Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия - Съобщение за медиите

Брексит: Европейската комисия засилва работата за подготвеност и очертава план за действие с извънредни мерки в случай, че не бъде постигнато споразумение с Обединеното кралство

Страсбург, 13 ноември 2018 r.

Днес Европейската комисия публикува подробна информация за своята работа за подготвеност и план за действие с извънредни мерки, ако не бъде постигнато съгласие в преговорите по член 50 с Обединеното кралство.

  1. Първо, Комисията публикува съобщение, в което се посочват ограничен брой извънредни действия в приоритетни области, които биха могли да бъдат изпълнени, ако не бъде постигнато споразумение с Обединеното кралство. То следва първото съобщение за подготвеност, публикувано на 19 юли 2018 г.
  2. На второ място, членовете на Комисията приеха две законодателни предложения за изменение на съществуващото законодателство на ЕС в областта на визите и енергийната ефективност, за да се вземе предвид оттеглянето на Обединеното кралство. Тези законодателни промени са необходими, независимо от резултата от преговорите за оттегляне.
  3. На трето място е публикувано известие, в което се предоставя изчерпателна информация за промените, които ще настъпят при липса на споразумение за лицата, пътуващи между ЕС и Обединеното кралство и обратно, след 29 март 2019 г., както и за предприятията, които предоставят услуги във връзка с такива пътувания. В него наред с другото е включена информация относно граничните проверки и митническия контрол, свидетелствата за управление на МПС и паспортите на домашни любимци.

Въпреки че Европейската комисия работи неуморно за постигането на споразумение и продължава да поставя гражданите на първо място в преговорите, оттеглянето на Обединеното кралство несъмнено ще причини смущения — например в търговските вериги на доставки — независимо от това дали ще бъде постигнато такова споразумение. Извънредните мерки не могат да бъдат ефективни по отношение на всички последици. В случай че не бъде постигнато споразумение, тези смущения ще бъдат дори по-значителни и скоростта на подготовката ще трябва да се увеличи значително. Възможно е по изключение да бъдат необходими извънредни мерки в тясно определени области, за да се защитят интересите и целостта на ЕС.

Съобщение: план за действие с извънредни мерки

В представеното днес съобщение се съдържат подробности относно видовете извънредни мерки, които биха могли да бъдат предприети, ако има вероятност Обединеното кралство да напусне ЕС по неорганизиран начин. Комисията определи приоритетни области, в които такива мерки биха могли да бъдат необходими, като се имат предвид значителните последствия за гражданите и предприятията, в случай че не бъде постигнато съгласие: въпроси, свързани с визи и пребиваване, финансови услуги, въздушен транспорт, митници, санитарни или фитосанитарни правила, прехвърляне на лични данни и политика в областта на климата. Всички извънредни мерки ще се вземат само в ограничени области, когато те са необходими, за да се защитят жизненоважните интереси на ЕС и когато към текущия момент не са възможни мерки за готовност. Те ще бъдат временни по характер, с ограничен обхват, приети едностранно от ЕС и трябва да останат съвместими с правото на ЕС. В днешното съобщение се излагат подробно законодателните стъпки, които следва да се предприемат, ако извънредните мерки бъдат сметнати за необходими.

Както се посочва в първото съобщение на Комисията от 19 юли 2018 г., само малка част от подготовката може да се извърши от институциите на ЕС. Подготовката за оттеглянето на Обединеното кралство изисква съвместни усилия на европейско, национално, регионално и местно равнище, както и от страна на икономическите оператори. Националните мерки на държавите членки представляват основен елемент за планирането на извънредните мерки, но в същото време Комисията е готова да засили своята координация на работата на държавите членки, за да се гарантира, че ЕС ще остане обединен и че тези мерки се прилагат последователно и съгласувано в Съюза. По-конкретно, Комисията ще подкрепи Ирландия в намирането на решения на специфичните предизвикателства пред ирландските предприятия.

Законодателни предложения (енергийна ефективност и визови изисквания)

Днес членовете на Комисията приеха две законодателни предложения:

Енергийна ефективност: Днес Комисията предложи да направи техническо адаптиране на законодателството на ЕС в областта на енергетиката (директивата за енергийната ефективност), за да се вземе предвид оттеглянето на Обединеното кралство. Целите на ЕС в областта на енергийната ефективност се основават на стойности за потреблението на енергия на ЕС-28. Тъй като Обединеното кралство излиза от ЕС, е необходимо да се адаптират данните за потреблението, така че те да отразяват един Съюз с 27 държави членки. Това не засяга по никакъв начин политическото споразумение от юни 2018 г. относно целите на ЕС в областта на енергийната ефективност. ЕС остава ангажиран със своята цел за енергийна ефективност от най-малко 32,5 % за 2030 г.

Визи: Днес Комисията предложи изменение на регламента за визите. Това би означавало, че когато правото на ЕС не се прилага в Обединеното кралство — на 30 март 2019 г. в случай, че не бъде постигнато споразумение, или в края на преходния период в случай на организирано оттегляне на Обединеното кралство — гражданите на Обединеното кралство ще бъдат освободени от изискването за виза за краткосрочно пребиваване в ЕС. Въпросът изцяло зависи от това дали Обединеното кралство също ще предостави взаимен и недискриминационен безвизов режим за гражданите на ЕС, които пътуват до Обединеното кралство. Това е в съответствие с ангажимента на Комисията да поставя гражданите на първо място в преговорите с Обединеното кралство.

През изминалата година Комисията направи преглед на цялото законодателство на Съюза (достиженията на правото на ЕС), за да проучи дали са необходими промени в контекста на оттеглянето на Обединеното кралство от ЕС. За тази цел Комисията прие (и ще приеме, когато е необходимо) конкретни, целенасочени законодателни предложения, за да се гарантира, че правилата на ЕС ще продължат да функционират гладко в един Съюз с 27 държави членки след оттеглянето на Обединеното кралство. Днешните две предложения са част от тази работа. Пълен списък на тези законодателни предложения е приложен към днешното съобщение.

Предложените мерки са ограничени, конкретни и насочени към преодоляване на отрицателното въздействие на едно неорганизирано оттегляне или към даване на възможност за адаптиране на законодателството.

Известие за пътуване между ЕС и Обединеното кралство след 29 март 2019 г.

В днешното съобщение се очертават няколко области, в които оттеглянето на Обединеното кралство от ЕС ще окаже значително въздействие по отношение на лекотата на пътуването между ЕС и Обединеното кралство след оттеглянето. В случай че не бъде постигнато споразумение, правото на ЕС ще престане да се прилага за Обединеното кралство в полунощ на 29 март 2019 г. — и ще бъдат необходими някои проверки на влизане и излизане на външните граници на ЕС. Стоките, които влизат в ЕС от Обединеното кралство — по-специално от животински произход, — също могат да бъдат обект на митнически контрол и други свързани проверки, контрол и ограничения. Някои лицензи и удостоверения, например, свидетелствата за управление на автомобили или паспортите на домашни любимци, може вече да не са валидни.

Семинари за подготвеност

През последната година Комисията проведе технически обсъждания с държавите членки на ЕС27 както по общи въпроси на подготвеността, така и относно специфични секторни, правни и административни мерки за подготвеност. Комисията ще увеличи своите усилия за координиране и подкрепа през следващите седмици, като организира поредица от интензивни семинари относно подготвеността по широк кръг от въпроси, като сред тях ще бъдат финансовите услуги, въздушния транспорт, координацията на социалното осигуряване, санитарни и фитосанитарни изисквания.

Контекст

На 29 март 2017 г. Обединеното кралство изпрати уведомление на Европейския съвет за намерението си да напусне Европейския съюз. Освен ако с ратифицирано споразумение за оттегляне не бъде определена друга дата или Европейският съвет, в съответствие с член 50, параграф 3 от Договора за Европейския съюз и в съгласие с Обединеното кралство не реши с единодушие, че Договорите ще престанат да се прилагат на по-късна дата, цялото първично и вторично законодателство на Съюза ще престане да се прилага по отношение на Обединеното кралство, считано от 00:00 ч. централноевропейско време на 30 март 2019 г. (датата на оттеглянето). Тогава Обединеното кралство ще стане „трета държава“.

Следователно заинтересованите страни, както и националните органи и органите на ЕС, трябва да се подготвят за два основни възможни сценария:

  • Ако споразумението за оттегляне бъде ратифицирано преди 30 март 2019 г., правото на ЕС ще престане да се прилага спрямо Обединеното кралство и в него на 1 януари 2021 г., т.е. след преходен период от 21 месеца.
  • Ако споразумението за оттегляне не бъде ратифицирано преди 30 март 2019 г., няма да има преходен период и правото на ЕС ще престане да се прилага спрямо Обединеното кралство и в него от 30 март 2019 г. Това се нарича сценарий „без споразумение“ или сценарий за рязко отделяне.

През изминалата година Комисията публикува 78 специфични известия за подготвеност, за да информира обществеността за последиците от оттеглянето на Обединеното кралство без споразумение за оттегляне. Почти всички те са налични на всички официални езици на ЕС. Комисията прие също така осем законодателни предложения за подготвеност за мерки, които трябва да бъдат приети независимо от това дали оттеглянето на Обединеното кралство ще стане по организиран или по друг начин. Например, до 30 март 2019 г. двете установени в Лондон агенции — Европейската агенция по лекарствата и Европейският банков орган, както и други органи със седалище в Обединеното кралство, като например Центърът за наблюдение на сигурността на „Галилео“, ще бъдат преместени от Обединеното кралство. Освен това редица задачи, изпълнявани от органите на Обединеното кралство, също ще трябва да бъдат пренасочени извън Обединеното кралство.

Работата на Комисията по подготовката се координира от Генералния секретариат на Комисията.

За повече информация:

Текст на съобщението

Известие за пътуване между ЕС и Обединеното кралство

Законодателно предложение: енергийна ефективност

Законодателно предложение: визови изисквания

Фактологична справка: „Седем факта, които трябва да знаете, когато пътувате между Обединеното кралство и ЕС след Брексит“ (вж. приложението)

Първо съобщение за готовност, юли 2018 г.

Списък със законодателните инициативи в процес на разглеждане относно „подготвеността“

Уебсайт на Европейската комисия за подготовка за Брексит (включително известията за подготвеност за Брексит)

Европейски съвет (член 50) — заключения от 29 юни 2018 г.

Европейски съвет (член 50) — Насоки относно рамката на бъдещите отношения между ЕС и Обединеното кралство (23 март 2018 г.)

 

IP/18/6403


Side Bar