszary priorytetowe, w których takie środki mogą być konieczne, biorąc pod uwagę, że brak porozumienia miałby istotne skutki dla obywateli i przedsiębiorstw. Te obszary to kwestie związane z pobytem i wizami, usługi finansowe, transport lotniczy, cła, przepisy sanitarne i fitosanitarne, przekazywanie danych osobowych i polityka przeciwdziałania zmianie klimatu. Środki awaryjne zostałyby wprowadzone tylko w ograniczonej liczbie obszarów, w których są konieczne, aby chronić najważniejsze interesy UE, i w których nie są obecnie możliwe środki gotowości. Będą one mieć charakter tymczasowy i ograniczony zakres, zostaną przyjęte jednostronnie przez UE i muszą pozostać zgodne z prawem UE. W dzisiejszym komunikacie przedstawiono szczegółowo kroki legislacyjne, które należy podjąć, gdyby takie środki awaryjne okazały się konieczne.

Jak wskazano w pierwszym komunikacie Komisji z dnia 19 lipca 2018 r., jedynie niewielka część przygotowań może być przeprowadzona przez instytucje UE. Przygotowania do wystąpienia Wielkiej Brytanii to wspólne działania na szczeblu unijnym, krajowym, regionalnym i lokalnym. Swoją rolę do odegrania mają również przedsiębiorstwa. Środki krajowe w państwach członkowskich stanowią podstawowy element planu awaryjnego. Komisja jest jednak gotowa do natężenia koordynacji prac państw członkowskich, aby UE pozostała zjednoczona i wszystkie środki były spójnie i konsekwentnie stosowane w całej UE. W szczególności Komisja będzie wspierać Irlandię w poszukiwaniu rozwiązań dla konkretnych problemów irlandzkich przedsiębiorstw.

Wnioski ustawodawcze (efektywność energetyczna i wymogi wizowe)

Kolegium komisarzy przyjęło dziś dwa wnioski ustawodawcze:

Efektywność energetyczna: Komisja zaproponowała dziś zmiany techniczne w przepisach energetycznych UE (dyrektywa w sprawie efektywności energetycznej) w celu uwzględnienia wystąpienia Wielkiej Brytanii z UE. Cele UE w zakresie efektywności energetycznej opierają się na danych dotyczących zużycia energii w UE złożonej z 28 krajów. W związku z brexitem niezbędne jest dostosowanie danych zużycia do UE złożonej z 27 krajów. Zmiany te nie mają jednak wpływu na porozumienie polityczne z czerwca 2018 r. w sprawie celów UE w zakresie efektywności energetycznej. UE podtrzymuje swoje zobowiązanie do osiągnięcia do 2030 r. celu wynoszącego 32,5 proc. w zakresie efektywności energetycznej.

- Wizy: Komisja zaproponowała dzisiaj zmiany do rozporządzenia wizowego. Jeżeli prawo UE przestanie obowiązywać w Wielkiej Brytanii – w dniu 30 marca 2019 r. w przypadku braku porozumienia lub pod koniec okresu przejściowego w przypadku uporządkowanego wystąpienia – obywatele brytyjscy będą zwolnieni z obowiązku wizowego w przypadku krótkich pobytów w UE. Jest to całkowicie uzależnione od tego, czy Wielka Brytania również umożliwi obywatelom UE bezwizowy wjazd do kraju. Jest to zgodne ze zobowiązaniem Komisji, aby w negocjacjach z Wielką Brytanią dawać pierwszeństwo obywatelom UE.

W ciągu ostatniego roku Komisja dokonała przeglądu całego dorobku prawnego Unii w celu zbadania, czy konieczne są zmiany w związku z wystąpieniem Wielkiej Brytanii z UE. W tym celu Komisja przyjęła (i przyjmie w razie potrzeby) konkretne, ukierunkowane wnioski ustawodawcze, aby zapewnić sprawne funkcjonowanie przepisów UE w Unii złożonej z 27 państw po wystąpieniu Wielkiej Brytanii. Dzisiejsze dwa wnioski są jednym z etapów tych prac. Pełny wykaz wniosków ustawodawczych jest dołączony do dzisiejszego komunikatu.

Proponowane środki mają ograniczony zakres i są ukierunkowane na neutralizację negatywnego wpływu nieuporządkowanego wystąpienia Wielkiej Brytanii lub też mają umożliwić niezbędne dostosowania w przepisach.

Zawiadomienie o podróżach między UE a Wielką Brytanią po 29 marca 2019 r.

W dzisiejszym zawiadomieniu omówiono kilka obszarów, w których wystąpienie Wielkiej Brytanii z UE będzie miało znaczący wpływ na łatwość podróży między UE a Wielką Brytanią po brexicie. W przypadku nieosiągnięcia porozumienia na czas, prawo UE przestanie mieć zastosowanie do Wielkiej Brytanii o północy w dniu 29 marca 2019 r. Niezbędne zatem będą pewne kontrole przy przekraczaniu zewnętrznej granicy UE. Towary wprowadzane na terytorium UE z Wielkiej Brytanii – w szczególności pochodzenia zwierzęcego – mogą również podlegać kontrolom celnym oraz innym kontrolom i ograniczeniom. Niektóre licencje i certyfikaty, na przykład prawa jazdy i paszporty dla zwierząt domowych, utracą również ważność.

Seminaria poświęcone gotowości do wystąpienia

Przez ostatni rok Komisja prowadziła rozmowy techniczne z państwami członkowskimi UE-27 zarówno na temat ogólnych kwestii dotyczących gotowości, jak i na temat konkretnych działań sektorowych, prawnych i administracyjnych. Komisja w najbliższych tygodniach nasili swoje działania w zakresie koordynacji i wsparcia. Zorganizowanych zostanie szereg intensywnych seminariów poświęconych różnym zagadnieniom, takim jak m.in. usługi finansowe, transport lotniczy, koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego, wymogi sanitarne i fitosanitarne.

Kontekst

W dniu 29 marca 2017 r. Wielka Brytania powiadomiła Radę Europejską o zamiarze wystąpienia z Unii Europejskiej. Całe unijne prawo pierwotne i wtórne przestanie obowiązywać w odniesieniu do Wielkiej Brytanii od dnia 30 marca 2019 r. od godz. 00.00 czasu środkowoeuropejskiego („dzień wystąpienia”), chyba że w ratyfikowanej umowie o wystąpieniu zostanie ustalona inna data albo jeśli Rada Europejska, działając zgodnie z art. 50 ust. 3 Traktatu o Unii Europejskiej i w porozumieniu z Wielką Brytanią, zdecyduje jednomyślnie, że Traktaty przestaną obowiązywać to państwo od późniejszej daty. Wielka Brytania stanie się wtedy „państwem trzecim”.

W związku z tym zainteresowane strony, a także organy krajowe i unijne muszą przygotować się na dwa możliwe scenariusze:

  • jeżeli umowa o wystąpieniu zostanie ratyfikowana przed dniem 30 marca 2019 r., prawo UE przestanie obowiązywać w stosunku do Wielkiej Brytanii i w tym państwie w dniu 1 stycznia 2021 r., tj. po upływie 21-miesięcznego okresu przejściowego;
  • jeżeli natomiast umowa o wystąpieniu nie zostanie ratyfikowana przed dniem 30 marca 2019 r., nie będzie okresu przejściowego, a prawo UE przestanie obowiązywać w stosunku do Wielkiej Brytanii i w tym państwie od dnia 30 marca 2019 r. Ten drugi scenariusz określa się mianem „twardego brexitu” lub „braku porozumienia”.

W ciągu roku Komisja opublikowała 78 zawiadomień dotyczących gotowości w różnych dziedzinach. Ich celem jest poinformowanie opinii publicznej o konsekwencjach wystąpienia Wielkiej Brytanii w przypadku braku umowy o wystąpieniu. Zdecydowana większość zawiadomień jest dostępna we wszystkich językach urzędowych UE. Komisja przyjęła również osiem wniosków ustawodawczych w związku z przygotowaniem do wystąpienia, które musiały zostać przyjęte niezależnie od tego, czy wystąpienie Wielkiej Brytanii będzie miały charakter uporządkowany, czy też nie. Przykładowo do dnia 30 marca 2019 r. dwie agencje z siedzibą w Londynie – Europejska Agencja Leków i Europejski Urząd Nadzoru Bankowego – a także inne organy mające siedzibę w Wielkiej Brytanii, takie jak centrum monitorowania bezpieczeństwa systemu Galileo, opuszczą to państwo. Ponownie rozdzielone będą również musiały zostać niektóre zadania wykonywane dotąd przez brytyjskie władze.

Prace Komisji w zakresie gotowości są koordynowane przez Sekretariat Generalny Komisji.

Więcej informacji:

Tekst komunikatu

Zawiadomienie o podróżach między UE a Wielką Brytanią

Wniosek ustawodawczy: efektywność energetyczna

Wniosek ustawodawczy: obowiązki wizowe

Zestawienie informacji: Siedem najważniejszych informacji dla podróżujących między Wielką Brytanią a UE po brexicie (zob. załącznik)

Pierwszy komunikat w sprawie gotowości, lipiec 2018 r.

Wykaz oczekujących na rozpatrzenie inicjatyw ustawodawczych w zakresie „gotowości”

Strona internetowa Komisji Europejskiej na temat przygotowań do brexitu (zawierająca „zawiadomienia dotyczące gotowości na brexit”)

Posiedzenie Rady Europejskiej (art. 50) – konkluzje z dnia 29 czerwca 2018 r.

Wytyczne Rady Europejskiej (art. 50) co do ram przyszłych stosunków UE–Wielka Brytania (z dnia 23 marca 2018 r.)

 

IP/18/6403


Side Bar