Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon - Pressiteade

Brexit: Euroopa Komisjon kiirendab ettevalmistustöid ja koostab eriolukorras tegutsemise kava juhuks, kui kokkulepet Ühendkuningriigiga ei sünni

Strasbourg, 13. november 2018

Euroopa Komisjon avaldas täna üksikasjaliku info käimasolevate valmisolekut ja eriolukordi käsitlevate tööde kohta juhuks, kui artikli 50 kohaste läbirääkimiste käigus ei jõuta Ühendkuningriigiga kokkuleppele.

  1. Esiteks avaldas komisjon teatise, milles on kirjeldatud teatavat hulka prioriteetsete valdkondade eriolukorra meetmeid, mida võib võtta juhul, kui Ühendkuningriigiga ei jõuta kokkuleppele. See on jätkuks esimesele teatisele valmisoleku kohta, mis avaldati 19. juulil 2018.
  2. Teiseks võttis volinike kolleegium vastu kaks seadusandlikku ettepanekut ELi kehtivate õigusaktide muutmiseks viisade ja energiatõhususe valdkonnas, et võtta arvesse Ühendkuningriigi väljaastumist. Sellised sihtotstarbelised seadusandlikud kohandused on vajalikud väljaastumisläbirääkimiste tulemusest sõltumata.
  3. Kolmandaks avaldati teade, mis sisaldab põhjalikku teavet muutustest, mis kokkuleppe nurjumisel hakkavad pärast 29. märtsi 2019 mõjutama ELi ja Ühendkuningriigi vahel reisijaid või vastavaid reisiteenuseid osutavaid ettevõtjaid. See hõlmab teavet näiteks piiri- ja tollikontrolli, juhilubade, lemmikloomapasside jms kohta.

Kuigi Euroopa Komisjon näeb vaeva kokkuleppe saavutamiseks ja seab läbirääkimistel esikohale kodanike huvid, põhjustab Ühendkuningriigi liidust väljaastumine kahtlemata häireid (näiteks ettevõtete tarneahelates), olenemata sellest, kas kokkulepe saavutatakse või mitte. Eriolukorra meetmetega ei ole võimalik nende häirete mõju täielikult kõrvaldada. Kokkuleppe ärajäämisel on häirete mõju veelgi suurem, mistõttu tuleks ettevalmistustöid tublisti kiirendada. Erandjuhtudel võivad eriolukorra meetmed osutuda vajalikuks kitsalt piiritletud valdkondades, selleks et kaitsta ELi huve ja terviklikkust.

Teatis: eriolukorras tegutsemise kava

Tänane teatis sisaldab üksikasju mitmesuguste eriolukorra meetmete kohta, mida võib võtta juhul, kui osutub tõenäoliseks Ühendkuningriigi korratu väljaastumine EList. Komisjon on selgitanud välja prioriteetsed valdkonnad, kus selliseid meetmeid võib vaja minna, võttes arvesse kokkuleppe ärajäämise märkimisväärset mõju kodanikele ja ettevõtjatele: elukoha- ja viisaküsimused, finantsteenused, õhutransport, toll, sanitaar- ja fütosanitaarnõuded, isikuandmete edastamine ja kliimapoliitika. Eriolukorra meetmeid on kavas võtta vaid kitsastes valdkondades, kus need on vajalikud ELi eluliste huvide kaitseks ja kus valmisolekumeetmeid ei ole praeguse seisuga võimalik võtta. Meetmed oleksid ajutise iseloomu ja piiratud ulatusega. EL võtaks need vastu ühepoolselt ja kooskõlas ELi õigusega. Tänases teatises on kirjeldatud ka üksikasjalikke seadusandlikke meetmeid, mida tuleks võtta juhul, kui eriolukorra meetmed osutuvad vajalikuks.

Vastavalt komisjoni esimesele teatisele, mis avaldati 19. juulil 2018, suudavad ELi institutsioonid teha vaid väikese osa ettevalmistustöödest. Ühendkuningriigi väljaastumiseks valmistumine on ELi, riikliku, piirkondliku ja kohaliku tasandi ning ettevõtjate ühine jõupingutus. Ehkki liikmesriikide meetmed on eriolukorra plaanimise keskmes, on komisjon valmis liikmesriikide tööd aktiivsemalt koordineerima, et tagada ELi ühtsus ning meetmete järjepidev ja sidus rakendamine liidus. Eelkõige toetab komisjon Iirimaad lahenduste leidmisel Iiri ettevõtjate spetsiifilistele probleemidele.

Seadusandlikud ettepanekud (energiatõhusus ja viisanõuded)

Volinike kolleegium võttis täna vastu kaks seadusandlikku ettepanekut.

Energiatõhusus. Komisjon tegi täna ettepaneku ELi energiaalaste õigusnormide (energiatõhususe direktiivi) tehniliseks kohandamiseks, et võtta arvesse Ühendkuningriigi väljaastumist. ELi energiatõhususe eesmärkide aluseks on EL 28 andmed energiatarbimise kohta. Ühendkuningriigi väljaastumise tõttu tuleb neid tarbimisandmeid kohandada, et need kehtiksid 27-liikmelise ELi kohta. See ei mõjuta ühelgi viisil 2018. aasta juunis sõlmitud poliitilist kokkulepet ELi energiatõhususe eesmärkide kohta. EL pühendub ka edaspidi sellele, et saavutada 2030. aastaks vähemalt 32,5% energiatõhusus.

Viisad. Komisjon tegi täna ettepaneku muuta viisamäärust. See tähendaks, et kui ELi õigus enam Ühendkuningriigi suhtes ei kehti, on Ühendkuningriigi kodanikud kokkuleppe ärajäämisel või korrakohasele väljaastumisele vastava üleminekuperioodi lõpul alates 30. märtsist 2019 lühiajalise ELis viibimise korral viisanõudest vabastatud. See sõltub täielikult sellest, kas ka Ühendkuningriik tagab sinna reisivatele ELi kodanikele vastastikuse ja mittediskrimineeriva viisavabaduse. Ettepanek on kooskõlas komisjoni sooviga seada läbirääkimistel Ühendkuningriigiga esikohale kodanike huvid.

Möödunud aasta jooksul vaatas komisjon läbi kogu liidu acquis' (ELi õigustiku), et selgitada välja, kas seda tuleks seoses Ühendkuningriigi väljaastumisega muuta. Selleks võttis komisjon vastu (ja teeb seda vajaduse korral ka edaspidi) sihipärased seadusandlikud ettepanekud, et tagada ELi õigusnormide jätkuvalt sujuv toimimine 27 liikmesriigiga liidus ka pärast Ühendkuningriigi lahkumist. Tänased ettepanekud moodustavad osa sellest tööst. Selliste seadusandlike ettepanekute terviklik loetelu on lisatud tänasele teatisele.

Kavandatud meetmed on spetsiifilised, piiratud ja suunatud korratu väljaastumise negatiivse mõju vähendamisele või õigusaktide vajaliku muutmise võimaldamisele.

Teade ELi ja Ühendkuningriigi vahelise reisimise kohta pärast 29. märtsi 2019

Tänases teates kirjeldatakse mitut valdkonda, kus Ühendkuningriigi väljaastumisel EList on märkimisväärne mõju Brexiti-järgsele ELi ja Ühendkuningriigi vahelisele reisimisele. Kokkuleppe ärajäämisel kaotab ELi õigus Ühendkuningriigis kehtivuse 2019. aasta 29. märtsi keskööl, mis toob kaasa teatava sisenemis- ja lahkumiskontrolli ELi välispiiril. Ühendkuningriigist ELi sisenevate kaupade, eriti loomset päritolu kaupade suhtes võidakse samuti kohaldada tollikontrolli vm sarnaseid kontrolle ja piiranguid. Samuti võivad kehtivuse kaotada mõned load ja tunnistused, näiteks juhiload või lemmikloomapassid.

Valmisolekuseminarid

Viimase aasta jooksul on komisjon pidanud EL 27 liikmesriikidega nii üldistes kui ka konkreetsetes valdkondliku, õigusliku ja haldusliku valmisoleku küsimustes tehnilisi arutelusid. Komisjon võtab lähinädalatel täiendavaid koordineerivaid ja toetavaid meetmeid, korraldades rea intensiivseid valmisolekuseminare mitmesugustes küsimustes, nagu finantsteenused, õhutransport, sotsiaalkindlustuse koordineerimise ning sanitaar- ja fütosanitaarnõuded.

Taust

29. märtsil 2017 teatas Ühendkuningriik Euroopa Ülemkogule oma kavatsusest Euroopa Liidust välja astuda. Välja arvatud juhul, kui ratifitseeritud väljaastumislepingus kehtestatakse teine kuupäev või kui Euroopa Ülemkogu vastavalt Euroopa Liidu lepingu artikli 50 lõikele 3 ja kokkuleppel Ühendkuningriigiga ühehäälselt otsustab, et aluslepingute kohaldamine lõpetatakse hilisemal kuupäeval, lõpetatakse liidu esmase ja teisese õiguse kohaldamine Ühendkuningriigi suhtes 30. märtsil 2019 kell 00.00 Kesk-Euroopa aja järgi („väljaastumise kuupäev“). Sel hetkel saab Ühendkuningriigist „kolmas riik“.

Seepärast peavad sidusrühmad ning liikmesriikide ja ELi ametiasutused olema valmis kaheks võimalikuks põhistsenaariumiks.

  • Kui väljaastumisleping ratifitseeritakse enne 30. märtsi 2019, lõpetatakse ELi õiguse kohaldamine Ühendkuningriigi suhtes ja Ühendkuningriigis 1. jaanuaril 2021 ehk pärast 21-kuulist üleminekuaega.
  • Kui väljaastumislepingut enne 30. märtsi 2019 ei ratifitseerita, siis üleminekuaega ei ole ning ELi õiguse kohaldamine lõpetatakse Ühendkuningriigi suhtes ja Ühendkuningriigis 30. märtsil 2019. Seda olukorda nimetatakse kokkuleppeta stsenaariumiks.

Komisjon on viimase aasta jooksul avaldanud Brexitiks valmistumise eesmärgil 78 valdkondlikku teadet, millega teavitatakse üldsust Ühendkuningriigi väljaastumise tagajärgedest väljaastumislepingu puudumise korral. Need teated on kättesaadavad kõigis ELi ametlikes keeltes. Komisjon on ühtlasi vastu võtnud kaheksa seadusandlikku ettepanekut valmisoleku kohta, mis puudutavad meetmeid, mis tuleks võtta Ühendkuningriigi väljaastumise korrakohasusest olenemata. Näiteks lahkuvad kaks Londonis asuvat ametit (Euroopa Ravimiamet ja Euroopa Pangandusjärelevalve) ja muud Ühendkuningriigis asuvad asutused, näiteks Galileo turvaseirekeskus, Ühendkuningriigist 30. märtsiks 2019. Lisaks sellele viiakse Ühendkuningriigist välja ka teatavad Ühendkuningriigi ametiasutuste täidetavad ülesanded.

Komisjoni ettevalmistavat tegevust koordineerib komisjoni peasekretariaat.

Lisateave

Teatise tekst

Teade ELi ja Ühendkuningriigi vahelise reisimise kohta

Seadusandlik ettepanek — energiatõhusus

Seadusandlik ettepanek — viisanõuded

Teabeleht: „Seven Things You Need To Know When Travelling between the UK and the EU after Brexit“ (manuses)

1. teatis valmisoleku kohta, juuli 2018

Nimekiri pooleliolevatest seadusandlikest „valmisoleku“ algatustest

Euroopa Komisjoni Brexitiks valmistumise veebisait (sh Brexitiks valmistumist käsitlevad teated)

Euroopa Ülemkogu (artikkel 50) 29. juuni 2018. aasta järeldused

Euroopa Ülemkogu (artikkel 50) suunised ELi ja Ühendkuningriigi tulevaste suhete raamistiku kohta (23. märts 2018)

 

IP/18/6403


Side Bar