Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

Brexit: Europa-Kommissionen styrker sine forberedelser og skitserer beredskabshandlingsplaner i tilfælde af, at der ikke indgås en udtrædelsesaftale med Det Forenede Kongerige

Strasbourg, den 13. november 2018

Europa-Kommissionen har i dag offentliggjort detaljerede oplysninger om sit arbejde med at udarbejde mulige handlingsplaner og sine generelle forberedelser af muligheden for, at der ikke indgås en aftale med Det Forenede Kongerige under artikel 50-forhandlingerne.

  1. For det første har Kommissionen offentliggjort en meddelelse, der skitserer et begrænset antal beredskabsforanstaltninger på prioriterede områder, der kan implementeres, hvis der ikke indgås en aftale med Det Forenede Kongerige. Det er opfølgningen på den første meddelelse om forberedelserne, som blev offentliggjort den 19. juli 2018.
  2. For det andet har kommissærkollegiet vedtaget to lovgivningsforslag for at ændre den eksisterende EU-lovgivning om visum og energieffektivitet for at tage højde for Det Forenede Kongeriges udtræden af Unionen. Disse målrettede lovgivningsmæssige tilpasninger er nødvendige uanset udfaldet af forhandlingerne om udtrædelsen.
  3. For det tredje er der offentliggjort omfattende oplysninger om de ændringer, der i mangel af en aftale vil være for personer, som rejser mellem EU og Det Forenede Kongerige efter den 29. marts 2019, eller for virksomheder, der leverer tjenesteydelser i forbindelse med sådanne rejser. Det omfatter blandt andet oplysninger om grænse- og toldkontrol, kørekort og kæledyrs pas.

Selv om Europa-Kommissionen arbejder hårdt på at opnå en aftale og bliver ved med at sætte borgernes interesser højest i forhandlingerne, vil Det Forenede Kongeriges udtræden uden tvivl skabe problemer – f.eks. i virksomheders forsyningskæder – uanset om der indgås en aftale eller ej. Beredskabsforanstaltninger kan ikke fuldt ud afbøde alle effekterne af disse problemer. I tilfælde af et scenarie uden en aftale vil problemerne blive endnu større, og forberedelserne vil skulle gennemføres langt hurtigere. Beredskabsforanstaltninger på snævert definerede områder kan undtagelsesvis være nødvendige for at beskytte EU's interesser og integritet.

Meddelelse: En beredskabsplan

Dagens meddelelse oplyser om de typer af beredskabsforanstaltninger, der kan træffes, hvis det bliver sandsynligt, at Det Forenede Kongerige vil forlade EU på en uordnet måde. Kommissionen har udpeget en række prioriterede områder, hvor sådanne foranstaltninger kan blive nødvendige, i betragtning af at scenarie uden aftale vil have alvorlige konsekvenser for borgere og virksomheder. Det drejer sig om spørgsmål vedrørende bopæl og visum, finansielle tjenesteydelser, lufttransport, told-, sundheds- og plantesundhedsregler, overførsel af personoplysninger og klimapolitik. De eventuelle beredskabsforanstaltninger skal kun træffes inden for begrænsede områder, hvor de er nødvendige for at beskytte EU's væsentlige interesser, og hvor sådanne foranstaltninger ikke er mulige i dag. De vil være af midlertidig karakter og begrænset omfang, og de vil skulle vedtages ensidigt af EU og være i overensstemmelse med EU-retten. Meddelelsen fra i dag beskriver også de forskellige lovgivningstiltag, der skal iværksættes, hvis sådanne beredskabsforanstaltninger skønnes at være nødvendige.

Som nævnt i Kommissionens første meddelelse fra den 19. juli 2018 kan EU-institutionerne kun stå for en begrænset del af forberedelserne. Såvel EU som de nationale, regionale og lokale myndigheder må sammen med erhvervslivet træffe de nødvendige foranstaltninger. Medlemsstaternes nationale foranstaltninger er helt centrale for beredskabsplanerne, men Kommissionen står også klar til at intensivere sin koordinering af deres arbejde for at sikre, at EU forbliver forenet, og at eventuelle foranstaltninger anvendes på en konsekvent og sammenhængende måde i EU. Kommissionen vil navnlig hjælpe Irland med at finde løsninger på de specifikke udfordringer for de irske virksomheder.

Lovgivningsforslag (energieffektivitet og visumkrav)

Kommissærkollegiet har i dag vedtaget to lovgivningsforslag:

- Energieffektivitet: Kommissionen har i dag foreslået at foretage en teknisk tilpasning af EU's lovgivning på energiområdet (direktivet om energieffektivitet) for at tage hensyn til Det Forenede Kongeriges udtræden. EU's mål for energieffektivitet er baseret på de 28 medlemsstaters energiforbrug i 2030. Nu hvor Det Forenede Kongerige forlader EU, skal disse tal tilpasses situationen med 27 medlemsstater. Dette påvirker på ingen måde den politiske aftale fra juni 2018 om EU's mål for energieffektivitet. EU står fast ved sit energieffektivitetsmål for 2030 på mindst 32,5 %.

- Visum: Kommissionen har i dag foreslået at ændre visumforordningen. Det betyder, at britiske statsborgere vil være fritaget for visumpligt ved kortvarige ophold i EU fra og med den 30. marts 2019, når EU-retten i tilfælde af en manglende aftale ikke længere finder anvendelse i Det Forenede Kongerige, eller ved udgangen af overgangsperioden i tilfælde af en velordnet udtræden. Det er dog en betingelse, at Det Forenede Kongerige også giver EU-borgere de samme muligheder ved indrejse i Det Forenede Kongerige. Dette er i overensstemmelse med Kommissionens tilsagn om at sætte borgernes interesser højest i forhandlingerne med Det Forenede Kongerige.

Det seneste år har Kommissionen gennemgået hele EU-retten for at finde ud af, om der er brug for at foretage ændringer i lyset af Det Forenede Kongeriges udtræden. Som følge heraf har Kommissionen vedtaget (og vil fortsat når det er nødvendigt vedtage) specifikke, målrettede lovgivningsforslag for at sikre, at EU-reglerne fortsat kan anvendes gnidningsløst i en Union bestående af 27 medlemsstater efter Det Forenede Kongeriges udtræden. De to forslag fra i dag indgår i dette arbejde. En fuldstændig liste over disse lovgivningsforslag er vedlagt den meddelelse, der vedtages i dag.

De foreslåede foranstaltninger er specifikke, begrænsede og rettet mod at afhjælpe de negative konsekvenser af en uordnet udtræden eller mod de nødvendige tilpasninger af lovgivningen.

Meddelelse om rejser mellem EU og Det Forenede Kongerige efter den 29. marts 2019

Dagens meddelelse skitserer en række områder, hvor Brexit vil få store konsekvenser for mulighederne for at rejse mellem EU og Det Forenede Kongerige. I tilfælde af et scenarie uden en aftale vil EU-retten ikke længere finde anvendelse for Det Forenede Kongerige fra midnat den 29. marts 2019. Dermed vil det blive nødvendigt at indføre en vis indrejse- og udrejsekontrol ved EU's ydre grænser. Varer, der indføres i EU fra Det Forenede Kongerige, navnlig af animalsk oprindelse, kan også blive omfattet af toldkontrol og andre dermed forbundne former for kontrol og restriktioner. Visse officielle tilladelser og attester, for eksempel kørekort eller dyrepas, vil muligvis heller ikke længere være gyldige.

Forberedelsesseminarer

I det seneste års tid har Kommissionen afholdt tekniske drøftelser med de 27 EU-lande om såvel generelle forberedelser som sektorspecifikke, juridiske og administrative forberedelsestiltag. Kommissionen vil i de kommende uger intensivere sin støtte og koordinering, bl.a. ved at afholde en række intensive seminarer om en række forskellige emner, herunder om finansielle tjenesteydelser, lufttransport, koordinering af de sociale sikringsordninger samt sundheds- og plantesundhedsmæssige krav.

Baggrund

Den 29. marts 2017 meddelte Det Forenede Kongerige Det Europæiske Råd, at det havde besluttet at udtræde af Den Europæiske Union. Medmindre der i en godkendt udtrædelsesaftale fastsættes en anden dato, eller Det Europæiske Råd i henhold til artikel 50, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Union og efter aftale med Det Forenede Kongerige enstemmigt beslutter, at traktaterne ophører med at finde anvendelse på en senere dato, gælder EU's primære og sekundære lovgivning ikke længere for Det Forenede Kongerige fra den 30. marts 2019, kl. 0.00 (CET) ("udtrædelsesaftalen"). Det Forenede Kongerige vil derefter være et såkaldt tredjeland.

Interessenter, nationale myndigheder og EU-myndighederne bør således forberede sig på to mulige scenarier:

  • Hvis udtrædelsesaftalen ratificeres før den 30. marts 2019, finder EU-retten ikke længere anvendelse på og i Det Forenede Kongerige pr. 1. januar 2021, dvs. efter en overgangsperiode på 21 måneder.
  • Hvis udtrædelsesaftalen ikke ratificeres før den 30. marts 2019, vil der ikke være nogen overgangsperiode, og EU-retten finder ikke længere anvendelse på og i Det Forenede Kongerige pr. 30. marts 2019. Dette kaldes også "ingen aftale"-scenariet eller "brat overgang".

Kommissionen har også offentliggjort over 78 sektorspecifikke forberedelsesmeddelelser med henblik på at informere offentligheden om konsekvenserne af Det Forenede Kongeriges udtræden, hvis der ikke indgås en udtrædelsesaftale. De er tilgængelige på næsten alle EU's officielle sprog. Kommissionen har desuden vedtaget otte lovgivningsforslag om foranstaltninger, der skal vedtages, uanset om Det Forenede Kongeriges udtræden er velordnet eller ej. For eksempel flytter de to organer, der i dag ligger i London, nemlig Det Europæiske Lægemiddelagentur og Den Europæiske Banktilsynsmyndighed, samt andre organer, der er beliggende i Det Forenede Kongerige, såsom Galileo-sikkerhedsovervågningscentret, ud af Det Forenede Kongerige pr. 30. marts 2019, ligesom en række opgaver, der i dag løses af de britiske myndigheder, skal omfordeles og placeres uden for Det Forenede Kongerige.

Kommissionens forberedelsesarbejde koordineres af Kommissionens Generalsekretariat.

Yderligere oplysninger:

Meddelelsens fulde ordlyd

Meddelelse om rejser mellem EU og Det Forenede Kongerige

Lovgivningsforslag: Energieffektivitet

Lovgivningsforslag: Visumkrav

Faktablad: "Syv ting, du skal vide, når du rejser mellem EU og Det Forenede Kongerige efter Brexit" (bilag)

Den første meddelelse om forberedelserne fra juli 2018

Liste over endnu ikke vedtagne lovgivningsinitiativer om forberedelserne

Europa-Kommissionens website om Brexitforberedelserne (inkl. "Brexitforberedelsesmeddelelserne")

Konklusioner fra Det Europæiske Råd (artikel 50), den 29. juni 2018

Retningslinjer fra Det Europæiske Råd (artikel 50) om rammen for de fremtidige forbindelser mellem EU og Det Forenede Kongerige (den 23. marts 2018)

 

IP/18/6403


Side Bar