Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

EU:s budget för 2019: tillväxt, solidaritet och säkerhet både inom och utanför EU - en preliminär överenskommelse har nåtts

Bryssel den 5 december 2018

Tisdagen den 4 december under de avgörande trepartsförhandlingarna nådde Europaparlamentet och rådet med stöd från kommissionen en preliminär överenskommelse om EU:s budget för 2019.

Överenskommelsen måste bekräftas senast nästa vecka under Europaparlamentets sista plenarsammanträde i Strasbourg. Den budget man enats om innebär fortsatt satsning på tillväxt och sysselsättning, forskning och innovation, studenter och ungdomar – Junckerkommissionens prioriteringar. I linje med kommissionens förslag från maj 2018 kvarstår också en effektiv förvaltning av migrationsströmmarna och EU:s yttre gränser som en viktig prioritering för 2019 års budget.

Så här säger Günther H. Oettinger, EU-kommissionär med ansvar för budgeten och personalfrågor: – Överenskommelsen visar hur vi tillsammans kan uppnå det mervärde som våra medborgare förväntar sig av oss. Nästa steg är att enas om EU:s långtidsbudget för perioden efter 2020, och jag hoppas att den konstruktiva anda och det starka engagemang från alla tre institutionerna som har präglat förhandlingarna om 2019 års budget kommer att fortsätta även under dessa diskussioner. Det bör vara av högsta prioritet att få långtidsbudgeten antagen så snart som möjligt, eftersom förseningar snabbt inverkar negativt på studerande, forskare, företag, jordbrukare och regioner.

EU-budgeten för 2019 uppgår till 165,8 miljarder euro i åtaganden (pengar som kan avtalas i kontrakt under året) och 148,2 miljarder euro i betalningsbemyndiganden (pengar som betalas ut under året). Några huvudlinjer i budgeten:

  • Nästan hälften av budgetanslagen – 80,5 miljarder euro i åtaganden – kommer att användas för att stimulera tillväxt, sysselsättning och konkurrenskraft. Bland annat anslås 12,3 miljarder euro för Horisont 2020 (+10 % jämfört med 2018), inklusive 194 miljoner euro för det nya gemensamma företaget för ett europeiskt högpresterande datorsystem, och 3,8 miljarder euro för infrastrukturnät genom Fonden för ett sammanlänkat Europa (FSE). Anslag på 57,2 miljarder euro kommer via de europeiska struktur- och investeringsfonderna (ESI-fonderna) att bidra till att minska de ekonomiska klyftorna, både inom och mellan medlemsländer.
  • EU fortsätter arbeta på flera fronter för att stödja ungdomar. 2,8 miljarder euro kommer att avdelas för utbildning via Erasmus+ (+20 % jämfört med 2018). Europeiska solidaritetskåren skapar möjligheter att jobba som volontär eller arbeta med projekt i hemlandet eller utomlands, och kommer att tilldelas 143 miljoner euro. Ytterligare 350 miljoner euro till sysselsättningsinitiativet för unga kommer att stödja ungdomar i regioner där ungdomsarbetslösheten är hög.
  • Europeiska jordbrukare kommer att stödjas genom anslag på 59,0 miljarder euro.
  • Budgeten bidrar också till att garantera säkerheten, både inom och utanför EU:s gränser. Som kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker föreslog i sitt tal om tillståndet i unionen 2018 kommer anslagen till Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån, Europeiska unionens asylbyrå och andra organ som arbetar med gränsförvaltning och viseringsfrågor att få ökade anslag under 2019.
  • 2019 års budget kommer också att ge faciliteten för flyktingar i Turkiet tillräckliga resurser för att kunna fortsätta att tillhandahålla livsmedel, utbildning och bostäder för dem som flyr från krig i Syrien och andra länder.

Förslaget är baserat på grundförutsättningen att Storbritannien efter sitt utträde ur EU den 30 mars 2019 fortsätter att bidra till och delta i genomförandet av EU:s budget fram till slutet av 2020 på samma sätt som ett medlemsland.

EU:s budget för 2019 (i miljoner euro):

ANSLAG PER RUBRIK I BUDGETRAMEN

2019 års budget
(nominell förändring i procent jämfört med 2018)

Åtaganden

Betalningar

1. Smart tillväxt för alla

80,527 (+3.9%)

67,557 (+1.4%)

Konkurrenskraft för tillväxt och sysselsättning

23,335 (+6.1%)

20,522 (+2.1%)

Ekonomisk, social och territoriell sammanhållning

57,192 (+3.0%)

47,035 (+1.1%)

2. Hållbar tillväxt: naturresurser

59,642 (+0.7%)

57,400 (+2.4%)

Marknadsutgifter och direktstöd

43,192 (-0.1%)

43,116 (-0.2%)

3. Säkerhet och medborgarskap

3,787 (+8.4%)

3,527 (+18.3%)

4. Europa i världen

11,319 (+12.4%)

9,358 (+5.1%)

5. Administration

9,943 (+2.9%)

9,945 (+2.9%)

Andra särskilda instrument

577 (-17.5%)

412 (-25.2%)

Totala anslag

165,795 (+3.2%)

148,199 (+2.4%)

Bakgrund

Kommissionen lägger varje år fram ett förslag till EU-budget, vanligen sent på våren. Det ursprungliga förslaget från kommissionen lades fram den 23 maj 2018.

Med förslaget som underlag fastställer Europaparlamentet och rådet sina ståndpunkter. Rådet antog formellt sin ståndpunkt den 4 september 2018, medan Europaparlamentet antog sin den 24 oktober.

Skillnader mellan Europaparlamentets och rådets ståndpunkter diskuteras i en förhandlingsprocess som kallas ”förlikningsförfarande”. I år pågick det 21-dagars förlikningsförfarandet från den 30 oktober till den 19 november, men ledde inte till någon överenskommelse. Som nästa steg lade kommissionen snabbt fram ett andra budgetförslag den 30 november 2018.

För Europaparlamentet sköttes förhandlingarna av Jean Arthuis, ordförande för budgetutskottet samt Daniele Viotti och Paul Rübig, föredragande för 2019 års budget. För rådets del fördes förhandlingarna av Österrikes federale finansminister, Hartwig Löger. EU-kommissionen, som spelar den viktiga rollen som medlare, företräddes av kommissionären med ansvar för budgetfrågor, Günther H Oettinger, med stöd av experter från generaldirektoratet för budget.

Vad händer härnäst?

För ett slutligt godkännande av den kompromiss som nåtts i dag måste både Europaparlamentet och rådet formellt godkänna texten.

Läs mer

- Budgetförslag för 2019: Kommissionen föreslår en budget som fokuserar på kontinuitet och resultat – för tillväxt, solidaritet och säkerhet (23 maj 2018)

- Budgetförslag för 2019: Frågor och svar (23 maj 2018)

- Kommissionens förslag till EU:s långtidsbudget för 2021-27 Kommissionen föreslår en modern budget för ett EU som skyddar, försvarar och sätter medborgarna i centrum (2 maj 2018)

IP/18/6381

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar