Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie - Persbericht

Brexit: Europese Commissie maakt noodplan voor no deal-scenario brexit

Straatsburg, 13 november 2018

De Europese Commissie heeft vandaag uitvoerige informatie gegeven over de voorbereidingen en de noodmaatregelen voor de brexit, mochten de artikel 50-onderhandelingen met het Verenigd Koninkrijk (VK) niet tot een akkoord leiden.

  1. In een mededeling heeft zij een beperkt aantal noodmaatregelen op prioritaire gebieden geschetst die zij kan nemen, mocht er geen akkoord met het VK komen. Het is een vervolg op een mededeling van 19 juli 2018.
  2. Het college van commissarissen heeft twee wetgevingsvoorstellen vastgesteld om rekening te houden met de terugtrekking van het VK uit de EU. Het ene heeft betrekking op visa, het andere op energie-efficiëntie. De EU-wetgeving moet op deze punten sowieso worden aangepast, ongeacht de uitkomst van de brexit-onderhandelingen.
  3. Zij heeft een kennisgeving gepubliceerd waarin zij uitvoerig uitleg wat er na 29 maart 2019 bij een no deal-scenario zal veranderen voor reizigers tussen de EU en het VK en voor bedrijven die vervoersdiensten tussen beide gebieden leveren. Aan de orde komen zaken zoals grens- en douanecontroles, rijbewijzen en dierenpaspoorten.

Hoewel de Europese Commissie er alles aan doet om een akkoord te sluiten en het belang van de burger voorop stelt bij de onderhandelingen, zal de brexit, akkoord of geen akkoord, ongetwijfeld een ontregelend effect hebben bijvoorbeeld op de toeleveringsketens van bedrijven. Noodmaatregelen kunnen die gevolgen niet voor de volle 100% opvangen. Bij een no deal-scenario is de ontregeling groter en moeten er nog sneller oplossingen worden gevonden. Op nauwkeurig afgebakende terreinen zullen bij wijze van uitzondering noodmaatregelen moeten worden getroffen om de belangen en de integriteit van de EU te beschermen.

Mededeling: noodplan

De mededeling van vandaag geeft details over de aard van de noodmaatregelen die genomen zouden kunnen worden, mocht het er naar uitzien dat de brexit niet in goede banen kan worden geleid. De Commissie heeft prioritaire gebieden aangewezen, waar zulke maatregelen nodig kunnen zijn, gelet op de grote gevolgen van een no deal-scenario voor burgers en bedrijven. Het gaat om het recht van verblijf en visa, financiële diensten, luchtvervoer, douane, fytosanitaire en gezondheidsvoorschriften, doorgifte van persoonsgegevens en klimaatbeleid. De noodmaatregelen zouden alleen daar worden getroffen waar dit nodig is om de vitale belangen van de EU te beschermen en wanneer gewone voorbereidingsmaatregelen niet mogelijk zijn. Zij zouden tijdelijk van aard en beperkt in reikwijdte zijn, eenzijdig door de EU worden vastgesteld en in overeenstemming met het EU-recht moeten zijn. In de mededeling van vandaag is ook uitvoerig aangegeven hoe de wetgeving moet aangepast, mochten zulke noodmaatregelen nodig zijn.

Zoals de Commissie al heeft aangegeven in haar mededeling van 19 juli 2018, is de voorbereiding op de brexit geen zaak van de EU-instellingen alleen. De EU, de nationale, regionale en lokale overheden, en het bedrijfsleven moeten gezamenlijk de nodige voorbereidingen treffen. In het noodplan staat maatregelen van de lidstaten centraal, maar de Commissie staat klaar om deze intensiever te coördineren teneinde de eenheid van de EU te waarborgen en op uniforme en samenhangende wijze toe te passen binnen de EU. De Commissie zal met name Ierland helpen bij het vinden van oplossingen voor de specifieke problemen van het Ierse bedrijfsleven.

Wetsvoorstellen: energie-efficiëntie en visa

Het college van commissarissen heeft vandaag twee wetgevingsvoorstellen vastgesteld.

Energie-efficiëntie: de Commissie heeft vandaag een technische aanpassing van de EU-energie-efficiëntierichtlijn voorgesteld om rekening te houden met de terugtrekking van het VK uit de EU. De energie-efficiëntiedoelstellingen van de EU zijn gebaseerd op cijfers over het energieverbruik van de EU28. Nu het VK de EU verlaat, moeten deze cijfers worden aangepast aan de situatie voor een EU met 27 lidstaten. Dit heeft echter geen gevolgen voor het politiek akkoord van juni 2018 over de energie-efficiëntiedoelstellingen van de EU. De EU blijft gehouden aan een energie-efficiëntiedoelstelling voor 2030 van ten minste 32,5%.

- Visa: de Commissie heeft vandaag een voorstel tot wijziging van de visumverordening vastgesteld. De bedoeling is dat Britse onderdanen die voor korte tijd naar de EU reizen, vrijgesteld worden van visumformaliteiten vanaf 30 maart 2019, wanneer het EU-recht in geval van een no deal-scenario zijn werking in het VK verliest, of aan het eind van de overgangsperiode mocht er wel een akkoord komen. Voorwaarde is wel dat het VK EU-burgers die naar het VK reizen op niet-discriminerende wijze dezelfde mogelijkheid biedt. Hiermee komt de Commissie haar belofte na om het belang van de burger bij de onderhandelingen met het VK voorop te stellen.

Het afgelopen jaar heeft de Commissie de volledige wet- en regelgeving van de EU gescreend om na te gaan welke wijzigingen nodig zijn in verband met de brexit. Vervolgens is de Commissie begonnen met aan een reeks gerichte wetgevingsvoorstellen die ervoor moeten zorgen dat de EU-regels na de brexit probleemloos blijven werken in een Unie met 27 lidstaten. De twee voorstellen van vandaag maken hiervan deel uit. De mededeling van vandaag bevat als bijlage een volledige lijst van dergelijke wetgevingsvoorstellen.

De voorgestelde maatregelen zijn specifiek, beperkt en gericht op het verhelpen van de negatieve effecten van een ongecontroleerde brexit of op noodzakelijke aanpassingen van de wetgeving.

Kennisgeving over reizen tussen de EU en het VK na 29 maart 2019

De mededeling van vandaag schetst verschillende gebieden waarop de brexit grote gevolgen zal hebben voor het reizen tussen de EU en het VK. In het geval van een no deal-scenario is het EU-recht vanaf 29 maart 2019 om middernacht niet langer van toepassing op het VK, waardoor bepaalde controles op personen en goederen aan de buitengrenzen van de EU met het VK noodzakelijk worden. Goederen die de EU binnenkomen vanuit het VK, met name van dierlijke oorsprong, kunnen ook aan douanecontroles en andere daarmee verband houdende controles en beperkingen worden onderworpen. Sommige vergunningen en certificaten, zoals rijbewijzen of dierenpaspoorten, zijn mogelijk ook niet meer geldig.

Voorbereidingsseminars

Het afgelopen jaar heeft de Commissie met de resterende 27 lidstaten technisch overleg gevoerd, zowel over de voorbereiding op de brexit in het algemeen als over specifieke sectorale, juridische en bestuurlijke voorbereidingsmaatregelen. De Commissie zal in de komende weken de coördinatie en ondersteuning intensiveren. Ze zal bijvoorbeeld een reeks intensieve voorbereidingsseminars organiseren over allerlei zaken, onder meer over financiële diensten, luchtvervoer, coördinatie van de sociale zekerheid, en fytosanitaire en gezondheidsvoorschriften.

Achtergrond

Op 29 maart 2017 heeft het VK de Europese Raad in kennis gesteld van zijn voornemen om de EU te verlaten. Tenzij in een geratificeerd terugtrekkingsakkoord een andere datum wordt vastgesteld of de Europese Raad volgens artikel 50, lid 3, van het Verdrag betreffende de Europese Unie en met instemming van het VK met eenparigheid van stemmen besluit dat de Verdragen pas op een latere datum niet meer van toepassing zijn, is alle primaire en secundaire EU-wetgeving vanaf 30 maart 2019 om 0.00 uur (MET) niet meer van toepassing op het VK. Het VK wordt dan een derde land.

Belanghebbenden en nationale en Europese overheden moeten zich voorbereiden op twee scenario's:

  • Als er vóór 30 maart 2019 een geratificeerd terugtrekkingsakkoord ligt, is het EU-recht niet meer van toepassing op en in het VK vanaf 1 januari 2021, d.w.z. na een overgangsperiode van 21 maanden.
  • Als er vóór 30 maart 2019 geen geratificeerd terugtrekkingsakkoord ligt, komt er geen overgangsperiode en is het EU-recht niet meer van toepassing op en in het VK vanaf 30 maart 2019. Dit wordt het no-deal-scenario genoemd.

In het afgelopen jaar heeft de Commissie ruim 78 sectorspecifieke kennisgevingen gepubliceerd om iedereen te informeren over de gevolgen van de brexit bij een no deal-scenario. Deze zijn nagenoeg allemaal beschikbaar in alle officiële talen van de EU. De Commissie heeft ook acht wetgevingsvoorstellen gedaan voor maatregelen die moeten worden vastgesteld, of er nu een akkoord met het VK wordt gesloten of niet. Tot slot zullen de twee in Londen gevestigde agentschappen, het Europees Geneesmiddelenbureau en de Europese Bankautoriteit, en andere in het VK gevestigde instellingen zoals het Galileo Security Monitoring Centre, uiterlijk op 30 maart 2019 uit het VK verhuizen en zal een aantal taken die door de autoriteiten van het VK worden verricht, eveneens elders moeten worden ondergebracht.

De voorbereidingen van de Commissie worden gecoördineerd door haar secretariaat-generaal.

Meer informatie

Tekst van de mededeling

Kennisgeving over reizen tussen de EU en het VK na 29 maart 2019

Wetgevingsvoorstel: energie-efficiëntie

Wetgevingsvoorstel: visumvereisten

Factsheet: "Seven Things You Need To Know When Travelling between the UK and the EU after Brexit" (bijlage)

Eerste mededeling over de voorbereiding op de brexit van juli 2018

Lijst van lopende wetgevingsinitiatieven in verband met de brexit

Website van de Europese Commissie over de voorbereiding op de brexit (met o.a. kennisgevingen ter voorbereiding op de brexit)

Conclusies van de Europese Raad (art. 50) van 29 juni 2018

Richtsnoeren van de Europese Raad (art. 50) inzake het kader voor de toekomstige betrekkingen tussen de EU en het VK van 23 maart 2018

 

IP/18/6403


Side Bar